Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XX/85/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2015roku

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku, poz. 1515) w związku z art. 5 ust.1 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014.849 ze zmianami) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( Monitor Polski z dnia 19 sierpnia 2015r. poz. 735)

 

uchwala się, co następuje:

 

§1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w następującej wysokości :

1) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,99 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty, udzielające tych świadczeń

- 4,29 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,19 zł od 1m2,

z wyjątkiem budynków pomocniczych służących gospodarstwu domowemu np.:

szopki, stajenki, komórki, budynki gospodarcze, garaże – 2,50 zł od 1m²

powierzchni użytkowe.

2) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 ze zm.);

3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,20 zł od 1 ha powierzchni; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,37 zł od 1 m2powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00zł od 1 m2 powierzchni.

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

  1. grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, sportowej , za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

  2. grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacji, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

  3. grunty, budynki i budowle związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

§3. Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej.

 

§4. Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016r.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-07 13:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155877
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony