Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA KOCHANOWSKIEGO W DYBLINIE.

Realizując profilaktykę zagrożeń uczniów i ich rodziców, nauczyciele tej szkol} dogłębnie uważnie przypatruj ą się problemom dzieci i ich rodzin. Wyciągają z obserwacji własne wnioski opracowuj ą strategię działania: co robić aby przeciwdziałać skutkom powstających dylematów. sprawdzają rezultaty i korygują działania, współpracują systematycznie z służbami i organizacjami w środowisku lokalnym

1. Wyrównanie braków kulturowych i wychowawczych.

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom.

3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów i ich rodziców

Styczeń 2003

ZASADY REALIZACJI PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

Profilaktyka szkolna powinna być prowadzona:

1. Systymatycznie wg programu wynikającego z potrzeb.

2. Program szkolnej profilaktyki musi być opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości szkoły, środowiska i korelować z programem wychowawczym.

3. Profilaktyka szkolna musi być w pełni akceptowana i realizowana przez nauczycieli i wychowawców.

4. Istotnymi czynnikami warunkującymi skuteczność profilaktyki są właściwe postawy i zachowania nauczycieli oraz korzystny klimat szkoły.

5. Podstawą do rozpoczęcia działań profilaktycznych musi być integracja grupy i praktyka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

KRYTERIA SUKCESU

1. W bibliotece znajdują się materiały i publikacje dotyczące profilaktyki.

2.Przejawy agresji zmalały do sporadycznych przypadków.

3. Pozytywna opinia uczniów i rodziców o działaniach prowadzonych przez szkołę.

4. Wzrosła kultura zachowań uczniów dojeżdżających autokarem szkolnym.

5. Uczniowie potrafią właściwie zorganizować czas wolny.

6. Uczniowie i rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia.

7. Wzbogacił się kalendarz imprez profilaktycznych i zdrowotnych.

8. Wzrosła wiedz i świadomość uczniów i rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałania im.

9. Osiągnięcia umiejętności dokonywania właściwych i sensownych wyborów w życiu.

10. Rodzice chętnie uczestniczą w oferowanych im programach, warsztatach.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTYWANYCH PODCZAS OPRACOWYWANIA PROGRAMU

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art.72.

2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19 i 33.

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z późniejszymi zmianami) np. Art. l i inne.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz. U. Nr 51 póz. 458 Działalność edukacyjna szkoły pkt 1,2 i 3).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji 19 czerwca 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz zmieniające z dnia 31 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 10 póz. 96). W załącznikach -&2 ust. l, 2, &16 bl- Statut Szkoły określa prawa ucznia........ &16 b2- Statut Szkoły określa obowiązki......

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 17 póz. 78 z późniejszymi zmianami z dnia 19 sierpnia 2002r.).

7. Program ochrony zdrowia.

8. Program ochrony zdrowia psychicznego.

9. Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

10. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii.

11. Kraj owy program zapobiegania zakażeniom HIV.

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni (Dz. U. Nr 13 póz. 109) -&1 pkt 2 ust 2-Profilaktyka uzależnień........

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2000r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13 póz. 110).

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

15. Dziennik Ustaw Nr 26 z 14.02.2003. Rozporządzenia Nr 226 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczych i zapobieganiu wśród dzieci i młodzieży zagrożeniom i uzależnieniom.

16. Dziennik Ustaw Nr 6 z 22.01.2003. Rozporządzenia Nr 69 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

17. Dziennik Ustaw Nr 11 z 29.01.2003. pozycja 114 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

18. Dziennik Ustaw Nr 5 z 17.01.2003. Rozporządzenia Nr 46 w sprawie szczegółowych zasad działań publicznych P.P.P w tym publicznych poradni specjalistycznych.

19. Statut Szkoły.

20. Program Wychowawczy Szkoły.

21. Miesięcznik „Wychowawca" Nr 9, Kraków 2002.

22. Wyniki ankiet diagnostycznych.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-08 12:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-08 12:29
PROBLEMSKIEROWANE NA:ZADANIAOKREŚLENIE SPOSOBU DZIAŁANIACELEOSOBY ODPOWIE.UWAGI O REALIZACJI 2003/04
NISKA KULTURA OSOBISTAUCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC ŚRODOWISKOPODNIESIENIE POZIOMU KULTURY OSOBISTEJWYJAZDY DO TEATRU, KINA, BIBLIOTEK, MUZEUM, GALERIIZNA I PRZESTRZEGA OBOWIĄZUJĄCE NORMY ZACHOWANIA SIĘ
POGŁĘBIENIE WIEDZY I BOGACENIE SŁOWNIKA DZIECIKONKURSY LITERACKIE, RECYTATORSKIE, PLASTYCZNE, RECENZJE OPOWIADANIAUCZESTNICZY W ŻYCIU KLASY, SZKOŁY, ŚRODOWISKA.
ELIMINOWANIE WULGARYZMÓW Z CODZIENNEGO ŻYCIAPOGADANKI, SCENKI DRAMOWE, PRZEDSTAWIENIA,WZBOGACA SWOJE SŁOWNICTWO
UCZENIE ASERTYWNEGO ZACHOWANIA SIĘGODZINY DO DYSPOZYCJI WYCH. SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄPOZBYWA SIĘ TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU
SIĘ.
KREOWANIE WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ, WZORCÓW PRACA Z KSIĄŻKĄ, CZASOPISMEM, FILMEM, ODPOWIEDZIĄUŻYWA FORM GRZECZNOŚCIOWYCH
POTRAFI BYĆ ASERTYWNY (UMIE POWIEDZIEĆ NIE)
PRZEMOC I NIETOLERANCJAUCZEŃROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW BEZ UŻYWANIA PRZEMOCYSCENKI DRAMOWE, ROZMOWA, POGADANKA.POSIADA WIEDZĘ N.T. PRZEMOCY I UMIE JĄ WYKORZYSTAĆ.
ELIMINOWANIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCY W SZKOLEMETODA STARTEJ PŁYTY, SCENKI PANTOMIMICZNE.UMIE RADZIĆ SOBIE W SYTUACJACH ZETKNIĘCIA SIĘ Z PRZEMOCĄ
UCZENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE :
-0 RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI, WYRAŻANIE UCZUĆ
SCENKI DRAMOWE, PRZEKŁADANIE UCZUĆ RYSUNKIEM, POGADANKA, OPOWIADANIE.POTRAFI RADZIĆ SOBIE Z EMOCJAMI
- ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE UCZUĆPROGRAM „ROWER BŁAŻEJA”, ZALECAĆ CIEKAWE FILMY O PRZYJAŹNI, MIŁOŚCI, ZŁOŚCI- MORAŁ (DOBRA I ZŁA POSTAĆ)ROZUMIE POTRZEBĘ WYRAŻANIA UCZUĆ

JEST TOLERANCYJNY
- KOMUNIKOWANIA SIĘ Z INNYMIWSPÓŁŻYCIE W GRUPIE –WSPÓLNE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I KLASOWE, PISANIE LISTÓW, ŻYCZYŃUMIE SIĘ SKUTECZNIE OPIERAĆ SIĘ PRESJI GRUPY
- OPIERANIA SIĘ PRESJI GRUPYSCENKI DRAMOWE, .............W GRUPIE (WSPÓLNE PORZADKI)ZNA POZYTYWNE ZACHOWANIA

POTRAFI DOKONAĆ WARTOŚCIOWYCH WYBORÓW
- ORGANIZOWANIA CZASU WOLNEGOKOŁA ZAINTERESOWAŃ
BIBLIOTEKA,CZASOPISMA, GAZETKI, UDZIAŁ W KONKURSACH.
POPRAWNIE ZACHOWUJE SIĘ W RÓŻNYCH SYTUACJACH I OKOLICZNO-
ŚCIAC ŻYCIOWYCH
- POPRAWNEGO ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: LEKCYJNYCH, DOJAZDU DO SZKOŁY,
I ZE SZKOŁY, PRZERW
GIER I ZABAW, I INNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH .
POGADANKA, APELE, DYSKOTEKI, GRY I ZABAWY.

SCENKI DRAMOWE
POTRAFI DOKONAĆ SAMOOCENY
- UMIEJĘTNOŚCI NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW.WIECZORNICE, UROCZYSTOŚCI KLASOWE, ZABAWY, WSPÓLNE WYCIECZKI, PIKNIKI.WIE, ŻE NIE MA PODZIAŁU NA „LEPSZE I GORSZE” DZIECI
- WZAJEMNEGO POZNAWANIA SIĘ I BUDOWANIA ZAUFANIAWYSTĘPY ARTYSTYCZNE, KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE, NAUKA PŁYWANIA, WYSTAWY, DOŚWIADCZENIA.PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ.
- BUDOWANIA WZAJEMNEGO ZAUFANIA I POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI.KONTAKT Z POLICJĄ, KOŚCIOŁEM, GOPS.
UZALEŻNIENIA OD:
-TELEWIZJI
-PAPIEROSÓW
-ALKOHOLU
-REKLAMY
UCZEŃ
NAUCZYCIEL
RODZIC
ŚRODOWISKO
UŚWIADOMIENIE UCZNIOM O SZKODLIWOŚCI UZLEŻNIEŃPOGADANKI, POSŁUGIWANIE SIĘ LEKTURĄ FACHOWĄ, GAZETKI, USTOSUNKOWANIE SIĘ DO PRZEDSTAWIONYCH SYTUACJI.WIE O SZKODLIWYM WPŁYWIE WSZELKICH UZALEŻNIEŃ NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.
POZNAWANIE
SPOSOBÓW ZAPOBIEGANIA UZALEŻNIENIOM.
PRELEKCJE, REFERATY,
FILMY, PLAKATY, RYMOWANKI, HISTORIE Z ŻYCIA
ZNA MECHANIZMY UZALEŻNIEŃ
WSKAZYWANIE NA SZKODLIWOŚCI UŻYWEK ORAZ UKAZYWANIE ZAGROŻEŃ, JAKIE NIOSĄ ZE SOBĄ UZALEŻNIENIA.-„ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA” -PLAKATYUMIE POKONAĆ TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM

UMIE SKUTECZNIE OPIERAĆ SIĘ PRESJI GRUPY
POZNAWANIE SPOSOBÓW ODDZIAŁYWANIA REKLAM NA LUDZI I SPOSOBÓW OPIERANIA SIĘ NIM.OZNAKOWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHUMIE ZACHOWAĆ SIĘ ASERTYWNIE
UCZENIE SELEKCJONOWANIA W DOBORZE PROGRAMÓW TELE.
CZASOPISM.
POGADANKI, METODY WARSZTATOWE Z RODZICAMI I UCZNIAMI,
SCENKI DRAMOWE PROMUJĄCE np. MLEKO,
MIÓD-DEGUSTACJA
POTRAFI DOKONAĆ WŁAŚCIWEGO DOBORU TREŚCI ZAWARTYCH W MEDIACH.
DOSTRZEGANIE SKUTKÓW WPŁYWU MEDIÓW NA STYL ŻYCIA LUDZI I SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA.ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: WYBÓR WŁAŚCIWEGO PROGRAMU SPOŚRÓD DUŻEJ GAMY PROPOZYCJI, ZDAWANIE RELACJI Z OGLĄDANYCH PROG,
WSKAZYWANIE ZACHOWAŃ DESTRUKTYWNYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYMPOGADANKI, REFERATY,
MULTIMEDIA DLA W SZKOLE RODZICÓW
ROZUMIENIE ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓWPROGRAMY ART. „BĄDŹMY BEZ NAŁOGÓW”, „ALKOHOL I NARKOTYKI POZWÓLCIE NAM ŻYĆ”, „ZAŻYWASZ- PRZEGRYWASZ”, FESTYN, PLAKATY, RYMOWANKI.WIĘKSZE ZAANGAŻOWA-
NIE RODZICÓW W ŻYCIE SZKOŁY
NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI ODMAWIANIA UŻYWEK (UCZENIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH)POGADANKI, GAZETKI, SCENARIUSZE ZAJĘĆ, CZASOPISMA W BIBLIOTECE
ZWRÓCENIE UWAGI RODZICÓW NA SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE POJAWIAJĄCE SIĘ W PRZYPADKU UZALEŻNIEŃ.POGADANKI Z RODZICAMI, WYKŁAD, POKAZ DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KL. VI
ZACHĘCANIE RODZICÓW DO KORZYSTANIA Z FACHOWEJ LITERATURY O PROBLEMATYCE UZALEŻNIEŃ, ZAGROŻEŃ MŁODZIEŻY XXI w.ZAKUPIĆ FACHOWĄ LITERATURĘ, FILM, CZASOPISMA, FRAGMENTARYCZNE KSEROWANIE NA DANY TEMAT.
ZAPEWNIENIE POMOCY MATERIALNEJ DZIECIOM W NAJTRUDNIEJSZYCH SYTUACJACH (ODŻYWIANIE, PODRĘCZNIKI, WYPOCZYNEK).INFORMACJE ZAWARTE W PLANIE POMOCY SPOŁECZNEJ, LICYTACJA ZABAWEK, LOTERIAINTERESUJĘ SIĘ TYM CO PIĘKNE, MĄDRE, DOBRE,BEATA ZIÓŁKOWSKA
ROZWIJANIE POZYTYWNYCH ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW.KOŁA ZAINTERESOWAŃ BIBLIOTEKA CZASOPISMA: „PRZYGODA ZE SZTUKĄ” WYCIECZKA DO MUZEUM, GALERII, TEATRU
SPOTKANIE Z PLASTYKIEM WYSTAWY: „MOJE HOBBY”
KOLEKCJONERSTWO GROMADZENIE SKARBÓW
ZDROWY STYL ŻYCIAUCZEŃ NAUCZYCIEL RODZIC ŚRODOWISKOWYROBIENIE NAWYKU DBAŁOŚCI O HIGIENĘ OSOBISTĄ WZBUDZENIE W UCZNIACH POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WŁASNE ZDROWIE
KONKURSY PLASTYCZNE,
DEGUSTACJA SURÓWEK, SCENKI, RYMOWANKI, ROZMOWY, SPOTKANIA Z PIELĘGNIARKĄ, GAZETKA SZKOLNA
UMIE ZAGOSPODARO-WAĆ CZAS WOLNY
UCZENIE WŁAŚCIWYCH PROPORCJI MIĘDZY NAUKĄ A WYPOCZYNKIEM.

UCZENIE UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZOWANIA WOLNEGO CZASU I KREOWANIU WŁAŚCIWYCH WZORCÓW.
-POGADANKI n.t. SKUTKÓW NIEWŁAŚCIWEGO ODŻYWIANIA SIĘ, UBIORU
- IV ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
-KONKURS: „ŻYCIE KOCHAM CIĘ NAD ŻYCIE”
- PIERWIASTKI POTRZEBNE DO ŻYCIA – POGADANKA
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY –SZCZEPIENIA
-TYDZIEŃ SPORTU
-ORGANIZOWANIE PLANU WYCIECZKI
DOKONUJE WŁAŚCIWEJ PROPORCJI MIĘDZY NAUKĄ, PRACĄ A WYPOCZYNKIEM

POTRAFI WYBRAĆ WARTOŚCIOWE ROZRYWKI

JEST TOLERANCYJNY
POMAGANIE UCZNIOM W ROZPOZNAWANIU STRESU I RADZENIU SOBIE Z NIM.GAZETKA ŚCIENNA, DYSKUSJE, MATERIAŁ PRZEROBIONY NA LEKCJACH PRZYRODY
23II ŚWIATOWY DZIEŃ DEPRESJI
JEST CZUŁY I WRAŻLIWY NA KRZYWDĘ INNYCH.
WSKAZYWANIE WŁAŚCIWYCH NAWYKÓWFERIE ZIMOWE, DYSKOTEKI, KOŁA ZAINTERESOWAŃ
WYPOCZYNEK CZYNNY I BIERNY
ŚWIATOWY DZIEŃ RODZINY
„JA I MOJA RODZINA AKTYWNA SPORTOWO”
POGADANKI, GAZETKA
KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW WOBEC POTRZEB OSÓB NIEPOŁNOSPRA-
WNYCH, CHORYCH, STARSZYCH (TOLERANCJA)
ROK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
-POMOC OSOBOM NIEPŁ. I STARSZYM W ŚRODOWISKU: PANI WIERZBICKA, KRAJEWSCY, PAWŁOWSCY
-SCENKI DRAMOWE
-POGADANKI
-ZAPOZNANIE Z ALFABETEM BRAJLA, JĘZYKIEM MIGOWYM
WSKAZYWANIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH POZYTYWNIE I NEGATYWNIE NA ZDROWIE I ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY.SKRZYNKA: „ MASZ PROBLEM- PRZYJDZ” DLA RODZICÓW I UCZNIÓW.
POGADANKI
ZACOFANIE KULTUROWEUCZEŃ
NAUCZYCIEL
RODZIC
ŚRODOWISKO
WZMOCNIENIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U UCZNIÓW I RODZICÓWIMPREZY INTEGRUJĄCE WŚRÓD NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, RODZICÓW.

WYCIECZKI RODZICÓW, UCZNIÓW, NAUCZYCIELI
ZNA HIERARCHĘ WARTOŚCI
- ROZUMIENIE POTRZEBY DZIECKA
WYRÓWNYWANIE BRAKÓW KULTUROWYCH POPRZEZ WYJAZDY NA SPEKTAKLE TEATRALNE, DO KINA.WYJAZDY Z RODZICAMI, UCZNIAMI NA KOSZYKÓWKĘ.DOSTRZEGA WARTOŚCI CZYTANIA KSIĄŻEK
DBANIE O CZYTELNICTWO WŚRÓD RODZICÓWBIBLIOTEKA UDOSTĘPNIENIE KSIĘGOZBIORU RODZICOM, MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISKAROZUMIE POTRZEBĘ UCZESTNICTWA W
ŻYCIU KULTURALNYM
WSPÓŁUCZESTNI-
CTWO
RODZICÓW, NAUCZYCIELI NA IMPREZACH KULTURALNYCH.
CZYNNY UDZIAŁ RODZICÓW W ŻYCIU SZKOŁY ( PIKNIKI, FESTYNY, WYJAZDY DO KINA, TEATRU)POTRAFI AKTYWNIE I TWÓRCZO ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W ŻYCIE KLASY, SZKOŁY, ŚRODOWISKA.
WZMOCNIENIE SYSTEMU SAMOOCENY RODZICÓW I UCZNIÓW (ŚRODOWISKO WIEJSKIE-MIEJSKIE)UDZIAŁ W KONKURSACH NP. FESTYN, ZABAWACH TANECZNYCH, PRACACH SPOŁECZNYCH NA RZECZ SZKOŁYUMIE DOKONAĆ PRAWIDŁOWEJ SAMOOCENY.
NAGRADZANIE LISTAMI GRATULACYJNYMI, DYPLOMAMI, POCHWAŁAMI USTNYMI
POKAZY RODZICÓW ZANIKAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI-HAFT, SZYDEŁKOWANIE, MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA, PRZEPISY, WYPIEKI.
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK (ZAWARTY W PLANIE EKOLOGICZNYM)
BRAK NAUKI, BRAK PERSPEKTYW NA JUTROUCZEŃ
NAUCZYCIEL
RODZIC
WZMACNIANE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U RODZICÓW I UCZNIÓW.-POCHWAŁY, DYPLOMY
-KONKURSY PRZEDMIOTOWE
-ALBUMY, POGADANKI
-WIZYTY DOMOWE
ZAUWAŻA ŻE:
NIE MA PODZIAŁU NA „LEPSZE” (MIEJSKIE) I „GORSZE” (WIEJSKIE) DZIECI
UŚWIADOMIENIE CELU UCZENIA SIĘ-„KIM CHCĘ BYĆ W ŻYCIU” -POGADANKA
ANKIETA-
Dotyczy WYKSZTAŁCENIA
ROZUMIE POTRZEBĘ ZAANGAŻOWANIA SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY
ZAPEWNIENIE POMOCY MATERIALNEJ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (ZAKUP PODRĘCZNIKÓW)-WSPÓŁPRACA Z GOPS
-PLAN POMOCY SPOŁ.
-KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ, KOMPUTERA, KÓŁ ZAINTERESOWAŃ.
POZBYWA SIĘ TRUDNOŚCI W NAUCE

ZNA CEL UCZENIA SIĘ
- POMOC CHARYTATYWNA „WSZYSTKO DLA DZIECI”WIE, ŻE BRAK WYKSZTAŁCENIA TO BRAK PERSPEKTYW NA PRZYSZŁOŚĆ.
-SPOTKANIE ZE STUDENTEM, ABSOLWENTEM NASZEJ SZKOŁY- STATYSTYKA
ZANIEDBANIE WYCHOWA-
WCZE WOBEC DZIECI, BRAK REGUŁ
UŚWIADOMIENIE RODZICOM JAK WAŻNE JEST OKREŚLENIE HIERARCHII WARTOŚCI I NORM ZACHOWAŃ SPOŁ.DEKALOG – OMÓWIENIE POPARTE PRZYKŁADAMIZNA HIERARCHIĘ WARTOŚCI I NORM ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH.
UŚWIADOMIENIE RODZICOM, ŻE NORMY WPAJA SIĘ POPRZEZ PRZESTRZEGANIE ICH PRZEZ NICH SAMYCH (WŁASNY PRZYKŁAD) I CAŁE OTOCZENIE DZIECKA.NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z INSTYTUCJAMI: KOŚCIÓŁ, POLICJA, GOPS

INSCENIZACJE

PRZEDSTAWIENIA
POTRAFI SKORZYSTAĆ Z POMOCY INSTYTUCJI

POTRAFI WSKAZAĆ NORMY WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ

JEST WZOREM DLA OTOCZENIA
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-08-08 12:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-09 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7734
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-09 08:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170225
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony