Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 21/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 17 listopada 2004 roku.


w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2004 roku,

- w uchwale Nr XII/62/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2004 roku,

- w uchwale Nr XIII/68/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2004 roku,

- w zarządzeniu Nr 6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2004 r,

- w zarządzeniu Nr 8/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2004,

- w zarządzeniu Nr 10 A/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nadWisłą z dnia 8 czerwca 2004 roku,

- w uchwale Nr XIV/76/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 czerwca 2004 r.,

- w zarządzeniu Nr 12/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2004 roku,

- w uchwale Nr XV/77/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2004 roku,

- w zarządzeniu Nr 14/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2004 r.

- w zarządzeniu Nr 15/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2004 roku,

- w uchwale Nr XVI/83/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 13.258.132,00 zł, zastępuje się kwotą 13.360.025,00 zł ”.

w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.648.957,00 zł, zastępuje się kwotą 1.713.408,00 zł”.

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.830.198,00 zł, zastępuje się kwotą 13.932.091,00 zł”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-14 09:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-14 09:21
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/04 z dnia 17.11.2004 r. Dochody
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
600Transport i łączność28.64228.642
60016Drogi publiczne gminne28.64228.642
2330Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa28.64228.642
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej5.6315.631
75109Wybory do rad gmin5.6315.631
2010Dotacja celowa5.6315.631
801Oświata i Wychowanie3.328
108.647
80113Dowożenie3.3283.328
2030Dotacje celowe3.3283.328
852Pomoc społeczna
52.47810.4581.549.562
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego52.47810.458975.232
2010Dotacje celowe52.47810.458962.597
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska13.472178.094
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg13.47260.094
2010Dotacje celowe13.47260.094
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego3.0003.000
92195Pozostała działalność3.0003.000
2700Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
3.0003.000
Razem:106.55110.45813.360.025
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-14 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-14 09:22
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/04 z dnia 17.11.2004 Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
600Transport i łączność28.642138.642
60016Drogi publiczne gminne28.642138.642
4210Materiały i wyposażenie
12.00038.000
4270Zakup usług remontowych20067.200
4300Zakup usług pozostałych16.44233.442
750Administracja publiczna31.53131.5312.396.453
75022Rady gmin5.8615.86175.500
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych5.86172.361
4210Materiały i wyposażenie3.2801.720
4300Zakup usług pozostałych1.5811.419
4410Delegacje1.0000
75023Urzędy gmin25.67025.6702.213.053
4110Składki na ubezpieczenie społeczne21.670222.110
4210Materiały i wyposażenie10.000158.905
4260Energia2.00015.000
4300Zakup usług pozostałych14.000162.937
4410Delegacje2.0009.000
4440Odpisy1.67043170
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej5.63124.235
75109Wybory do rad gmin5.6315.631
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych4.4164.416
4110Składki na ubezpieczenia społeczne7979
4120Składka na Fundusz Pracy1212
4210Materiały i wyposażenie670670
4300Zakup usług pozostałych454454
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa7.8867.886225.980
75412Ochotnicze Straże Pożarne7.8867.886221.980
4210Materiały i wyposażenie7.19664.861
4260Energia9004.100
4270Zakup usług pozostałych
69031.690
4300Zakup usług pozostałych
4.37821.500
4430Różne opłaty i składki2.6082.392
801Oświata i wychowanie16.29812.9707.120.737
801017.5007.5004.355.085
4210Materiały i wyposażenie3.500312.432
4240Pomoce dydaktyczne1.00020.000
4260Energia2.50067.100
4270Zakup usług remontowych3.000162.600
4280Zakup usług zdrowotnych1.0005.600
4300Zakup usług pozostałych3.00060.606
4410Delegacje1.00011.600
80113Dowożenie7.3284.000280.158
4210Materiały i wyposażenie7.32842.328
4270
Zakup usług remontowych
4.0006.000
80146Dokształcanie i doskonalenie zawodowe1.4701.47025.530
4300Zakup usług pozostałych1.47016.000
4410Delegacje1.4709.530
851Ochrona zdrowia
10.00010.000130.000
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi10.00010.00080.000
3110Świadczenia społeczne10.00013.000
4210Materiały i wyposażenie5.00026.000
4300Zakup usług pozostałych5.00036.000
852Pomoc społeczna52.47810.4581.792.852
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
52.47810.458975.232
3110Świadczenia społeczne52.47810.458914.145
854Edukacyjna Opieka Wychowawcza650650127.810
85401Świetlice650650127.810
4260Energia650600
4270Zakup usług remontowych2603.260
4300Zakup usług pozostałych3901.890
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska13.472879.932
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg13.472197.272
4260Energia8.972126.593
4300Zakup usług pozostałych4.50045.500
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3.490490177.980
92116Biblioteki490490119.180
4210Materiały i wyposażenie
49010.490
4240Zakup książek4907.510
92195Pozostała działalność3.00028.800
4210Materiały i wyposażenie1.0007.000
4300Zakup usług pozostałych
2.00010.700
926Kultura fizyczna i sport1.0001.00090.000
92695Pozostała działalność1.0001.00090.000
4210Materiały i wyposażenie1.00010.200
4300Zakup usług pozostałych1.0009.000
Razem:171.07874.98513.932.091
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-14 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-14 09:44
Uzasadnienie

Dz. 600 – Transport i łączność
Zwiększenie – 28.642
Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 28.642 zł – umowa nr AOW.III-3042-FOGR-37/2004.

Dz. 750 – Administracja publiczna
Przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Zwiększenie – 5.631 zł
Dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 21.11.2004 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Przeniesienie między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększenie – 3.328 zł
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane jest zwiększeniem wydatków.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
Zwiększenie – 52.478 zł
Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych - decyzja WFB.I-3011/47/2004 i decyzja – WFB.I-3011/48/2004.
Zmniejszenie – 10.478 zł
Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych – decyzja WFB.I-3011/50/2004 i decyzja WFB.I-3011/56/2004.

854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Przeniesienia między paragrafami spowodowane jest zwiększeniem wydatków.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększenie – 13.472 zł
Dotacja celowa na 2004 rok. Powyższe środki przeznaczone są na spłatę zobowiązań powstałych 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększenie – 3.000 zł
Dotacja ze środków Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie XVIII Dni Dobrzynia nad Wisłą – umowa nr 19/2004

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Przeniesienie między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-14 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1493
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-14 11:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3056130
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony