Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXIII/02


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 26 kwietnia 2002 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dwunastej, a zakończono o godzinie piętnastej.

Otwierając obrady dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady - Bogusław Żuchowski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z prawem. W obradach uczestniczyło 20 radnych oraz 39 gości zaproszonych ( członkowie komisji spoza rady oraz przewodniczący rad sołeckich).
( listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załączniki od nr 1 do nr 3 )
Ponadto w obradach uczestniczyli uczniowie klasy drugiej Liceum Agrobiznesu Zespołu Szkół Rolniczych w Dobrzyniu n. Wisłą.
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, a następnie zwrócił się zapytaniem czy są uwagi do protokółu XXII Sesji Rady, który był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed sesją na stoliku przy sali konferencyjnej. Żadnych uwag do protokółu radni nie wnieśli wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 19 radnych. Na wniosek Przewodniczącego została powołana jednogłośnie komisja uchwał i wniosków w składzie :
1. radna Chmielowiec Zofia,
2. radny Cieślak Tadeusz,
3. radny Jaskólski Lech.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, a następnie zapytał czy są wnioski do przedstawionego porządku obrad. Wiesław Kaptur – Zastępca Przewodniczącego Zarządu wniósł o wykreślenie p-pkt „c” w pkt 6 i uzasadnił, że zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 08 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz. U. Nr 73, poz. 764 z 2001 r) nie ma potrzeby wywoływania uchwały, gdyż zgodnie z wyżej wymienionym art., brak Stanowiska rady gminy w terminie 30 dni uznaje się za akceptację rady dla wniosku, treść wniosku Starosty lipnowskiego wszyscy radni otrzymali w materiałach na Sesję.

( wniosek w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )

Ponadto poinformował, że po konsultacji z radcą prawnym należy podjąć uchwałę w sprawie podjęcia działań ratowania skarpy wiślanej, zamiast wypracowania stanowiska w tej sprawie, przewidzianego w pkt 7 proponowanego porządku obrad, stąd stawia oficjalny wniosek o wykreślenie punktu 7, w punkcie 6 p-pkt „c” podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań ratowania skarpy wiślanej. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami w wyniku, którego zostały przyjęte 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrz. „ ( na salę obrad przybył radny Obernikowicz Jan ) – głosowało 20 radnych. Po wprowadzeniu zmian Przewodniczący zarządził głosowanie nad całością porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.

Porządek obrad :

1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej drugiej sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny.
4. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy za rok 2001.
5. dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy,
b) zmian budżetu gminy na rok 2002,
c) podjęcia działań ratowania skarpy wiślanej.
7. Składanie wniosków.
8. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad dwudziestej Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na dwudziestej drugiej Sesji Rady udzielił Wiesław Kaptur - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.
( treść pisemnych odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 5 do nr 10 )
Przewodniczący Rady poinformował, że jego wniosek jest już w trakcie realizacji. Pozostali radni, którzy złożyli wnioski nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń do udzielonych odpowiedzi.
Radny Obernikowicz Jan zwrócił się z zapytaniem, czy są zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na odnowienie przystanków PKS i czy będą oświetlone wszystkie przystanki. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy, który stwierdził że każdego roku systematycznie są malowane i remontowane i również w tym roku będą realizowane prace. W chwili obecnej już zostały pomalowane przystanki w Michałkowie i Dobrzyniu n. Wisłą. Udzielił również informacji w temacie oświetlenia przystanków na terenie gminy. Niebawem dokona się wizji lokalnej i w miarę wygospodarowania środków finansowych, tam gdzie jest potrzeba bezwzględna, wykona się oświetlenie.

do punktu 3

Informację o pracy Zarządu za okres między sesyjny przedstawił inż. Czesław Bender - Przewodniczący Zarządu.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 11)

Przedstawiona informacja została przyjęta bez uwag.

do punktu 4

Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy za rok 2001 złożył inż. Czesław Bender – Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy.

( część opisowa i tabelaryczna wykonania budżetu gminy w załączeniu do niniejszego protokółu jako załączniki nr 12 i 13 )

Sekretarz Miasta i Gminy - mgr Grażyna Habasińska zapoznała z treścią Uchwały Nr 116)2002 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Zarząd Miasta i Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2001 rok wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, przekazanych ustawowo i wykonywanych na podstawie porozumień oraz zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

( uchwała nr 116)2002 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu )

Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu za rok 2001 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy przedstawiła radna Chmielowiec Zofia – Przewodnicząca Komisji.

(opinia wraz z wnioskiem stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu)

Przewodniczący Rady Miejskiej – Żuchowski Bogusław zapoznał z treścią Uchwały Nr 93)2002 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z wykonania budżetu gminy za rok 2001.

( uchwała nr 93)2002 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu )

do punktu 5

Po rozpatrzeniu wszystkich materiałów – Przewodniczący Rady zarządził dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz wyżej wymienionymi materiałami.
Radni nie podjęli dyskusji z uwagi na pełną znajomość realizacji budżetu, bowiem materiały z wykonania budżetu zostały doręczone w teren na dwa tygodnie przed terminem Sesji absolutoryjnej.

do punktu 6 p-pkt „a”

Przewodniczący Rady poinformował, że art. 25 a w tekście jednolitym z 2001 roku o samorządzie gminnym brzmi „ radny lub członek zarządu nie może brać udział w głosowaniu w radzie, w zarządzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono interesu prawnego „ zatem ma wątpliwości, czy radni będący członkami Zarządu Miasta i Gminy powinni brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium. Radny Jerzy Żurawski – członek zarządu zgłosił wniosek, aby radni będący członkami zarządu nie brali udziału w głosowaniu. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie – głosowało 20 radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy, a następnie zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych, pięciu radnych będących członkami zarządu nie brało udziału w głosowaniu.

( uchwała nr 23)180)02 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu )

do punktu 6 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2002 omówiła Witkowska Celina – Skarbnik Miasta i Gminy. Wobec braku dyskusji nad projektem, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 19 radnych ( salę obrad chwilowo opuścił radny Dobieszewski Ryszard.

( uchwał a nr 23)181)02 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu)

do punktu 6 p-pkt „c”

Inspektor d)s kultury, strategii i promocji gminy - Ryszard Bartoszewski zapoznał z treścią Notatki z przeprowadzonej wizji lokalnej terenów nadwiślańskich na naszym terenie, dokonanej przez pięcioosobową komisję.
( pełna treść notatki w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 19)
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały w sprawie podjęcia działań ratowania skarpy wiślanej. Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku, którego uchwała została podjęta jednogłośnie - głosowało 20 radnych.

do punktu 7

Radny Obernikowicz Jan złożył trzy wnioski o niżej podanej treści :

1. aby Zarząd Miasta i Gminy opracował program ochrony dróg gminnych, w którym określi sankcje administracyjne za dewastację dróg. W praktyce bardzo często obserwuje się, że drogi są podorywane, nawieziony żużel na drogi widoczny jest od kilku do kilkunastu metrów w polu uprawnym, przeprowadzać często kontrole użytkowania dróg,
2. dokonać kontroli drogi gminnej Lenie Wielkie - Skaszewo, która jest podorana na długości ca 200 m. b., sprawdzić jej granice na mapie,
3. dokonać odwodnienia przez okopanie rowami drogi gminnej w Leniach Wielkich biegnącej nad jeziorem do zlewni mleka i dokonać jej remontu.
4.
Radny Kęsicki Roman złożył wniosek w sprawie likwidacji zakrzaczeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Włocławek - Płock w miejscowości Strachoń.

do punktu 8

Radny Jaskólski Lech zwrócił się z zapytaniem, kiedy nastąpi remont budynku komunalnego w Płomianach ( budynek starej szkoły ) radny podkreślił, że już na jednej z Sesji sygnalizował bardzo zły stan techniczny tego budynku.

Członek Komisji Rady – Bylicki Ludomir zwrócił się do delegatów Izby Rolniczej z terenu naszej gminy o podjęcie działań w sferze ustalenia podmiotów, które będą skupowały żywiec wieprzowy w ramach ARR. Pan Kowalewski Sławomir, który jest delegatem zobowiązał się do ustalenia i poinformowania o podnoszonej kwestii.

Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce został złożony wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krojczynie o przyznanie środków finansowych z budżetu gminy na utwardzenie placu manewrowego i dojazdu do garaży w tamtejszej jednostce. Ponieważ wniosek ten kierowany jest do Zarządu Miasta i Gminy, stąd na najbliższym posiedzeniu zostanie rozpatrzony o czym zostanie powiadomiony Prezes Zarządu OSP.

do punktu 9

Kończąc obrady dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący podziękował radnym i gościom zaproszonym za uczestnictwo w obradach.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-05 11:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-04-05 12:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1308
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-04-05 12:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2923640
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-18 10:08

Stopka strony