Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K ÓŁ Nr 18)01

obrad Komisji Budżetu, Finansów i rozwoju Gospodarczego, z dnia 24 października 2001 roku.


Obradom przewodniczył Skonieczny Marek – Przewodniczący Komisji.
Obecni na obradach 7 członków komisji w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Nieobecny na obradach, usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Komisji Pan Sadowski Stanisław.
Ponadto w obradach uczestniczył Grzegorz Mazurek – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1.Analiza i ocena przebiegu realizacji planów finansowych w dziale 801
„ Oświata i Wychowanie „ i w dziale 854 „ Edukacyjna Opieka
Wychowawcza „ oraz stopnia realizacji prac remontowych i inwestycyjnych
w szkołach.
2.Zmiany w budżecie gminy na rok 2001.

do punktu 1

Dyrektor „ZOS” – Grzegorz Mazurek omówił wykonanie budżetu za okres trzech kwartałów 2001 roku w działach : 801 i 854, ogólnie budżet został wykonany w 72,91 % - w szkołach podstawowych w 74,34 %, w publicznych gimnazjach w 73,16 % , w oddziałach przedszkolnych w 65,33 %, w świetlicach szkolnych w 68,74 %, dowożenie uczniów w 61,21 %, w przedszkolu samorządowym w 74,07 %, w zespole obsługi szkół w 72,20 %.
( szczegółowe wykonanie budżetu w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2 ).
Generalnie budżet realizowany jest zgodnie z planem, wyjątek stanowi przekroczenie planu finansowego w Publicznym Gimnazjum w Krojczynie, po prostu źle zostały zaplanowane środki finansowe przez Panią dyrektor, stąd będą stosowne korekty w drodze uchwały na najbliższej Sesji Rady Miejskiej. Dalej dyrektor „ ZOS „ wyjaśnił, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN trzeba wyrównać wynagrodzenia zasadnicze niektórym nauczycielom, stąd do końca bieżącego roku budżet oświaty trzeba dofinansować kwotą 45.000 zł. Ze wstępnych ustaleń Zarządu Miasta i Gminy wiadomo, że źródłem pokrycia będą środki pochodzące za sprzedaży mienia komunalnego Gminy.
- 2 -

Wykonane zostały prace remontowe i inwestycyjne w szkołach : uregulowana została należność w kwocie 32.000 zł za wykonanie prac adaptacyjnych w szkole podstawowej w Dyblinie, również wymieniony został piec centralnego ogrzewania, w szkole w Krojczynie wykonano prace adaptacyjne za kwotę 25.000 złotych, w szkole w Dobrzyniu n. Wisłą dokonano wymiany okien oraz docieplenie budynku – łączny koszt 202.360 złotych w tym. 30.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe środki z budżetu gminy. Ponadto wystąpiła awaria na oczyszczalni ścieków w szkole w Chalinie, której koszt szacuje się na kwotę 15.000 złotych.
Dyrektor „ ZOS „ podał również inne informacje dotyczące oświaty, mianowicie : na posiedzeniu w dniu 21 września 2001 roku Zarząd zatwierdził organizację oświaty w mieście i gminie na rok szkolny 2001)2002, na najbliższej Sesji w drodze uchwały zostanie powołana komisja konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Mokowie, na posiedzeniu w dniu 26 października b.r. Zarząd podejmie decyzję w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego w Mokowie po Państwu Matuszewiczach.
Komisja pozytywnie oceniła realizacje planów finansowych w analizowanych działach klasyfikacji budżetowej.

do punktu 2

Komisja rozpatrzyła wnioski o przesunięcie środków finansowych w budżecie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z niżej podanych szkół :
- szkoły podstawowej w Mokowie,
- szkoły podstawowej w Krojczynie,
- przedszkola samorządowego w Dobrzyniu n. Wisłą,
- szkoły podstawowej w Płomianach,
- publicznego gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą,
- publicznego gimnazjum w Krojczynie.

( wnioski w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 3 do nr 8 ).
Po przeanalizowaniu przedmiotowych wniosków Komisja zaopiniowała pozytywnie proponowane zmiany, ponadto przeanalizowała pisma w sprawie dotacji celowych w dz. 801 „ Oświata i Wychowanie „ 30.000 zł w rozdz. 80110 Gimnazja w § 6330 i zaopiniowała pozytywnie do podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Miasta i Gminy.
Również pozytywnie Komisja zaopiniowała zmiany związane ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w kontrakcie
wojewódzkim na lata 2001 - 2002 oraz w dz. „ Opieka Społeczna „ w § 2030
- 3 -
na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za III kwartał b.r.
Komisja rozpatrzyła wnioski dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Płomianach i Michałkowie o wyrażenie zgody na przeznaczenie na inny cel nie wykorzystanych środków finansowych na cele statutowe. W Michałkowie na zakup bojlera, w Płomianach na dokończenie łazienki przy garażu.
Obydwa wnioski Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1694
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166847
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony