Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Numer uchwały (Wyświetl)

W sprawie

Uchwała nr 4/11/07

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2007.

Uchwała nr 4/12/07

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Płomianach.

Uchwała nr 4/13/07


 

Uchwała nr 4/14/07

przeprowadzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów w jednostkach pomocniczych gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 4/15/07

zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 4/16/07

ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla I i II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała nr 4/17/07

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mokowie.

Uchwała nr 5/18/07

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.

Uchwała nr 5/19/07

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r

Uchwała nr 5/20/07

nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krojczynie

Uchwała nr 5/21/07

uchwalenia “ ceny dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie wsi Dyblin, dla Szkoły Podstawowej i miejscowego osiedla domów jednorodzinnych”

Uchwała nr 5/22/07

nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyniu nad Wisłą

Uchwała nr 5/23/07

zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

Uchwała nr 5/24/07

zatwierdzenia “Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Uchwała nr 5/25/07

zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała nr 5/26/07

przyjęcia Programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 5/27/07

zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Dobrzyń n. Wisłą, a Miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną i terapeutyczną Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku.

Uchwała nr 5/28/07

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania niektórych obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Uchwała nr 6/29/07

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą za 2006 rok.

Uchwała nr 6/30/07

nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uchwała nr 6/31/07

likwidacji Szkoły Podstawowej w Mokowie

Uchwała nr 6/32/07

likwidacji Szkoły Podstawowej w Płomianach

Uchwała nr 6/33/07

zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała nr 7/34/07

przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za okres 2004-2006

Uchwała nr 7/35/07

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki
odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za lata 2004-2006

Uchwała nr 7/36/07

utworzenia Kujawsko- Dobrzyńskiego Związku Gmin

Uchwała nr 7/37/07

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Uchwała nr 7/38/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Wierznica.

Uchwała nr 7/39/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mokówko.

Uchwała nr 7/40/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Michałkowo.

Uchwała nr 7/41/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Dyblin

Uchwała nr 7/42/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Płomiany.

Uchwała nr 7/43/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Główczyn.

Uchwała nr 7/44/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Glewo.

Uchwała nr 7/45/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Lenie Wielkie.

Uchwała nr 7/46/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kamienica.

Uchwała nr 7/47/07

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Krojczyn.

Uchwała nr 7/48/07

zmiany uchwały Nr V/18/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.

Uchwała nr 7/49/07

zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała nr 8/50/07

przyjęcia zmian w Planie Rozwoju Miejscowości Grochowalsk

Uchwała nr 8/51/07

ustalenia planu publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.

Uchwała nr 8/52/07

zbycia działek stanowiących mienie komunalne gminy.

Uchwała nr 8/53/07

zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała nr 8/54/07

zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Uchwała nr 9/55/07

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Uchwała nr 9/56/07

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/111/05 z dnia 5 marca 2005 roku w sprawie : utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych

Uchwała nr 9/57/07

wyrażenia zgody na zamianę oraz nabycie nieruchomości.

Uchwała nr 9/58/07

zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Uchwała nr 9/59/07

zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy.

Uchwała nr 9/60/07

utworzenia Kujawsko - Dobrzyńskiego Związku Gmin
i przyjęcia Statutu Związku.

Uchwała nr 9/61/07

wyrażenia zgody na wynajem części dachu i pomieszczenia
w budynku „Klubu Żak” na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, położonym w Dobrzyniu nad Wisłą
przy ulicy Szkolnej 2

Uchwała nr 9/62/07

zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała nr 9/63/07

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 9/64/07

powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych

Uchwała nr 10/65/07

określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów, zwolnień oraz zasady ustalania, poboru i terminu płatności opłaty.

Uchwała nr 10/66/07

nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 10/67/07

ustalenia planu publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

Uchwała nr 10/68/07

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników szkół nie będących nauczycielami.

Uchwała nr 10/69/07

nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Dobrzyniu n. Wisłą

Uchwała nr 10/70/07

utworzenia samorządowej instytucji kultury -

„Dobrzyński Dom Kultury ŻAK”

Uchwała nr 10/71/07

utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą “Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą.”

Uchwała nr 10/72/07

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 10/73/07

zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała nr 10/74/07

zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Grochowalsk po zmianach z dnia 25.07.2007r.

Uchwała nr 11/75/07

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Uchwała nr 11/76/07

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

Uchwała nr 11/77/07

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Uchwała nr 11/78/07

powiadomienia skarbnika i sekretarza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała nr 11/79/07

zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała nr 12/80/07

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2008

Uchwała nr 12/82/07

zmian budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała nr 12/83/07

zmiany Uchwały Nr XV/78/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określenia wysokości czynszu za dzierżawę i najem.

Uchwała nr 12/84/07

zbycia działek stanowiących mienie komunalne gminy.

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-06-11 15:03
  • zmodyfikował: Karolina Ziębakowska
    ostatnia modyfikacja: 2010-06-14 10:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2588
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-14 10:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162835
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony