Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała

Treść

Wyświetl

Uchwała Nr XIV/78/12

Uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok

Otwórz

Uchwała Nr XIV/79/12

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
na lata 2012–2019

Otwórz

Uchwała Nr XIV/80/12

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę na terenie gminy Dobrzyń  nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie

Otwórz

Uchwała Nr XIV/81/12

Zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk

Otwórz

Uchwała Nr XV/82/12

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok

Otwórz

Uchwała Nr XV/83/12

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019

Otwórz

Uchwała Nr XV/84/12

Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki.

Otwórz

Uchwała Nr XV/85/12

Zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Otwórz

Uchwała Nr XV/86/12

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości  Dyblin”

Otwórz

Uchwała Nr XV/87/12

Zatwierdzenia „Dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków” do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin

Otwórz

Uchwała Nr XV/88/12

Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr XV/89/12

Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą  w 2012 roku”

Otwórz

Uchwała Nr XV/90/12

Zmiany uchwały w sprawie wystąpienia ze związku międzygminnego pn.  "Kujawsko - Dobrzyński Związek Gmin"

Otwórz

Uchwała Nr XVI/91/12

Zmian Budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok

Otwórz

Uchwała Nr XVI/92/12

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019

Otwórz

Uchwała Nr XVI/93/12

Zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy

Otwórz

Uchwała Nr XVI/94/12

Nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr XVI/95/12

Rozpatrzenia skargi  Pani Agnieszki Rzęsiewicz na działanie Burmistrza   Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dotyczącej przydziału mieszkania.

Otwórz

Uchwała Nr XVII/96/12

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2011 rok

Otwórz

Uchwała Nr XVII/97/12

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2011

Otwórz

Uchwała Nr XVII/98/12

Zmian Budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok

Otwórz

Uchwała Nr XVII/99/12

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019

Otwórz

Uchwała Nr XVII/100/12

Przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami pod nazwą "Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą"

Otwórz

Uchwała Nr XVIII/101/12

Zmian Budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok

Otwórz

Uchwała Nr XVIII/102/12

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019

Otwórz

Uchwała Nr XVIII/103/12

Okręgów wyborczych

Otwórz

Uchwała nr XX/104/12

Zmian Budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok

Otwórz

Uchwała nr XX/105/2012

Zmian Budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok

Otwórz

Uchwała Nr XX/106/2012

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019

Otwórz

Uchwała Nr XX/107/2012

 

Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy zamieszkanej miejscowości „Czartowo” i objęcie jej nazwą miejscowości „Ruszkowo”.

Otwórz

Uchwała Nr XX/108/2012

Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości „Mokre” na nazwę   „Glewo-Mokre”.

Otwórz

Uchwała Nr XX/109/2012

Obwodów Głosowania

Otwórz

Uchwała Nr XXI/110/2012

Zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok

Otwórz

Uchwała Nr XXI/111/2012

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2013 rok i zwolnień przedmiotowych w podatkuod nieruchomości

Otwórz

Uchwała Nr XXI/112/2012

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

Otwórz

Uchwała Nr XXI/113/2012

Obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013r

Otwórz

Uchwała Nr XXI/114/2012

Uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.

Otwórz

Uchwała Nr XXI/115/2012

Uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Otwórz

Uchwała Nr XXI/116/2012

Zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r.

Otwórz

Uchwała Nr XXI/117/2012

Zbycia działki oznaczonej numerem geodezyjnym 74 położonej w Dyblinie, stanowiącej mienie komunalne gminy.

Otwórz

Uchwała Nr XXI/118/2012

Zbycia działki oznaczonej numerem geodezyjnym 149/4 położonej w Krojczynie, stanowiącej mienie komunalne gminy.

Otwórz

Uchwała Nr XXI/119/2012

Nieodpłatnego przekazania działek stanowiących mienie  komunalne gminy.

Otwórz

Uchwała Nr XXI/120/2012

Zbycia działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1236 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiącej mienie komunalne gminy.

Otwórz

Uchwała Nr XXI/121/2012

Odwołania Skarbnika Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Uchwała Nr XXI/122/2012

Powołania Skarbnika Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Uchwała nr XXII/123/2012

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

Otwórz

 

Uchwała nr XXII/125/2012

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXII/126/2012

określenia zasad polityki czynszowej

Otwórz

Uchwała Nr XXII/127/2012

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 .

Otwórz

Uchwała Nr XXII/128/2012

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Otwórz

Uchwała Nr XXII/129/2012

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Otwórz

Uchwała Nr XXII/131/2012

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Otwórz

Uchwała Nr XXII/132/2012

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Uchwała nr XXIII/133/2012

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXIII/134/2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012–2019

Otwórz

Uchwała Nr XXIII/135/2012

ustalenia wykazu wydatków niewygasających

z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2340
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-13 09:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5182864
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony