Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXX/169/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  12 listopada 2013 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2013 rok, przyjętym uchwalą Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku, zmienionym:

- uchwałą Nr XXIV/136/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 22 lutego 2013 roku,

- uchwałą Nr XXV/141/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 22 kwietnia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.16.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 maja 2013 roku

- uchwałą Nr XXVI/156/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.20.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2013 roku

- uchwałą Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.22.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.24.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lipca 2013 roku

- uchwałą Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 sierpnia 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.30.2013 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2013 roku

- uchwałą Nr XXIX/163/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.30A.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 30 września 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.35.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 16 października 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 24 października 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.39.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 31 października 2013 roku,

 

zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 7.221,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Ostateczna kwota dochodów -  30.752.356,06 zł, z tego:

-           dochody bieżące w kwocie 30.252.036,06 zł

-           dochody majątkowe w kwocie  500.320,00 zł.

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.856.934,56 zł .

zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 7.221,00 zł zgodnie  z załącznikiem Nr 2.

Ostateczna kwota wydatków – 29.833.536,06 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 27.276.661,06 zł, w tym na: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(wraz z POKL) 12.711.095,03 zł,

Dotacje 744.279,00 zł,

wydatki na obsługę długu 300.000,00 zł,

wydatki majątkowe w 2013 r. w wysokości-załącznik nr 3 2.556.875,00 zł.

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.856.934,56 zł.

                                                              

                                                               

 

§ 2

 

Zwiększa się o 3.300,00 zł kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, po zmianach:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 639.279,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.000,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                          

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 12:08

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenie – 7.221,00 zł:

- 6.200,00 zł – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie zwraca się z prośbą o wniesienie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na wymianę lamp sufitowych   w izbach szkolnych.

- 1.021,00 zł – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krojczynie zwraca się z prośbą                  o wniesienie prowizji PZU ze składek na ubezpieczenie uczniów, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się inwestycję „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn” o kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Czyszczenie kratek ściekowych i piaskowników na kanalizacji deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą – 5.500,00 zł.

- Zakup pieca C.O. dla OSP Płomiany – 7.000,00 zł

- Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Płomiany – 4.000,00 zł

- Zwiększenie dotacji dla Domu Kultury ‘Żak” w związku z uregulowaniem wynagrodzeń autorskich Z A i K S za imprezy organizowane przez gminę od 1 stycznia 2011 roku, a wydatek ten nie został ujęty w planie finansowym na 2013 rok – 3.300,00 zł.

Dz. 750 – Administracja

Przeniesienie 1.500,00 zł z organizacji różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej    na wydatki reprezentacyjne.

Przeniesienie 3.000,00 zł z organizacji „Białej niedzieli” na wydatki reprezentacyjne.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Przeniesienie środków z wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego  pracowników w kwocie 36.900,00 zł (istniejąca nadwyżka wynika z pozyskania dotacji na część wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz z przebywania pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich, gdzie wynagrodzenia dla tych osób płaci ZUS) na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – 8.900,00 zł (zwiększenie liczby osób przebywających w DPS)

- Rodziny zastępcze – 8.000,00 zł (zwiększenie liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych)

- Zasiłki celowe oraz dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.000,00 zł (zwiększenie liczby świadczeniobiorców).

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 12:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 858
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 12:13

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155695
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony