Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/196/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 lutego 2014 roku

zmieniającą uchwałę Nr XIX/86/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą „Zespół Obsługi Szkół”

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 1 zastępuje się następującym :

„ Nadaje się statut Zespołowi Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”.

§ 2.

Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/86/96 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą „Zespół Obsługi Szkół” poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 2/20/1998 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 grudnia 1998 r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/86/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą „Zespół Obsługi Szkół”.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/196/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 lutego 2014 r.

 

Statut Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Zespół Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą, zwany dalej „ZOS”, jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą;

Szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, oddziały przedszkolne, szkołę podstawową, gimnazjum, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest organem prowadzącym;

Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

Dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć także dyrektora przedszkola.

 

§ 3

ZOS działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.);

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zm.);

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);

niniejszego statutu.

§ 4

1. Siedziba ZOS mieści się w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

2. Obszarem działania ZOS jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą.

3. ZOS używa pieczęci o treści:

          Zespół Obsługi Szkół

          ul. Szkolna 1

– 610 Dobrzyń n. Wisłą

4. Pieczęć, o której mowa w ust. 3 może zawierać także inne dane:

    numer telefonu/faxu, NIP oraz REGON.

 

§ 5

Bezpośredni nadzór na działalnością ZOS sprawuje Burmistrz .

 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania ZOS

 

§ 6

Celem działania ZOS jest zapewnienie realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez Gminę
i Burmistrza funkcji organu prowadzącego dla szkół oraz zapewnienie obsługi administracyjnej
i finansowo – księgowej szkół.

 

§ 7

Do zadań ZOS należy:

W zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i organizacyjnych:

opracowywanie aktów prawnych organów gminy z zakresu oświaty;

weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół;

przeprowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

przeprowadzenie procedur związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły;

przeprowadzenie procedury oceny pracy dyrektorów szkół;

prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza dla nauczycieli;

prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i pracowników ZOS z wyjątkiem akt osobowych dyrektora ZOS;

prowadzenie spraw z zakresu organizacji dowożenia uczniów do szkół;

prowadzenie kontroli obowiązku nauki przez młodzież zamieszkującą na terenie gminy;

prowadzenie ewidencji oraz postępowań związanych z wpisem do ewidencji

 szkół i placówek niepublicznych;

prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych;

prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie realizowanych zadań;

prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem należących do Gminy zadań w zakresie Systemu Informacji Oświatowej;

prowadzenie spraw związanych z mieszkaniami znajdującymi się w budynkach szkolnych;

przygotowanie na potrzeby Burmistrza niezbędnych materiałów i informacji dotyczących oświaty i wychowania;

prowadzenie zadań związanych z:

świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów, o których mowa w rozdziale 8 a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”;

wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

W zakresie spraw finansowo – księgowych:

prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dochodów i wydatków obsługiwanych szkół, w tym w szczególności:

pomoc w opracowaniu projektów planów dochodów i wydatków szkół oraz przedstawienie ich Burmistrzowi zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu gminy;

przedstawianie Burmistrzowi jednostkowych i zbiorczych wniosków w sprawie zmian
w planach finansowych;

sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań oraz informacji opisowych
z wykonania planów finansowych;

dokonywanie płatności z rachunków bankowych na podstawie zatwierdzonych przez dyrektora dokumentów finansowo – księgowych;

prowadzenie obsługi kasowej szkół;

zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych oraz ich odprowadzania do budżetu gminy.

Prowadzenie rachunkowości obsługiwanych szkół, z uwzględnieniem:

ogólnych przepisów określających zasady rachunkowości obowiązujących w szkołach;

instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych, zatwierdzonych do stosowania przez dyrektorów szkół;

sprawowania bieżącej kontroli i analizowania realizacji planów finansowych szkół;

gromadzenia i  przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przechowywania akt oraz przechowywania akt do archiwum;

koordynowanie prac związanych z inwentaryzacją składników majątkowych szkół;

wycena pasywów i aktywów oraz okresowe sprawdzanie ich rzeczywistego stanu w drodze inwentaryzacji.

Prowadzenie obsługi płacowej obsługiwanych szkół, w tym:

sporządzanie list wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników  zatrudnionych w szkołach na podstawie aktów prawnych i dokumentacji kadrowej;

ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników szkół;

dokonywanie wymaganych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;

sporządzanie wymaganych sprawozdań  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych szkół.

 

Rozdział 3

Gospodarka finansowa ZOS

 

§ 8

ZOS jest jednostką budżetową Gminy, prowadzącą gospodarkę finansową w oparciu o ustawę
o finansach publicznych.

 

§ 9

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ZOS ponoszą Dyrektor i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy.

 

§ 10

Działalność ZOS finansowana jest z budżetu Gminy.

 

Rozdział 4

Zarządzanie ZOS i jego organizacja

 

§ 11

ZOS kieruje jednoosobowo Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.

Burmistrz dokonuje wobec Dyrektora wszelkich czynności z zakresu prawa pracy
za pracodawcę, którym jest ZOS.

Dyrektor działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.

 

 

§ 12

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

reprezentowanie ZOS na zewnątrz;

wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ZOS;

sprawowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej nad wykonywaniem zadań przez pracowników ZOS;

zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości ZOS;

gospodarowanie mieniem pozostającym w zarządzie ZOS;

sporządzanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie;

współpraca z Kuratorium Oświaty w realizacji zadań oświatowych;

wykonywanie innych czynności z zakresu oświaty zleconych przez Burmistrza.

Szczegółowy wykaz obowiązków i uprawnień Dyrektora określa zakres czynności ustalony przez Burmistrza.

 

§ 13

1. Dyrektor ZOS jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. W ZOS oprócz  Dyrektora zatrudnia się Głównego Księgowego oraz pracowników

  samorządowych do wykonywania zadań należących do ZOS.

Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników ZOS oraz określa ich szczegółowy zakres

   obowiązków.

 

§ 14

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania ZOS określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane z zachowaniem trybu właściwego do jego nadania.

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-18 11:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 961
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-18 11:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211432
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony