Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr IX/58/11

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

I w uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 marca 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

- w uchwale Nr VI/37/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2011 roku

- w zarządzeniu nr 10/11 burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2011 roku

- w uchwale nr VII/42/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.14.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 maja 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.16.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 maja 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.17.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2011 roku

- w uchwale nr VIII/53/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.18.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.22.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.24.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 sierpnia 2011 roku

 

§ 2

 

1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 23.924.219,00 zł, zastępuje się kwotą 24.911.082,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 23.821.501,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  1.089.581,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.441.726,00 zł .

 

§ 3

 

1.      Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 23.645.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,zastępuje się kwotą 24.911.082,00 zł

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 23.407.428,00 zł, w tym na: 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           11.613.646,00 zł,

b)      dotacje                                                                              591.532,00 zł,

c)      wydatki na obsługę długu                                                     357.120,00 zł,

2)      wydatki majątkowe w 2011 r. w wysokości-załącznik nr 3                      1.503.654,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.441.726,00 zł.

 

§ 4

 

Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonego rachunku.

1)      Przychody 309.393,00 zł,

2)      Wydatki 309393,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 5

 

Przychody budżetu w wysokości 1.630.389,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.155.389,00 zł

- wolne środki – 475.000,00 zł

Rozchody budżetu w wysokości 1.630.389,00 zł (1.155.389,00 zł z kredytów i pożyczek, 475.000,00 zł z wolnych środków).

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 771.058,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 859.331,00 zł

Przychody i rozchody określa załącznik nr 5.

 

§ 6

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.655.389,00 zł, w tym na:

a)      Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

b)      Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek)  w kwocie 1.155.389,00 zł

-        Spłatę pożyczki na udział środków unijnych 296.058,00 zł

-        Spłatę pożyczek i kredytów krajowych 859.331,00 zł.

 

§ 7

 

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

1)      Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodległych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi;

2)      Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty w roku następnym – 1.655.389,00 zł

 

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      Zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.389,00 zł, w tym na:

a)      Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

b)      Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 1.155.389,00 zł

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

Uzasadnienie

 

Dochody

Zwiększenie – 986.863,00 zł

- 34.000,00 zł – wpływy z różnych opłat – administracja

- 16.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów – administracja

- 8.500,00 zł – dotacja celowa z powiatu dla OSP

- 63.858,00 zł – podatek od nieruchomości ( wpływy od osób prawnych)

- 13.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- 18.319,00 zł – podatek dochodowy od osób prywatnych

- 2.605,00 zł – wpłaty rodziców na przedszkole

- 1.000,00 zł – dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich

- 529.581,00 zł – zwrot dotacji z 2010 roku – „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą (zad.) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”

- 300.000,00 zł – zwrot dotacji z 2010 roku – „Remont stadionu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą – odprowadzenie wód drenażowych oraz boiska”

 

Wydatki

Dochody przeznacza się na następujące zadania:

- naprawa przepustu drogowego w Glewie – 1.500,00 zł

- bieżące naprawy pomostu i plaży w Chalinie – 1.000,00 zł

- diety dla radnych – 27.000,00 zł

- dotacja celowa z powiatu dla OSP – 8.500,00 zł:

1.      OSP w Dobrzyniu nad Wisłą na sfinansowanie strażnicy – 1.000,00 zł

2.      OSP w Płomianach na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego – 5.000,00 zł

3.      OSP w Krojczynie na dofinansowanie remontu i modernizacji strażnicy – 2.500,00 zł

- zwiększenie wydatków na koszty komornicze – 2.000,00 zł

- odsetki os pożyczek i kredytów – 200.000,00 zł

- malowanie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krojczynie – 5.000,00 zł

-wpłaty rodziców przeznaczono na wydatki rzeczowe w przedszkolu – 2.605,00 zł

- dotacje ze Związku Miast Nadwiślańskich przeznaczona na wycieczkę dla dzieci z najuboższych rodzin – 1.000,00 zł

- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą – 15.000,00 zł

-dopłata do utrzymania toalety miejskiej – 1.000,00 zł

 

Przeniesienie 20.000,00 zł z wydatków rzeczowych w administracji na zakup przystanków autobusowych.

 

Pozostałe przeniesienia miedzy paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 08:27
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-29 08:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1439
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 13:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180726
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony