Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XI/04


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 27 lutego 2004 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie piętnastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul.Szkolna 1.
Otwierając obrady jedenastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dziesiątej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie 15 głosami.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na dziesiątej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 5 )
Przewodniczący zwrócił się do wnioskujących radnych Ludomira Bylickiego i Tomasza Gęsickiego czy odpowiedź jest satysfakcjonująca.
Pan Ludomir Bylicki – radny powiedział, że odpowiedź na złożony wniosek jest niezadowalająca.

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Grzegorz Ryczkowski.
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )


Obrady jedenastej Sesji zakłóciła mieszkanka Dobrzynia nad Wisłą Pani Maria Kozłowska wnosząc pretensje do Radnych i Przewodniczącego Rady dotyczące zajmowania mieszkań prywatnych przez bezdomnych.
Przewodniczący próbował poinformować Klientkę, że jest Ośrodek Pomocy Społecznej który służy pomocą w załatwianiu m. in. takich spraw. Pani Kozłowska była bardzo negatywnie nastawiona i żadne argumenty do niej nie docierały. Po chwili opuściła salę obrad.

do punktu 4

Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił sprawozdanie z prac nad projektem budżetu.
( pełna treść wystąpienia w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )
Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad projektem budżetu na rok 2004.
Radny Bogdan Żuchowski zwracam się z zapytaniem mimo, że projekt budżetu na 2004 rok był przerabiany na komisjach ale w trakcie jego analizy nasunęły mi się jeszcze pewne wątpliwości, a mianowicie: pierwsze pytanie dotyczy Dz. 010 – Rolnictwo z zapis „melioracje gruntów wodnych Chalin – Ruszkowo” kwota 53.100 zł nie jest umieszczony w inwestycjach, a tylko w części opisowej.
Następne pytanie radnego dotyczyło Dz. 750 Administracja publiczna zapis obsługa prawna urzędu. Chciałem wspomnieć, że w 2002 roku planowaliśmy kwotę 10.800 zł, w 2003 roku była to kwota 12.000 zł, na bieżący rok jest planowane 14.400 zł. Czym taka różnica jest spowodowana, czy obowiązuje pewien wskaźnik, że kwota tego wynagrodzenia ulega podwyższeniu.
Kolejne moje pytanie dotyczy również tego działu tj. 750 – Obsługa BHP, na którą przeznaczona była kwota 10.000 zł, a po zmianach zostało 5.000 zł. Chce tu nadmienić, że w ubiegłym roku kwota planowana na ten cel wynosiła 2.400 zł. Skąd ta rozbieżność, że na ten rok kwota jest o wiele większa.
Następne moje pytanie dotyczy również Dz.750 pozycji dotyczącej zakupu pieca c.o.
Na bieżący rok zaplanowano kwotę 62.361 zł było zdjęte 12.000 zł pozostało 50.361 zł, analizując budżet gminy na 2003 rok tam była wyszczególniona kwota 35.000 zł i również był ujęty zakup dwóch sztuk piecy c.o. Pytanie moje dotyczy tego skąd taka duża kwota się wzięła na zakup tych piecy, czy tak podrożały, że kwota zaplanowana na ten cel jest większa.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender zaczął od odpowiedzi na ostanie pytanie dotyczące zakupu pieca c.o.
Ma Pan radny Żuchowski rację, że kwota na zakup piecy wynosiła 32.000 zł. Tak się składa, ze tych dwóch piecy nie założyliśmy, po zmianach ta kwota została przeznaczona do wymiany okien w Urzędzie. Dzisiaj trudno mi powiedzieć czy te 50.000 zł mi wystarczy czy będzie za mało, a być może zostanie. Zostanie zrobiona dokumentacja i ogłoszony będzie przetarg, wówczas będziemy mieli dokładną informację jakie to będą koszty. Obecne piece nie nadają się już do eksploatacji i ten zakup jest konieczny.
Jeśli chodzi o obsługę BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracownik musi mieć przeszkolenie. Szkolenia takie pociągają za sobą pewne koszty. Chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku w budżecie było za mało zaplanowane na ten cel i trzeba było kwotę zwiększyć. Będzie to wykazane przy sprawozdaniu budżetowym za rok 2003.
Kwota na ten cel w pierwotnym wydaniu wynosiła 10.000 zł ale została zmniejszona o 5.000 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup programu prawnego LEX.
Jeśli chodzi o obsługę prawną chcę wyjaśnić, że kwota zaplanowana została zgodnie z miesięcznym wynagrodzeniem brutto pani radczyni jakie otrzymywała w roku ubiegłym.
Pani Celina Witkowska – Skarbnik udzieliła odpowiedzi na pytanie związane z Dz. 010 – Rolnictwo. Pan Bogdan Żuchowski błędnie odczytał zapis w tym dziale, nie ujmując drugiej pozycji w ogólnej sumie / tj. środki własne i finansowanie z pożyczki /. Tak więc zapis jest zgodny.
Radny Bogusław Żuchowski zapytał o zaplanowaną kwotę na rok 2004 z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego ul. Polnej i Stodólnej w Dobrzyniu n. Wisłą. Kwota wynosi 15.000 zł., gdzie to samo zadanie planowane w roku ubiegłym wynosiło 4.000 zł. Skąd ta rozbieżność.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender odpowiedział, że w tym roku to zadanie nie będzie zrealizowane. Ponieważ cena zaproponowana przez Pana Adamowicza, od którego chcieliśmy wykupić po metrze szerokości i długości gruntu, przy którym jest granica ulicy /aby na zakręcie było bezpieczne przejście / jednak jest zbyt wygórowana i dlatego odstąpiłem od tego zamiaru. To dotyczy ul. Stodólnej. Natomiast jeśli chodzi o ul. Polną tam trzeba ten stan prawny uregulować wszystko jest w toku realizacji. W ubiegłym roku geodeta nie wydzielił działek tam jest trzech może czterech właścicieli i to trzeba uregulować. Dlatego kwota zaplanowana na ten cel jest większa niż w roku ubiegłym. Kwota ta jest zaplanowana już po wszelkich uzgodnieniach jeśli chodzi o wykup tych działek.
Radny Bogusław Żuchowski powiedział, że zgodnie z przyjętą przez Radę strategią miasta i gminy w harmonogramie działań mamy w celach - rentowne gospodarstwa rolne i jest taki punkt dotyczący pomocy prawnej w tworzeniu i rejestracja grup, następnie pomoc finansowa dla menadżera w obsłudze grupy, utworzenie samodzielnego stanowiska do spraw rolnych w urzędzie miasta i gminy, cel realizacji tego zadania jest od 2004 roku, a realizacja wcześniej przytoczonych prze ze mnie punktów dotyczyła już roku 2001. Szkoda, że w budżecie na rok 2004 nic na ten temat się nie znalazło. Po wejściu do UE rolnicy będą musieli organizować się w grupy ponieważ indywidualnie nic nie będą mogli skorzystać.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy, zgadzam się, że w strategii uchwalonej przez naszą Radę były takie punkty, obawiam się jednak, że może nie starczyć nam pieniędzy w budżecie na zrealizowanie wszystkich zapisów w strategii. Natomiast jeżeli zajdzie taka konieczność, że będą musiały potworzyć się grupy producentów i trzeba będzie im udzielić pomocy na pewno to zrobimy.
Radny Bogusław Żuchowski był usatysfakcjonowany odpowiedzią na pytania dotyczące projektu budżetu na rok 2004.
Ludomir Bylicki – radny chciał bym podziękować mojej komisji i pozostałym komisjom za poparcie wniosku dotyczącego zwiększenia o 3.000 zł kwoty przeznaczonej w budżecie gminy na rok 2004 na utrzymanie świetlic wiejskich. Chcę pogratulować panu przewodniczącemu naszej Rady za zabieganie o środki bo budżet zamyka się sumą 688.361 zł. Chcę powiedzieć, że nie każdemu się udaje aby pozyskać fundusze. Oczywiście jest specyficzna wioska Chalin czy Ruszkowo. Co mnie jednak koledzy Radni ruszyło, np. budowa wodociągu Chalin – 90.000 zł, melioracja gruntów rolnych Chalin-Ruszkowo – 53.100 zł, dokończenie remontu remizy w Chalinie 25.000 zł, wyposażenie stołówki szkolnej czego oczywiście nie kwestionuję – 20.000 zł, zakup pieca c.o.- 25.000 zł w sumie to daje 213.100 zł. Czy to jest dobrze podzielone czy źle nie wiem. Co chcę powiedzieć, że to skutkuje w takich drobnych interpelacjach jakie są stawiane na Sesjach. Ja też odpowiadam przed wyborcami, ślubowałem, że sumiennie będę wypełniał obowiązki radnego w takim wymiarze na jaki budżet na to pozwala. Uważam Panie Burmistrzu, że założenie lampy stało się powodem osobistym Pana, a nie moim. Tak nie można. Myślę, że nie ucierpiał by na tym budżet. Przecież fundusz gminy tworzy się ze wszystkich wiosek, podatki płacimy wszyscy, może to moje subiektywne spostrzeżenie, nie wiem. Dziękuję.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy, ma Pan radny rację, jest Pan również Radnym Rady Miejskiej, a na Radzie spoczywa wiele zadań, które trzeba zrealizować. Nie będziemy się licytować, która wieś dostała więcej, która mniej. Trzeba robić wszystko aby ludziom żyło się lepiej. W miejscowościach, które Pan Radny wymienił zrobiono właśnie meliorację, ale trzeba pamiętać, że w pozostałych wsiach to zadanie już jest zrealizowane. W Chalinie czy Ruszkowie nie było tej melioracji i to jest tylko część tego zadania. Pozostają jeszcze dwa zadania to jest ok. 300 ha, nie wiem czy będzie zrobione. Chcę tu wspomnieć, że jeżeli było by wszystko na starych zasadach tzn. rolnik by płacił za meliorację na pewno była by kontynuowane to zadanie. Jednak budżet państwa nie będzie już do tego dopłacał, będą szły środki strukturalne w ramach całej naszej puli, a tam wymagane jest 50% wkładu rolnika. W ubiegłym roku hektar melioracji kosztował 8.000 zł nie teraz każdy sobie policzy czy rolnik się na to zgodzi.
Bogdan Żuchowski – radny rok temu przy zatwierdzaniu budżetu też prosiłem, aby ten budżet dzielić jak najsprawiedliwiej. Rozumiem tu Pana Burmistrza, że nie da się w ciągu jednego roku w każdej miejscowości zrealizować wszystkich zadań. Uważam jednak, że jeżeli Pan Burmistrz patrzy obiektywnie to trzeba brać pod uwagę wszystkie miejscowości. Bo wszyscy radni odpowiadają za to, co w danej miejscowości jest robione. Podzielam zdanie kolegi Ludomira Bylickiego, że założenie lampy nie przyniosło by dla budżetu zbyt wielkiego obciążenia, a na pewno drobna satysfakcja by była. Dodam tu jeszcze, że np. jeżeli chodziło o przeznaczenie pieniędzy na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy sali gimnastycznej w Dobrzyniu, na zakup samochodu dla urzędu wszyscy radni lub zdecydowana większość wyrazili na to zgodę. My to rozumiemy. Nadmienić chcę, że fundusz burmistrza w 2002 r. wynosił 5.000 zł i pozostałe wstecz, natomiast na ten rok jest 1.000 zł. Gdyby ująć 5.0000 zł z tego funduszu Pan Burmistrz jeżeli by zechciał znalazł by te pieniądze i zrobił. Dziękuję.
Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady, są na pewno gminy gdzie ten budżet jest o wiele gorszy myślę, że u nas nie jest tak źle. Nie chodzi o to aby się pocieszać bo jednak u nas coś się robi i robiło. Pan Burmistrz podał ile nam zabrano pieniędzy, a zadań przybywa przytoczę tu przykład pomocy społecznej gdzie 2.300 osób kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej to już jest obraz jakie w ślad za tym idą pieniądze.
Następnie Przewodniczący spytał czy „zamykamy dyskusję nad projektem budżetu”. Radni jednogłośnie zadecydowali o zamknięciu dyskusji dotyczącej projektu budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na 2004 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał z treścią Uchwały Nr 1/2004 składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 05.01.2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Miasta i Gminy na rok 2004.
( uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu )

do punktu 4 p-pkt a

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2004, a następnie zarządził głosowanie nad uchwaleniem budżetu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 14 głosami za, przy jednym wstrzymującym.
( uchwała Nr XI/58/04 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu )

do punktu 4 p-pkt b

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała Nr XI/59/04 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu )

do punktu 4 p-pkt c

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych
( uchwała Nr XI/60/04 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu )

do punktu 4 p-pkt d

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych
( uchwała Nr XI/61/04 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady zarządził 15 min. przerwę.

do punktu 5

Sprawozdania z działalności stałych Komisji i Rady Miejskiej za rok 2003 złożyli Przewodniczący Komisji i Przewodniczący Rady miejskiej.
(treść sprawozdań w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załączniki od nr 13 do nr 18 )
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy głosowanie nad zatwierdzenie planu pracy na rok 2004 dla poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej przeprowadzać rozdzielnie, czy też po przedstawieniu wszystkich planów przez przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za głosowaniem kompleksowym wszystkich komisji.
Wobec przyjętego stanowiska przez radnych, Przewodniczący Rady kolejno poprosił przewodniczących stałych komisji o przedstawienie planu pracy na rok 2004.
Plany pracy kolejno przedstawili:
- dla Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Ryszard Dobieszewski
- dla Komisji Rewizyjnej – Paweł Bętlewski
- dla Komisji Budżetu i Finansów – Marek Skonieczny
- dla Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego – Ludomir Bylicki
- dla Komisji Zdrowia , spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – Bogusław Żuchowski
Po przedstawieniu wszystkich planów pracy, Przewodniczący zapytał czy są uwagi. Marek Skonieczny radny zwrócił uwagę na to aby spotkania komisji zaplanowane na minione miesiące zostały przesunięte na termin bieżący.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad ich zatwierdzeniem w wyniku, którego plany zostały zatwierdzone 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym.
( roczne plany pracy w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 19 do nr 24 )

do punktu 6


Sławomir Kowalewski – radny złożył wniosek w sprawie:
1. zakupu tatuownic, aby odciążyć od kosztów rolników, którzy muszą oznakować swoją trzodę w związku z wejściem do Unii Europejskiej,
2. zmiany modelu budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Chodzi o to że obecny model oczyszczalni nie daje możliwości skorzystania wszystkim zainteresowanym.

Ludomir Bylicki – radny złożył wniosek w sprawie:
1. postawienia gabloty w Zbyszewie, która służyła by do wywieszania ogłoszeń,
2. zebrania poboczy przy drodze w Zbyszewie, ponieważ szosa zaczyna się łamać i psuć,
3. dotyczy drogi nad rzeką Bierzyczką, chodzi o wyrównanie równiarką tego pasa drogi.

do punktu 7

Lekarz Weterynarii Marek Sopotnicki udzielił informacji na temat wymogów stawianych w związku z wejściem do Unii, dotyczących znakowania i obowiązującej dokumentacji jeśli chodzi o bydło i trzodę chlewną. Odpowiedział również na pytania w tym temacie.
Następnie głos zabrał Pan Artur Górecki – Kierownik wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Poinformował jakie obowiązki spoczywają na rolnikach stosujących środki ochrony roślin.
Rozdał sołtysom celem przekazania rolnikom wzór druku ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.
Pan Krzysztof Woźniak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował jak ma wyglądać składanie wniosków o dopłaty restrukturyzacyjne do produkcji rolnej.

Przewodniczący Rady podziękował zaproszonym gościom za przekazanie informacji bardzo istotnych dla rolników.
Kończąc obrady jedenastej Sesji, Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady jedenastej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-22 13:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-28 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1731
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-28 11:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5176816
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony