Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Regulamin przyznawania stypendiów za naukę i osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie

 

 

 

 

            Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. ( Dz. U. 2004/281/2781 ) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza się niniejszy regulamin zaopiniowany przez samorząd szkolny                                18.05.2005 r. zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia 18.05.2005 r.

 

§ 1

 

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

 

§ 2

 

Ilość stypendiów oraz ich wysokość na dany rok określa plan finansowy szkoły.

§ 3

 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych.

§ 4

 

Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

 

§ 5

 

1.      Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium.

2.      Stypendium  za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

3.      Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi po ukończeniu I semestru nauki.

4.      Stypendium za wyniki nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz uczniom klas IV do ukończenia I semestru nauki.

5.      Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.

§ 6

 

  1. Dyrektor szkoły powołuję w szkole komisję stypendialną w składzie:

      - opiekun samorządu szkolnego - przwodniczący,

      - 2 nauczycieli z klas IV – VI.

  1. Do zadań komisji stypendialnej należy:

      - ustalenie średniej ocen, o której mowa w § 5 pkt. 1,

      - opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki

        w nauce lub osiągnięcia sportowe,

      - przekazywanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły.

  1. Średnią ocen, o której mowa w pkt. 2 opiniuje rada pedagogiczna i samorząd szkolny.
  2. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.

 

§ 7

 

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane jeden raz                           w  semestrze.

§ 8

 

1. W przypadku,  gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa ilość stypendiów określonych planem finansowym stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.  

2.   W przypadku,  gdy ilość uczniów, którzy  uzyskali jednakową najwyższą średnią ocen, przewyższa ilość stypendiów określonych planem finansowym stypendium otrzymują uczniowie klas programowo najwyższych.

 

§ 9

 

Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe podawane będą  do publicznej wiadomości.

 

   

 

 

  • opublikował: Agnieszka Zaborowska
    data publikacji: 2005-08-01 08:19
  • zmodyfikował: root
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-03 10:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3232
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-03 10:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153556
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony