Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 17)01

obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu, Usług i Drobnej Wytwórczości, z dnia 07 grudnia 2001 roku.

Obradom przewodniczył Mierzejewski Mirosław – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Nieobecny na obradach jeden członek Komisji Pan Bielicki Stanisław, usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto w obradach brała udział Witkowska Celina - Skarbnik Miasta i Gminy. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :
1. Prace nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2002.
2. Podsumowanie rocznej działalności komisji oraz opracowanie planu pracy na rok 2002.

do punktu 1
Skarbnik Miasta i Gminy omówiła poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej stronę dochodów w projekcie budżetu gminy na rok 2002, wyjaśniła przy tym na jakiej podstawie Zarząd planował dochody. Podstawowym dokumentem jest Uchwała Zarządu Miasta i Gminy w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu, a także Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt budżetu na rok 2002 po stronie dochodów zamyka się kwotą - 11.593.358 zł, a po stronie wydatków - 11.893.358 zł. Deficyt w kwocie 300.000 zł pokryty będzie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaś zabezpieczeniem na poczet spłaty pożyczki będą wolne środki pochodzące z budżetu miasta i gminy.
Subwencje na rok 2002 stanowią wielkość - 7.328.293 zł, z tego :
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 5.117.273 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 331.316 zł,
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - 1.879.704 zł.
Pozostałe środki finansowe zaplanowane po stronie dochodów to dotacje celowe oraz dochody własne gminy.
Następnie Skarbnik Miasta i Gminy przystąpiła do omawiania wydatków. Wyjaśniła, iż Zarząd przystępując do planowania wydatków, najpierw rozpatrzył wszystkie złożone wnioski budżetowe do projektu budżetu od jednostek organizacyjnych gminy.
Przed rozpoczęciem czynności planowania wydatków Zarząd rozpatrzył również potrzeby opracowane przez poszczególne stanowiska pracy, realizujące zadania gminy. Po złożeniu powyższych informacji omówiła poszczególnymi

- 2 -

działami stronę wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem dz.010 „Rolnictwo” oraz planowanych inwestycji na rok 2002.
Po zapoznaniu się z projektem budżetu Komisja generalnie pozytywnie oceniła opracowany dokument przez Zarząd Miasta i Gminy.
Komisja wypracowała następujące wnioski do projektu budżetu na rok 2002 :
1. Wprowadzić do budżetu gminy na rok 2002 budowę chodnika po prawej stronie ul. Płockiej – jako źródło finansowania wskazała nie wykorzystane w ciągu roku budżetowego środki finansowe zaplanowane na inwestycje, bądź z nadwyżki budżetowej.
2. Zaplanować w budżecie gminy na rok 2002 fundusz reprezentacyjny dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w kwocie 3.000 zł – jako źródło pokrycia wskazała, zdjęcie powyższej kwoty z § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych „ ( diety dla Zarządu Miasta i Gminy )
Ponadto Komisja podniosła sprawę braku bieżącej aktualizacji gruntów zmeliorowanych i stąd wielu rolników nie płaci składki na konserwację urządzeń melioracyjnych. Przewodniczący w imieniu Komisji zwrócił się do Pana Jankowskiego Andrzeja, który wchodzi w skład Zarządu G.S.W. o przedstawienie tego zagadnienia i wypracowania konkretnych rozwiązań na najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący w imieniu Komisji poprosił także o zweryfikowanie na najbliższym posiedzeniu G.S.W. wysokości diety dla Inspektora d)s melioracji. W związku ze zleceniem konserwacji urządzeń melioracyjnych przez firmę, zdaniem Komisji wyjazdy Inspektora są sporadyczne, bo jeżeli firmie zależy na wykonywaniu usług to na odbiór robót może zabrać własnym środkiem lokomocji.
Komisja wniosła również prośbę pod adresem Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, aby przy rozpracowywaniu propozycji podziału środków finansowych na poszczególne Kluby sportowe, najwięcej środków przeznaczyła na sport masowy.
Członek Komisji - radny Kembłowski Marek zgłosił uwagę, aby wartość nagrody książkowej Burmistrza Miasta i Gminy oscylowała w granicach 50 zł.
do punktu 2
Komisja dokonała podsumowania swojej działalności za rok 2001 oraz opracowała plan pracy na rok 2002 celem zatwierdzenia na grudniowej Sesji Rady Miejskiej.
(sprawozdanie oraz plan pracy w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 2 i nr 3 ).
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji


Mirosław Mierzejewski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1608
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:20

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156137
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony