Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr II/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 21 grudnia 2006 roku.

          Sesję rozpoczęto o godzinie dziewiątej.  Zakończono o godzinie  trzynastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 4.

Otwierając obrady  drugiej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich oraz goście zaproszeni.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z pierwszej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian.

do punktu  2

Informację o przebiegu i wynikach głosowania na wybór Burmistrza Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w bezpośrednich wyborach złożył Pan Bogdan Bruliński – Przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej.

(informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Sekretarz Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska poinformowała, że zgodnie
z art.29 a ustawy o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / objęcie obowiązków Burmistrza następuje
z chwilą złożenia ślubowania.

Następnie  Burmistrz Miasta i Gminy Ryszard Dobieszewski złożył ślubowanie następującej treści:

„ Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg”

Po złożeniu ślubowania Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą podziękował wyborcom za zaufanie i złożył obietnicę, że wykonując Urząd Burmistrza nie będzie szczędził sił w pełnieniu służebnej roli na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą złożyli uczniowie oraz dyrektorzy szkół  podstawowych oraz publicznych gimnazjów.

do punktu 4

Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała zebranych, że zgodnie z ustawą rada ze swojego grona powołuje stałe i doraźne komisje rady miejskiej. W Statucie Gminy, który nadal obowiązuje przewidzianych jest pięć komisji:

-          Komisja Rewizyjna składająca się z trzech radnych,

-          Komisja Budżetu i Finansów składająca z siedmiu radnych,

-          Komisja Oświaty, Kultury i Sportu składająca z siedmiu radnych,

-          Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego składająca z siedmiu radnych,

-          Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego składająca z siedmiu radnych,

Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji.

do punktu 5

Czesław Bender – ustępujący Burmistrz złożył informację o stanie mienia komunalnego.

informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)

         do  punktu  6 p-pkt „a”

Sekretarz Miasta i Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad projektem uchwały.

Jerzy Żurawski – radny zaproponował wynagrodzenie zasadnicze 4.000 zł,

dodatek funkcyjny1350 zł, dodatek stażowy 20%, dodatek specjalny 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem wyliczonego wynagrodzenia.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

( Uchwała Nr II/4/06 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu)

do punktu 6 p-pkt „b”

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłoszenie kandydatur do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Tadeusz Pogorzelski zgłosił kandydaturę radnego Remigiusza Onkę,

Jerzy Żurawski zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Jankowskiego,

Wojciech Reznerowicz zgłosił kandydaturę Stanisława Bazana

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów w wyniku, którego lista została zamknięta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad składem osobowym Komisji Rewizyjnej w wyniku, którego wymieniony skład osobowy został przez radę jednogłośnie przyjęty. Głosowało 15 radnych.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji Rewizyjnej oraz złożenia deklaracji / poprzez wpisania się na listę
z nazwami komisji / przez poszczególnych radnych, w których komisjach chcą pracować  w okresie kadencji 2006-2010

Uchwała nr II/5/06 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu)

do punktu 6 p-pkt „c”

Po przerwie Komisja Rewizyjna po ukonstytuowaniu się zgłosiła wniosek
o wybór radnego Remigiusza Onka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta 14 głosami – za, przy 1 wstrzymującym.

(Uchwała nr II/6/06 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu)

do punktu 6 p-pkt „d”

Projekt uchwały dotyczący wyboru Przedstawicieli Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej omówił pan Ryszard Bartoszewski.

Poinformował nowo wybranych radnych na temat działalności Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatur do SGZD.

Zgłoszony został Pan Ryszard Bartoszewski oraz radny Tadeusz Pogorzelski.

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
nad zgłoszonymi kandydaturami.

W wyniku głosowania jednogłośnie na delegatów do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej zostali wybrani: Ryszard Bartoszewski i radny Tadeusz Pogorzelski.

(Uchwała nr II/7/06 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu)


do punktu 6 p-pkt „e”

Projekt dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2006 omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie inwestycji „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków”
o kwotę 6.000,00 zł na rzecz inwestycji „Badanie gruntu, ocena terenu
i lokalizacja przyzagrodowych oczyszczalni – 2007 rok”

Zmniejszenie inwestycji „Odwiert studni w Grochowalsku” o kwotę 6.843,00 zł na rzecz nowej inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Grochowalsku i Chalinie

758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie – 111.862,00 zł

25.868,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006

85.994,00 zł – środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy.

Część środków została wniesiona do rezerwy , druga część na wydatki bieżące w dziale 750.

801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie 3.200,00 zł  

1.200,00 zł – dobrowolne wpłaty rodziców na dofinansowanie działalności przedszkola z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego

2.000,00 zł – odsetki z rachunku bieżącego z przeznaczeniem na zakup opału do PG Chalin

852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie – 1.892,00 zł

-  1.000,00 zł dotacja przekazana przez Związek Miast Nadwiślańskich 
z przeznaczeniem na zrefundowanie letniej wycieczki po Wiśle dla dzieci
z najuboższych rodzin.

- 892,00 zł zwiększenie środków na wypłatę zasiłku celowego – susza.

Zmniejszenie – 17.340,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze.


Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu jak również korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały
i
została podjęta jednogłośnie 15 głosami - „za”

(Uchwała nr II/8/06 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu)

do punktu 7

Radny Wojciech Woźniak zgłosił wniosek dotyczący oznakowania samochodu służbowego.

do punktu 8

Pan Stanisław Golasiński złożył oświadczenie w imieniu Dobrzyńskiej Wspólnoty Samorządowej, iż Pani Żaneta Kalinowska nie reprezentuje Dobrzyńskiej Wspólnoty Samorządowej w Radzie i występuje we własnym imieniu. Powodem takiej decyzji jest brak lojalności
i  niespełnienie naszych oczekiwań.

Radny – Jerzy Żurawski. My mamy świadomość, że reprezentujemy mieszkańców całej gminy. Została wybrana Pani przez określoną grupę mieszkańców, także nie ma Pani się czym przejmować. Reprezentuje Pani swoich wyborców.

Marek Kembłowski – mieszkaniec Dobrzynia n/W. Szanowni Państwo mam takie życzenie nawiązując do wypowiedzi Pana radnego Żurawskiego. Chodzi o
to żebyście Państwo zrezygnowali z dotychczasowych przynależności partyjnych i stowarzyszeń, a zajęli się sprawą Dobrzynia i Gminy Dobrzyń.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Chciałem wszystkim podziękować za zaufanie, za tą pierwszą sesję, na której naprawdę serce mi mocno biło. Myślę, że nasza współpraca będzie się dobrze układała. Dołożymy starań aby w tej naszej gminie troszeczkę zmienić, żebyśmy budowali, dogadywali się, żeby nie było żadnych spięć. Musimy działać tak jak już kolega wcześniej powiedział ponad podziałami, ponad partiami, bo mamy naprawdę wiele rzeczy do zrobienia. Życzę wszystkim radnym aby ta współpraca ze mną była owocna, miła, żeby nie było walki na argumenty. Jeżeli będzie coś złe to proszę mówić szczerze, że to jest zł . Jeżeli jest coś dobre to żebyśmy wszyscy się wspierali i dołożyli sił aby zrobić coś więcej. Dziękuję również dyrektorom za przybycie, za życzenia. Myślę, że wspólnie będziemy dbać o dobro dzieci,
o dobro szkół, chciałbym we wszystkim uczestniczyć i być z Wami.

Wojciech Reznerowicz – radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Ja przepraszam, że może nie w tym punkcie ale powiem wprost. Chciałbym aby na przyszłość zawiadomienia o sesji były przysyłane zgodnie z obowiązującym statutem. Jako radny chcę z nimi się zapoznać i je przeanalizować. Chciałbym jeszcze zasygnalizować Wysokiej Radzie, że chcę pracować w sposób zgodny
z tym kierunkiem. Jeżeli czegoś nie wiem to uważam, że pracownik i urzędu powinien przynajmniej mnie ukierunkować i poinformować. Uważam, że jest nie do przyjęcia, że jeżeli dzwonię do urzędu miasta i gminy i pracownik gminy nie chce udzielić mi odpowiedzi i podać numeru telefonu do przewodniczącego rady, a materiały na sesję, która dzisiaj się odbywa otrzymałem wczoraj
o godzinie dziesiątej. Szanowna Rado nie tylko ja, ale wielu kolegów pracujemy, mamy terminy pouzgadniane i realizujemy to, co w naszych zakładach jest powierzone. Z uwagi na to, że chcemy prawidłowo pracować na rzecz społeczeństwa proszę więc aby materiały były przysyłane zgodnie
z obowiązującym statutem. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Urzędu – Grażyna Habasińska. Ostatnio organizowane sesje były zwoływane w innym trybie niż zwykle to się dzieje. Mieliśmy 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów, stąd też czasu było nie wiele. Do tej pory zawsze poprzednia rada otrzymywała materiały w terminie zgodnym ze statutem.
Po tych sesjach organizacyjnych wszystko będzie w normalnym trybie.

Wojciech Renerowicz – radny. Ja nie mówię o przeszłości tylko o przyszłości.

Remigiusz Onka – radny. Uważam, że budżet jest za mało przejrzysty dla nas radnych np. w bibliotece mamy ogólne cyfry, a nie wiemy ile osób jest zatrudnionych.

Celina Witkowska – Skarbnik. to jest tyle nie wyraźne, że to jest napisane
w działach, a nie nazewnictwem. Radni, którzy już byli to wiedzą np. że dział 750 to jest administracja, że np. 721 to jest biblioteka. Jest to słuszna uwaga, ale my robimy budżet pod wymóg Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale będą komisje i będziemy jeszcze raz wspólnie wszystko omawiać.

Wojciech Woźniak – radny. Chcielibyśmy otrzymać statut gminy. Będziemy wiedzieli na czym stoimy. Jeszcze jedna sugestia dobra i nie droga,
a mianowicie chodzi o oznakowanie samochodu służbowego. Mamy dosyć ładny samochód, nie mamy się czego wstydzić  i nie widzę przeszkód aby widniał napis, że jest to pojazd Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Henryk Piotrowski – sołtys sołectwa Lenie Wielkie. Szanowni Państwo, drugie posiedzenie sesji za nowej kadencji, przed Państwem stoi nadzieja. Polemizował bym z Panem Kembłowskim odnośnie tego, że bieżmy się do roboty. Każdy
z Państwa startując do wyborów jakąś partię reprezentował. Tego nie trzeba się wypierać. W imieniu kolegów i koleżanek sołtysów wręcz się domagamy wieś pewnej części z podatków, które my zbieramy, żeby Szanowni Państwo określili nam jakie pieniądze będą wracać do nas. To nie jest tak, że rozrzuci się trochę szlaki na drogi i wiocha będzie wiochą. Nie domagamy się inwestycji na wsiach, bo telefony mamy, wodę mamy, ale my musimy wiedzieć co za dwa miesiące powiemy swoim wyborcom, którzy nas z kolei wybrali. Jesteśmy przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy, a my nic nie wiemy czy jakieś pieniądze do nas wrócą. U nas na wsi trzeba się dopominać o drogi o lampy
i dlatego chcemy konkretnie wiedzieć. Bardzo proszę Panie Przewodniczący przygotować nam taką informację. Na koniec chciałbym Państwu życzyć owocnej i rzetelnej pracy. Jeszcze jedna sprawa. Trochę przykro, ponieważ były Pan Burmistrz już wyszedł, a tak naprawdę nikt nie powiedział głośno mu dziękuję.

Henry Domeradzki – Przewodniczący Rady. Osobiście Panu Burmistrzowi złożyłem podziękowanie za dotychczasową pracę właśnie na dzisiejszej sesji wręczając wiązankę kwiatów.

Onka Remigiusz – radny. Chcę zwrócić uwagę, że Pan Bender na poprzedniej sesji nam też nie złożył gratulacji z okazji objęcia przez nas funkcji.

Na koniec Przewodniczący złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia.

do punktu 9

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady drugiej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady drugiej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała :                                                               Przewodniczący Rady                           

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2007-01-08 09:20
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-08 09:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1880
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-08 09:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5206814
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony