Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXI/141/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia
w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591
ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza na okres od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie, w wysokości 2,10 zł za 1 m3 netto.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XV/104/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 maja 2008 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, Gmina Wielgie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, ul. 22-go stycznia 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisła z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie, będącym w zarządzie Sp. z o.o. Ekoflora, na okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010 r., który zakłada 15,4% wzrost opłaty za wodę dla wszystkich odbiorców.

Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, po ocenie celowości wydatków wykazanych we wniosku złożonym przez przedmiotowy Zakład niniejszym stwierdza:

Aktualnie obowiązująca cena sprzedaży wody pobieranej z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie wynosi 1,82 zł + podatek VAT za 1 m3 i została zatwierdzona uchwałą w dniu 19 maja 2008 roku.

Brutto stanowi to cenę 1,95 zł/m3..

Proponowana podwyżka ceny za wodę , obejmuje wyłącznie kwotę stanowiącą wzrost ceny zakupu wody od Sp. z o.o. Ekoflora. Nowa cena zakupowanej wody wynosić będzie 1,85 zł/m3 brutto i obowiązywać będzie od dnia 1 marca 2009 roku. Różnica pomiędzy planowaną ceną wody sprzedawanej 2,25 zł/m3 brutto, od zakupowanej stanowi 0,40 zł/m3 brutto, i służy na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowej , którą zarządza wnioskujący Zakład Wodociągów i Kanalizacji Pana Andrzeja Wyszyńskiego. Wymieniona kwota nie jest przedmiotem podwyżki.

Nadmieniam, że podwyżka ceny wody zakupowanej wynika z umowy zawartej w dniu 01-08-1994 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, a Sp. z o.o. Ekoflora, Słomczyn 51, 05-600 Grójec

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:45
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1240
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163817
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony