Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XV/102/08

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia19 maja 2008 roku

 

                    w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/85/08 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),oraz art. 4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciw działaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm. )

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)     Pkt I ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej szczególnie   wśród dzieci i młodzieży szkolnej przez:

-         organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych przez profesjonalnie przygotowanych do tego celu realizatorów; przeprowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie szkolnych programów w oparciu o pisemne programy zajęć prowadzone przez nauczycieli-wychowawców oraz pracownika świetlicy wychowawczej
i środowiskowej,

-         zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów szkolnych głównie kaset video i broszur o tematyce nawiązującej do opracowanych programów; zakup plakatów, ulotek i broszur informujących o negatywnych skutkach picia alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków oraz groźbie uzależnienia się od nich;

-         współfinansowanie bieżącej działalności świetlicy wychowawczej i środowiskowej przy Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak”,

-         finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pedagogów-wychowawców
w zakresie profilaktyki i edukacji wśród dzieci i młodzieży dotyczących zagrożenia patologią.

Pkt I ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

        „3. Tworzeniu dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu, rekreacji
i wypoczynku przez:

-         finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do wykorzystania własnych walorów gminy, jakie stwarzają zalew i jezioro w Chalinie, jako bazy dla rozwoju żeglarstwa, sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku;

 

-         dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na pływalnie w okresie jesienno-zimowym;

-         dofinansowanie organizacji młodzieżowych i klubów sportowych (dofinansowanie zakupu sprzętu).                                       
2)Pkt II ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

     „2. Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie przez:

-         funkcjonowanie przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktu informacyjnego udzielającego ofiarom przemocy w rodzinie oraz ubóstwa wynikającego z uzależnienia pomocy w wyegzekwowaniu możliwości leczenia osoby uzależnionej, oraz wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień w punkcie informacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

-         współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu i ubóstwem;

-         współpraca z izbami wytrzeźwień.

§ 2

Preliminarz wydatków otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-26 11:20

                                                                             Załącznik Nr 1

                             do Uchwały Nr XV/102/08

                 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                                 z dnia 19 maja 2008 roku

PRELIMINARZ WYDATKÓW

DZIAŁ 85154 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Lp.

Wydatki

Plan na2008r.

w zł.

1.

Opłata szkoleń nauczycieli (wychowawców klas ),  członków M-GKRPA i pracownika świetlicy wychowawczo-środowiskowej w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży oraz opłata kosztów realizacji programów edukacyjnych,  psycho-edukacyjnych i spektakli profilaktycznych w szkołach.

7.000

 

2.

 

 

Wydatki rzeczowe i inne związane z prowadzeniemświetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz utrzymanie biura komisji,
punktu informacyjnego i wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień w punkcie informacyjnym

11.500

 

3.

 

 

Finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do trzeźwego i zdrowego trybu życia / miejsca do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku
i rekreacji.

37.000

 

4.

 

Dofinansowanie imprez sportowych, obozów, kolonii biwaków i wycieczek turystyczno- krajoznawczych, promujących czynny wypoczynek oraz kosztów dojazdów i korzystania z krytych pływalni.


30.000

 

5.

 

Zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, kaset,
broszur,
plakatów o tematyce przeciwalkoholowej i groźbach uzależnień.

500

 

6.

 

 

Realizacja zadań statutowych M-GKRP wobec osóbuzależnionych i ewentualna pomoc socjalna ich rodzinom za pośrednictwem MGOPS    

4.000

 

7.

 

 

Zakup sprzętu  dla klubów i organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia:  sport, rekreacje
i czynny wypoczynek

4.000

8.

 

 

Delegacje służbowe

1.000

 

9.

 

Wynagrodzenie komisji

5. 000

10.

Razem

100.000

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-26 11:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-26 11:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1440
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-26 11:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169513
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony