Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 13 lutego   2007    roku   o

godzinie 1100 w sołectwie Glewo,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą,   z   dnia 29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 165 uprawnionych do głosowania, obecnych było 36 mieszkańców sołectwa . (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Glewo, Pan Sławomir Kowalewski, który stwierdził prawomocność zebrania w I turze.

W zebraniu uczestniczyli: Ryszard Dobieszewski – Burmistrz, Ryszard Bartoszewski – Z-ca,

Domeradzki Henryk – Przewodniczący Rady, Onka Remigiusz

                                                                Porządek zebrania:                                                                                  

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania

2.     Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003 - 2006:    Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym : sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Kowalewski Sławomir

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożył:

Pan Kowalewski Sławomir

b)   Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej złożył:

Pan Kowalewski Sławomir

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pan Ryszard Dobieszewki

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,

pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie :

1.        Czachorowska Katarzyna

2.        Kołaczyński Paweł

3.        Wilkowska Jolanta – Przewodnicząca

Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1.        Kowalewski Sławomir

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.        Rzadkowolski Sławomir

2.        Koprowski Wojciech

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.        Kowalewski Sławomir - 35 głosów

W głosowaniu tajnym Sołtysem został wybrany Pan Kowalewski Sławomir

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów :

1.        Rzadkowolski Sławomir - 30 głosów

2.        Koprowski Wojciech      - 29 głosów

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-          Pan Rzadkowolski Sławomir jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

-   Pan  Koprowski Wojciech członek rady sołeckie,.

Ad.4

Wybrano delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencje 2007-2011. Delegatem został Pan Onka Remigiusz – otrzymał 31 głosów

Ad.5

Burmistrz Miasta i Gminy Pan Ryszard Dobieszewski omówił sytuacje gospodarczo-finansową w Mieście i Gminnie Dobrzyń nad Wisłą.

Ad.6

- Rzadkowolski  Sławomir, Sobczak Tadeusz, Karbowska Barbara, Sobczak Ryszard, Kowalewski Sławomir, Popielarczyk Mirosław – zabrali głos w sprawie naprawy awarii sieci melioracyjnej na ich polach.

- Spryszyński Roman, Gachewicz Jan, Jagieło Irena – zabrali głos w sprawie remontu drogi gminnej asfaltowej na odcinku Glewo-Grochowalsk.

- do Gminnej Rady Kobiet została wybrana przedstawicielka sołectwa Glewo – Katarzyna Czachorowska 

- Pan Grzębski Tadeusz podnosił problem jakości wody z ujęcia wody Zaduszniki oraz sprawdzić stan gospodarki ściekowej zakładu „CHEKO” w Grochowalsku.

- Spryszyński Roman zgłasza problem przeglądu sieci „hydrantów” pod względem P-poż.                                                                                                                                                                            

- Pani Jagieło Irena prosiła o naprawę lub spowodowanie sprzedaży zajmowanego przez nią mieszkania komunalnego.

Protokółował(a):                               Podpisy Komisji:                               Przewodniczący zebrania:

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 08:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-03 08:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1554
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 08:51

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160978
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony