Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała nr XXV/141/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2013 rok, przyjętym uchwalą Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku, zmienionym:

  • zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2013 roku Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lutego 2013 roku

 

zmienia się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Ostateczna kwota dochodów - 27.278.185,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.928.185,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł.

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.275.200,00 zł .

zmienia się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Ostateczna kwota wydatków – 26.112.230,00 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości 24.141.830,00 zł, w tym na:

  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.625.290,00 zł,

  2. Dotacje 701.868,00 zł,

  3. wydatki na obsługę długu 300.000,00 zł,

  1. wydatki majątkowe w 2013 r. w wysokości – załącznik nr 3 1.970.400,00 zł.

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.275.200,00 zł.

 

§ 2

W budżecie tworzy się nadwyżkę w wysokości 1.165.955,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

§ 3

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.165.955,00 zł,

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 968.035,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 197.920,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Dokonuje się przeniesień dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 973
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-10 11:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163839
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony