Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 19 )01

obrad komisji Oświaty, Zdrowia i spraw socjalnych, z dnia 30 listopada 2001 roku.


Obradom przewodniczył Kłobukowski Dariusz - Przewodniczący Komisji.
Obecni na obradach 7 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Nieobecny radny Bętlewski Paweł, usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto w obradach uczestniczyła Witkowska Celina – Skarbnik Miasta i Gminy.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1. Prace nad analizą projektu budżetu na rok 2002.
2. Sprawy bieżące ( podsumowanie działalności komisji za rok 2001 oraz opracowanie planu pracy na rok 2002 )

do punktu 1
Skarbnik Miasta i gminy omówiła poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej stronę dochodów w projekcie budżetu gminy na rok 2002, wyjaśniła przy tym na jakiej podstawie, Zarząd planował dochody. Podstawowym dokumentem jest Uchwała Zarządu Miasta i Gminy w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu, a także Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt budżetu na rok 2002 po stronie dochodów zamyka się kwotą - 11.593.358 zł, a po stronie wydatków - 11.893.358 zł. Deficyt w kwocie - 300.000 zł pokryty będzie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaś zabezpieczeniem na poczet spłaty pożyczki będą wolne środki pochodzące z budżetu miasta i gminy.
Subwencje na rok 2002 stanowią wielkość - 7.328.293 zł, z tego :
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 5.117.273 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 331.316 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - 1.879.704 zł.
Pozostałe środki zaplanowane po stronie dochodów to dotacje celowe oraz dochody własne gminy.
Następnie Skarbnik Miasta i Gminy przystąpiła do omawiania wydatków. Wyjaśniła, iż Zarząd przystępując do planowania wydatków, najpierw rozpatrzył wszystkie złożone wnioski budżetowe do projektu budżetu od jednostek organizacyjnych gminy.
- 2 -

Przed rozpoczęciem czynności planowania wydatków Zarząd rozpatrzył również potrzeby opracowane przez poszczególne stanowiska pracy, realizujące zadania gminy. Po złożeniu powyższych informacji omówiła poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej stronę wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem działu „Oświata i Wychowanie”. Poinformowała, że na inwestycje w szkołach zaplanowano w projekcie budżetu kwotę – 160.000 zł, z tego : dla szkoły podstawowej w Krojczynie - 35.000 zł, dla szkoły podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą - 42.000 zł, (budowa placu apelowego ), dla publicznego gimnazjum i szkoły podstawowej w Chalinie - 58.000 zł, (elewacja zewnętrzna ), dla szkoły podstawowej w Dyblinie - 25.000 zł ( wymiana dachu na budynku szkoły ).
Po zapoznaniu się z projektem budżetu Komisja pozytywnie oceniła opracowany dokument przez Zarząd Miasta i Gminy.

do punktu 2 p-pkt „a”

Członek Komisji - Niekraś Helena, która jest pielęgniarką środowiskową zasygnalizowała, że z każdym rokiem zwiększa się liczba dzieci z wadami postawy (skrzywienia kręgosłupa ) w chwili obecnej w szkole podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą jest ich 106, a w publicznym gimnazjum 57. Analogiczna sytuacja jest w całej Polsce, stąd została ogłoszona Akcja – Pomoc Dzieciom z skrzywieniem kręgosłupa.
Komisja jednogłośnie wypracowała wniosek o niżej podanej treści :
„ w związku z Akcją – Pomoc Dzieciom ze skrzywieniem kręgosłupa, przekazać środki finansowe z rozdziału 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi na sfinansowanie dodatkowych zajęć dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów z wadami postawy.

do punktu 2 p-pkt „b”

Komisja dokonała podsumowania działalności Komisji za rok 2001 oraz opracowała plan pracy na rok 2002 celem zatwierdzenia na grudniowej Sesji Rady Miejskiej.
(sprawozdanie oraz plan pracy w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 2 i nr 3 ).
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Kłobukowski Dariusz


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 09:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1604
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 09:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5189585
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony