Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR III/21/02
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie : wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami)


uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obowiązek prowadzenia rejestracji skupu złomu metali kolorowych i złomu żeliwnego, zawierającego następujące dane:
a) tożsamość osób dostarczających złom;
b) ilość i rodzaj dostarczonego złomu z wyspecyfikowaniem asortymentu;
c) oświadczenie zbywcy o źródle pochodzenia złomu.

2. Rejestrację o której mowa w ust. 1 należy prowadzić z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).§ 2

Naruszenie przepisów uchwały podlega karze grzywny wymierzonej w trybie
i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzech dni od daty ogłoszenia obwieszczeń.U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 40 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku publicznego w zakresie nie uregulowanym w odrębnych przepisach.
Z dniem 31 grudnia 2000 roku przestała obowiązywać ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, która zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2a przewidywała obowiązek uzyskania koncesji na przetwórstwo i obrót metalami nieżelaznymi. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku
-Prawo Działalności Gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ) od dnia
01 stycznia 2001 roku przetwórstwo i obrót metalami nieżelaznymi w myśl
art. 96 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie wymaga uzyskania koncesji. Nie ma zatem prawnych możliwości pozyskania informacji o tożsamości osób oferujących sprzedaż złomu metalowego.
Mając na uwadze powyższe, w związku ze szczególnie niebezpiecznym
i nasilającym się zjawiskiem przestępczym – kradzieżą kratek ściekowych, pokryw włazów kanalizacyjnych, elementów infrastruktury energetycznej – linek z napowietrznych linii przesyłowych, elementów sieci trakcyjnej
i telekomunikacyjnej, oprócz powstania wymienionych szkód materialnych, powstaje ryzyko porażenia, wpadnięcia lub powstania pożaru. Dewastacja urządzeń wywołuje zatem wprost niebezpieczeństwo katastrof lub wypadków na szkodę nieokreślonej liczby osób.
Podjęcie uchwały o ewidencjonowaniu dostawców złomu ma służyć przede wszystkim ochronie życia i zdrowia obywateli na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą. W związku z tym Rada Miejska uznała za stosowne skorzystać z możliwości, którą daje jej art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym o warunkach wydania przepisów porządkowych.
Głównym celem podjęcia uchwały jest zapewnienie i zwiększenie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego poprzez zwiększenie wykrywalności przestępstw przeciwko mieniu.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 09:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2218
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 09:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160903
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony