Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V/16/2015  Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 23 stycznia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy i Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026 Otwórz

Uchwała Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 23 stycznia 2015 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok. Otwórz

Uchwała Nr V/18/2015  Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015

w sprawie:zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Otwórz

Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia  23 stycznia 2015 roku 

w sprawie: Zatwierdzenia ,,Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę " na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk. Otwórz

Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 23 stycznia 2015 roku

zatwierdzenia ,, Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę " na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia  w miejscowości Zaduszniki, Gmina Wielgie.

Otwórz

Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 23 stycznia 2015 roku

W sprawie: zatwierdzenia ,, Dopłaty do taryfowej grupy za dostawę wody" na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą     z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, Gmina Wielgie.

Otwórz

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie: umożliwienia mieszkańcom Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą nieodpłatnego korzystania ze szkolnych sal gimnastycznych oraz przyjęcia regulaminu korzystania ze szkolnych sal gimnastycznych w czasie wolnym od zajęć dydatkycznych Otwórz
Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok Otwórz

Uchwała Nr VII/24/2015          Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 23 lutego 2015 roku.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok Otwórz
Uchwała Nr VII/25/2015         Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą    z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Otwórz

Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisą z dnia 23 lutego 2015 roku

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Otwórz

Uchwała Nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015

w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkole i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

 

Otwórz

Uchwała Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru oferty

Otwórz

Uchwała Nr VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok Otwórz
Uchwała Nr IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok Otwórz

Uchwała Nr IX/31/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: użyczenia Ochotniczym Strażom Pożarnym nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy zabudowanych budynkami strażnic, remiz i świetlic Ochotniczych Straży Pożarnych Otwórz

Uchwała Nr IX/32/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: wyrażenia opini dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą. Otwórz

Uchwała Nr IX/33/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystapienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz

Uchwała Nr IX/34/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: zawarcia Porozumienia w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko - pomorskiego w zakresie  Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Otwórz

Uchwała Nr IX/35/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie; odmowy zawierdzenia ,,Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą " Otwórz

Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia ,,Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu "BIOCLERE" położonej w miejscowości Dyblin"

 

Otwórz

Uchwała Nr IX/37/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Otwórz
Uchwała Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie; zatwierdzenia ,,Dopłaty do taryfowej grupy za odprowadzenie ścieków" do oczyszczalni typu          ,, BIOCLERE" położonej w miejscowości Dyblin Otwórz
Uchwała Nr IX/39/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku. w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania ,, Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą " za lata 2013-2014 Otwórz
Uchwała Nr X/40/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2021 Otwórz
Uchwała Nr X/41/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2017 Otwórz
Uchwała Nr X/42/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2017 Otwórz
Uchwała Nr X/43/20145 Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok Otwórz
Uchwała Nr X/44/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026 Otwórz
Uchwała Nr X/45/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie:wydzierżawienia lokali użytkowych w budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjium w Chalinie. Otwórz

Uchwała Nr X/46/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr X/47/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: odstąpienia od Porozumienia w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko- pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Otwórz
Uchwała Nr XI/48/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Otwórz
Uchwała Nr XII/49/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie: modernizacji infrastruktury wodociągowej w Gminie Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XII/50/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok. Otwórz
Uchwała Nr XIV/51/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku w sparwie: uchwalenia programu modernizacji infrastruktury wodociągowej w Gminie Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XIV/52/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok Otwórz
Uchwała Nr XIV/53/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026 Otwórz
Uchwała Nr XV/54/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2014 rok Otwórz
Uchwała Nr XV/55/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury ,,Żak'' w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XV/56/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XV/57/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2014 rok Otwórz
Uchwała Nr XV/58/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie:nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Płomiany gm. Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała  Nr XV/59/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XVI/60/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015 roku w sparwie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok Otwórz
Uchwała Nr XVI/61/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015 roku w spawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminny Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026 Otwórz
Uchwała Nr XVI/62/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7

Otwórz

 

Uchwała Nr XVII/63/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok. Otwórz
Uchwała Nr XVII/64/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015 roku. w sprawie:

zmiany uchwały Nr XLII/234/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i gimnazja funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Otwórz
Uchwała Nr XVII/65/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015 roku. w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r., Uchwałą Nr XXI/116/2012 z dnia 22 listopada 2012r. i Uchwałą     Nr XXVII/160/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.

Otwórz
Uchwała Nr XVII/66/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Otwórz
Uchwała Nr XVII/67/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015 roku  

w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Otwórz
Uchwała Nr XVIII/68/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XVIII/69/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026 Otwórz
Uchwała Nr XVIII/70/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28września 2015 roku w sprawie: określenia zasad oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Otwórz
Uchwała Nr XVIII/71/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: zbycia działaki stanowiącej mienie komunalne gminy. Otwórz
Uchwała Nr XIX/72/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok Otwórz
Uchwała Nr XIX/73/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026 Otwórz
Uchwała Nr XIX/74/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych Otwórz
Uchwała Nr XIX/75/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. Otwórz
Uchwała Nr XIX/76/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XIX/77/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie:rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XIX/78/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyń nad Wisłą  Otwórz
Uchwała Nr XIX/79/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 10 lat oraz odstapienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1157 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XIX/80/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 779/1 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XIX/81/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października  2015 roku w sprawie:zbycia działki Nr 1108/3 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiącej mienie komunalne gminy. Otwórz
Uchwała Nr XIX/82/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Chalinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą. Otwórz
Uchwała Nr XX/83/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30  listopad 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok. Otwórz
Uchwała Nr XX/84/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 r. Otwórz
Uchwała Nr XX/85/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Otwórz
Uchwała Nr XX/86/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Otwórz
Uchwała Nr XX/87/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru Otwórz

Uchwała Nr XX/88/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku

 

w sparwie: zmieniająca Uchwałę Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia  wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru poboru podatku od nieruchomości

Otwórz
Uchwała Nr XX/89/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie:zmieniająca Uchwałę  Nr II/14/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego Otwórz
Uchwała Nr XX/90/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2016 ". Otwórz
Uchwała Nr XX/91/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020". Otwórz
Uchwała Nr XX/92/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Glewo- Mokre, gmina Dobrzyń nad Wisłą , dotyczących zmiany nazwy miejscowości. Otwórz
Uchwała Nr XXI/93/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie : zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok Otwórz
Uchwała Nr XXI/94/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2026 Otwórz
Uchwała Nr XXI/95/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/87/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru. Otwórz
Uchwała Nr XXI/96/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Otwórz
Uchwała Nr XXI/97/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie:wydzierżawienia na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1387/6 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Uchwała Nr XXI/98/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 roku W sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości Otwórz
Uchwała Nr XXI/99/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na rok 2016 Otwórz
Uchwała Nr XXI/100/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2031 Otwórz
Uchwała Nr XXI/101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i gminy na 2016 rok. Otwórz

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2245
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-05 15:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158073
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony