Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXI/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 24 czerwca 2005 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie jedenastej, a zakończono o godzinie trzynastej trzydzieści.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul.Szkolna 1.
Otwierając obrady dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 21 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, po czym poinformował, że na wniosek Burmistrza proponowane jest wprowadzenie dodatkowego podpunktu „h” dotyczącego projektu uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.
Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach.
Rada jednogłośnie przejęła wprowadzone zmiany do porządku obrad – głosowało 15 radnych.


Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy proceduralne.
2. Informacja o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu.
3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
za rok 2004.
4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2004.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia porozumienia zawartego z miastem Włocławek
o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną
i terapeutyczną Miejskiej Izby Wytrzeźwień,
b) określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów,
c) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005,
d) uchwała zmieniająca w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego,
e) zmian w budżecie gminy na rok 2005,
f) określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży,
g) zmiany składu komisji rewizyjnej,
h) określenia dziennej stawki targowej
6. Składanie wniosków.
7. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Informację na temat pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Zastępca Burmistrza - Grzegorz Ryczkowski.
(informacja stanowi załącznik nr 4 – do niniejszego protokółu )
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy wręczył nominacje na stanowisko dyrektora, którą otrzymali: Elżbieta Zalewska– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krojczynie, Jolanta Pigłowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krojczynie, Kazimierz Żołnowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Chalinie.

do punktu 3

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2004 przedstawiła pani Krystyna Pawłowska – Kierownik MGOPS.
(Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 – do niniejszego protokółu )do punktu 4

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Grzegorza Mazurka – Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2004.
( sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 – do niniejszego protokółu )
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania i poprosił o dyskusję. Wobec braku pytań i dyskusji przystąpił do punktu następnego porządku obrad.

do punktu 5 p-pkt „a”

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia porozumienia zawartego z miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną
i terapeutyczną Miejskiej Izby Wytrzeźwień.
Wobec braku dyskusji przewodniczący rady zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XXI/ 125/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )


do punktu 5 p-pkt „b”

Przewodniczący Rady poprosił Pana Grzegorza Mazurka - Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.
Przewodniczący KRPA powiedział, że za warunek wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjmuje się zasadę, że w najbliższej okolicy punktu sprzedaży tych napojów nie powinny znajdować się obiekty szkolne, obiekty kultu religijnego ( kościoły ), obiekty opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki zdrowia) i obiekty sportowe ( boiska, stadiony, hale sportowe, kryte baseny ) oraz plaże i kąpieliska.
Za najbliższą okolicę punktu sprzedaży napojów alkoholowych uważa się obszar do 100 mb. od punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektu wymienionego przeze mnie wcześniej, który mierzony jest po najkrótszej drodze dojścia do punktu sprzedaży.
Za wejście na teren obiektu uważa się wejście do wnętrza obiektu w wypadku obiektów zamkniętych takich jak szkoły, kościoły, szpitale, ośrodki zdrowia, hale sportowe i kryte baseny, a w wypadku obiektów odkrytych takich jak stadiony, boiska sportowe, plaże i kąpieliska za wejście na teren uważa się faktyczną granicę obiekt stanowiącą.
W wypadku gdy obiekt jest trwale ogrodzony, za wejście na teren obiektu uważa się wejście przez to ogrodzenie stanowiące furtkę lub bramę.
Burmistrz Miasta i Gminy w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii GKRPAL, może zezwolić na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie usytuowanym bliżej obiektu po przedłożeniu przez podmiot gospodarczy zgody administratora obiektu. Dziękuję.
Następnie Przewodniczący zapytał czy są pytania.
Krzysztof Habasiński – radny. Kto egzekwuje, jeśli chodzi o porządek pijących alkohol w okolicach sklepu. Ostatnio na ulicy było dużo rozbitego szkła po butelkach.
Grzegorz Mazurek – Przede wszystkim policja, właściciel sklepu. Nie ma natomiast pracownika w urzędzie odpowiedzialnego za taką sytuację.
Tomasz Gęsicki – radny. Które wejście brane jest pod uwagę jeśli chodzi sklep pana Znajmieckiego. Od strony szosy czy boiska. Bo tam nie ma chyba 100 m.
Grzegorz Mazurek – Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć. Nie pamiętam na chwilę obecną jakie zasady były przyjmowane Pozwolicie państwo, że sprawdzę i odpowiem w najbliższym czasie.
Pytań więcej nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała został podjęta jednogłośnie - głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XXI/ 126/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

do punktu 5 p-pkt „c”

Przewodniczący Rady poprosił Pana Grzegorza Mazurka - Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005.
Grzegorz Mazurek - Jak wynika z informacji Kierownika Posterunku Policji w roku 2004 zanotowano 89 interwencji domowych w związku z nadużyciem alkoholu. Ogółem prowadzonych zostało 180 interwencji z powodu zakłóceń spokoju przez nietrzeźwych w miejscach publicznych. Zatrzymano do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień i Policyjnej Izbie Zatrzymań 21 osób.
Ze złożonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informacji wynika, że wśród 688 rodzin korzystających z pomocy społecznej 58 rodzin, to rodziny, których ubóstwo w głównej mierze spowodowane jest panującym w tych rodzinach alkoholizmem. Istniejący problem nadużywania alkoholu utrzymuje się na porównywalnym z rokiem ubiegłym poziomie, dalej jednak z tendencją zwyżkową. W związku z tym Rada Gminy wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uznając za konieczne podejmowanie działań zmierzających do obniżenia stopnia spożycia alkoholu i niwelowania jego skutków opracowała program działania, którego realizacja polegała będzie na prowadzeniu profilaktyki działalności informacyjno-edukacyjnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wspierania działań profilaktycznych głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej pokazującej zdrowy i trzeźwy styl życia jako alternatywę w wyborze właściwego kierunku życia bez uzależnień, tworzenia dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku. Dziękuję.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o pytania. Wobec braku pytań odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XXI/ 127/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 5 p-pkt „d”

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2004-2006 Zastępcę Burmistrza - Grzegorza Ryczkowskiego.
Uchwała ta była już podejmowana, a zmiana dotyczy zapisu w § 2, którego treść musi być następująca: ... „ inne źródła oraz pożyczki i kredyty”.
Jest to w zasadzie „zabieg kosmetyczny”. Takie są wymogi co do treści.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym.
( uchwała nr XXI/ 124/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 5 p-pkt „e”

Przewodniczący Rady poprosił Panią Celinę Witkowską – Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Pani Celina Witkowska poinformowała zebranych, ze zmiany dotyczą Dz.630 Turystyka i Wypoczynek. Zmniejszenie 160.000,00 – przeniesienie budowy pomostu spacerowego w Chalinie na lata następne. Wprowadzone zostały również zmiany w Dz.801 Oświata i wychowanie, a mianowicie: dochody z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunku podstawowym przeznaczone na odprowadzenie podatku VAT z tytułu sprzedaży usług oświacie. Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 3.022,00 zł przeznaczone na wyprawki szkolne uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych. Wydzielenie rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych z planów finansowych szkół podstawowych.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane jest zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Wobec braku pytań, Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XXI/ 128/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )

do punktu 5 p-pkt „f”

Przewodniczący Rady poprosił Panią Zofię Jóźwiak – Kierownika referatu gospodarki gminnej i mieszkaniowej o zapoznanie zebranych z projektem uchwały dotyczącym sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.
Następnie Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Pan Stanisław Golasiński uczestnik sesji zapytał czy jest zrobiona wycena tych mieszkań.
Zofia Jóźwiak – wycenę robi rzeczoznawca i to jest trudna sprawa bo każde mieszkanie jest o innym standardzie.
Tomasz Gęsicki – radny. Mam taką propozycję aby przy nowszych blokach zastosować 10% bonifikatę. Druga sprawa, czy jest to możliwe technicznie aby środki ze sprzedaży mieszkań nauczycielskich mogły by być przeznaczone na oświatę.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek radnego dotyczący 10% bonifikaty. Głosowanie nad wnioskiem przedstawiało się następująco:
1 osoba –za, 11 – wstrzymało się od głosu, 3 osoby – przeciw. Wniosek nie przeszedł.
Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. Głosowało 15 radnych: 13 głosów – za, 2 – głosy wstrzymujące.
Uchwała została podjęta.
( uchwała nr XXI/ 129/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 ).

do punktu 5 p-pkt „g”

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – Grażyna Habasińska, wyjaśniła, że ponieważ Pan Henryk Ziółkowski został wybrany na zastępcę przewodniczącego rady, a jest członkiem komisji rewizyjnej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym tych dwóch funkcji nie można łączyć, po złożeniu rezygnacji przez Pana Ziółkowskiego będzie wywołana dopiero uchwała.
Przewodniczący poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją na obecnej sesji odstępujemy od podejmowania tej uchwały.

do punktu 5 p-pkt „h”

Projekt uchwały dotyczący dziennej stawki opłaty targowej omówiła Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy.
Przybliżyła przepisy dotyczące funkcjonowania targowisk. Poinformowała, że z uwagi na sprzedaż działki przestaje funkcjonować targowisko gminne.
W związku z zaistniałą sytuacją dwa podmioty /Pan Gawryszewski i Wachnicki / dokonały zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej na prowadzenie targowiska.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XXI/ 130/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )

do punktu 6

Bogusław Żuchowski – radny złożył wniosek w sprawie utwardzenia kamienia usypanego na skrzyżowaniu Szpiegowo- Grochowalsk przy drodze głównej Włocławek. Luźno usypany kamień powoduje, że koła samochodu podczas ruszania ślizgają się co powoduje zagrożenie.
Sławomir Kowalewski – radny złożył wniosek w sprawie uzdatnienia wody w Glewie ponieważ od dłuższego czasu nie nadaje się do picia.

do punktu 7

Przewodniczący rady - Jerzy Żurawski, powiedział, że otrzymał zaproszenie na jubileusz pracy sportowej do Pana Janeckiego. Chcę powiedzieć, że na tym spotkaniu nie było nikogo z władz poza moją osobą i uważam, że widniejący tyko mój podpis na okolicznościowym dyplomie to trochę za mało.
Z władz nie było nikogo poza mną.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy. Zaraz odpowiem. Tak nie byłem. Może byłem przewidujący, a może nie. To spotkanie,
o którym mówił Pan Przewodniczący było spotkaniem prywatnym i pozwoli Pan, ale decyzja należała do mnie, była to decyzja osobista i nie miałem obowiązku brać udziału w tym spotkaniu jako Burmistrz. W związku z tym nie muszę publicznie usprawiedliwiać się dlaczego nie byłem.
Stanisław Golasiński – uczestnik sesji. Na jakim targowisku mają być pobierane opłaty. Plac targowy został sprzedany. Bezsensowne jest podejmowanie uchwały o opłacie targowej. Ustawa o samorządzie gminnym w rozdziale 2 art.7 pkt 11 wyraźnie mówi, że zabezpieczenie targowiska jest zadaniem własnym gminy. Mamy takie prawo i chcemy to prawo wyegzekwować.
Druga sprawa. Wszyscy wiemy, że dostęp do informacji jest jawny. Ostatnia sesja, a byłem wielokrotnie w ubiegłym tygodniu w urzędzie. Nie było żadnej informacji ani wywieszonego porządku obrad sesji. Jest tablica ogłoszeń Rady Miejskiej bardzo ładna zresztą, na której porządek obrad powinien wisieć.
Przewodniczący Rady. Przecież Pan akurat wiedział.
Stanisław Golasiński – ja wiedziałem bo zostałem powiadomiony.
Przeszedłem do biura rady chcąc uzyskać pewne informacje. Okazało się, że jest nie czynne, w sekretariacie nie udzielono mi żadnej informacji na ten temat. Przewodniczącego również nie było. Nie ma żadnej wywieszki na drzwiach o godzinach urzędowania Przewodniczącego Rady.
Mam pytanie ile Pan Burmistrz ma urlopu. Pan jest wyraźnie zmęczony, bo decyzje, które są podejmowane przez Pana są złe. Proszę zdopingować Panie Przewodniczący Burmistrza do odpoczynku..
Nie tak dawno bo piątek byłem u Pana Zastępcy Burmistrza z zapytaniem dotyczącym spraw naszej gminy. Zastępca odpowiedział, że mam złożyć podanie, bo teraz nie ma czasu. Pytam dlaczego utrudnia się nam interesantom jeśli chodzi o udzielanie informacji. wyraźnie jest napisane w ustawie, że informacja powinna udzielona w najprostszej formie jaka może być, ponieważ nie wymagała jakichkolwiek uzgodnień.
Na szczęście ustawodawca przewidział pewne sytuacje i można Pana Burmistrza postawić pod pręgierzem opinii publicznej. Umożliwił mieszkańcom np. zwołanie referendum celem odwołania Pana Burmistrza.
To chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski. Ogłoszenia o sesji są wywieszane na tablicy. Jeżeli rada zobliguje mnie do napisania tabliczki o godzinach urzędowania uczynię to. Pan doskonale wie, że w każdy wtorek jestem. Akurat tak się złożyło, że w tym tygodniu miałem spotkanie służbowe, a pani inspektor była akurat na urlopie. Chcę powiedzieć, że dostęp do dokumentów odbywać się może tylko w obecności pracownika. Nie wolno tych dokumentów wynosić na zewnątrz ani kserować. Ja kiedy jestem, a jestem prawie zawsze w każdy wtorek służę pomocą. Była już taka sytuacja, że siedziałem z Panem wspólnie i miał Pan udostępniony wgląd do dokumentów.
Stanisław Golasiński – ja chcę tylko do wglądu dokumenty, ja nie chcę tego wynosić i to wszystko.
Czesław Bender – nie będę tego komentował co Pan Golasiński mówił, nie chcę wracać do historii. Chcę powiedzieć, że dotarły do mnie informacje, że niektóre osoby mają być opłacane aby donosić na mnie „paszkwile”. Chodzi o to żebym nie wygrał wyborów, sam jeszcze nie wiem czy będę startował, czas pokaże. Jeżeli będą się potwierdzać te głupoty to zrobię z nich użytek. Dziękuję bardzo.
Stanisław Golasiński – czas przerwać tą pajęczynę Pan zatrudnił tutaj
w urzędzie znajomych, rodzinę i ludzie się boją powiedzieć prawdę.
Przewodniczący Rady – Panie Stanisławie, my tutaj dyskutujemy, kłócimy się ale dochodzimy do porozumienia.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Jest demokracja każdy ma pełne prawo robić to co uważa za stosowne.
Marek Skonieczny – radny. Pan się obstawił paragrafami, ustawami i nie słucha co zostało powiedziane. Pan Wachnicki złożył wniosek o działalność gospodarczą w temacie targowiska, natomiast drugi plac targowy będzie prowadził Pan Gawryszewski, a Pan mówi, że nie wie gdzie jest to targowisko.
Stanisław Golasiński – ustawa wyraźnie mówi, że to rada ma zapewnić mieszkańcom targowisko, a nie Pan Wachnicki, ani kto inny. Ja znam doskonale przepisy, to Pan nie słucha i nie znacie przepisów.
Jerzy Żurawski- będziemy w takim razie korzystać z Pana pomocy w kwestii znajomości przepisów. Chodziło o to, żeby właśnie powstały takie targowiska, bo obowiązkiem gminy jest zbieranie opłaty targowej dlatego podjęliśmy taką uchwałę gdzie opłata jest symboliczna aby ludzie otwierali.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy. Panowie radni to wiedzą, chcę przekazać ta informację sołtysom. Od poniedziałku, lub wtorku będzie informacja, którą otrzymają wszyscy sołtysi, gdzie można targować bo informacja pójdzie w teren. Wszyscy, którzy chcą targować taką informację będą znać. Dni targowiska pozostają takie same tzn. wtorki i piątki od pierwszego będą na nowych miejscach. Wydaje mi się, że te dwa punkty spełnią swoją rolę. Radny Bylicki nie raz zarzucał nam, że jest bałagan teraz to się zmieni na lepsze. Tyle mam do powiedzenia.

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej pierwszej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej.Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1817
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-15 12:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219899
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony