Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIII/180/06

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz.1591z póżn .zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego , Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą uchwala regulamin utrzymania czystości                 i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą o następującej treści:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta            i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dotyczące:

1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a)           prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów;

b)           uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych  wzdłuż nieruchomości;

c)           warunków mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2) Rodzaju i minimalnych pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych        z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4) Maksymalnych poziomów odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.

5) Innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami.

6) Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

7)         Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.

8)         Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

§ 2

Regulamin obowiązuje:

1)       właścicieli nieruchomości,

2)       kierowników budów na terenie budowy

3)       jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej (przystanki)

4)       organizatorów imprez o charakterze publicznym

5)       osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie

6)       zarządców dróg

 

§ 3

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.    właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz także inne podmioty władające nieruchomością;

2.        przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wydane przez burmistrza miasta i gminy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych           i transportu nieczystości ciekłych oraz zakład będący gminną jednostką organizacyjną,

3.   chodniku   rozumie się przez to wydzieloną pionowo (za pomocą krawężnika), utwardzoną część drogi  publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy  nieruchomości;

4.   wytwórcy odpadów   rozumie się przez to każdego, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług                    w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw;

5.   zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

6.   odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości              lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania;

7.    magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem;

8.   gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to: zbieranie, transport, odzysk                      i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów;

9.odpadach :

a) komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,             a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających         w gospodarstwach domowych;

b) wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne charakteryzujące się tym, że ich składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

c) ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady , które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

d) zielonych – rozumie się przez to frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających      w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

e) opakowaniowych – rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania               z blachy stalowej i opakowania z aluminium, składające się na odpady komunalne;

f) budowlanych – rozumie się przez to odpady pochodzące z remontów i budów;

g) niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych        i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach.

      10. surowcach wtórnych – rozumie się przez to wyselekcjonowane z odpadów komunalnych papier, tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne i inne części nadające się do gospodarczego wykorzystania,

11. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo                 w zbiornikach bezodpływowych;

12. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

13. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

14.  zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;

15.  zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli        i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

16.  zwierzętach bezdomnych  rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

 

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

 

§ 4

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające                            w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywnej zbiórce odpadów komunalnych nadających się do odzysku i przygotować je do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.

3.        Wprowadza się obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki:

1) odpadów roślinnych,

2) szkła,

3) papieru i makulatury,

4) opakowań z tworzyw sztucznych,

5) złomu żelaza i metali kolorowych

i gromadzenia tych odpadów w pojemnikach, oddzielnie każdy rodzaj odpadów.

    4.  Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów roślinnych, we własnym zakresie, przez właścicieli nieruchomości.

5. Kompostowanie odpadów roślinnych nie może stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

6. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania / makulatura, puszki aluminiowe, tworzywa sztuczne, szkło / należy:

a)          umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach dostarczonych na teren posesji przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na odbiór nieczystości stałych,

b) ewentualnie umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

7. Odpady nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk posiadaczowi – takie jak odpady złomu metali, makulatura, tworzywa sztuczne itp. – właściciele mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.

8. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z odbiorcą odpadów oraz opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości ciekłe (w przypadku nie przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej), posiadającymi zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie tej działalności na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

9. Zabrania się:

-umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku,

-indywidualnego wywożenia odpadów stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.  

10. Odpady niebezpieczne takie jak baterie, świetlówki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych; odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki także przez podmiot uprawniony przekazywane mu zgodnie z umową lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.               

11.Przeterminowane środki farmaceutyczne (leki) odbierane są przez przedsiębiorcę,                  z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę na odbiór odpadów lub gromadzone są            w pojemnikach rozmieszczonych w aptekach.

12.Selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych należy prowadzić zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia              27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

13.Odpady wielkogabarytowe / meble, drzwi, itp. / należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wyznaczonych miejscach na nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie, nie naruszający estetyki otoczenia                          i umożliwiający swobodny dostęp dla przedsiębiorcy upoważnionego do zbierania tych odpadów. Odbierane one będą przez przedsiębiorcę po wcześniejszym ustaleniu terminu.

14.Odpady z budowy i remontów na nieruchomości należy gromadzić wyłącznie w kontenerach przeznaczonych na odpady budowlane lub poremontowe, które będą opróżniane systematycznie przez odbiorcę posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport tego typu odpadów.

15.Zapewnienie odbioru odpadów budowlanych i z remontów z terenu budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

16.Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu tych dróg, oprócz chodników, oczyszczanych przez właścicieli nieruchomości.

17.Obowiązek utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych, w zakresie komunikacji publicznej, spoczywa na podmiotach użytkujących przystanki.

 

§ 5

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy.      

2. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być zrealizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów                    i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien

i innych części nieruchomości niezwłocznie po ich pojawieniu się.

 

§ 6

1.Mycie i naprawa pojazdów samochodowych powinno się odbywać w miejscach do tego wyznaczonych – myjniach. Zabrania się mycia i napraw pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, placach, skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych oraz w pobliżu zbiorników wodnych, oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych).

2.Dopuszcza się mycie i naprawy pojazdów samochodowych na terenie innych nieruchomości, o ile nie będzie ono powodowało zanieczyszczenia gleby lub wód powierzchniowych substancjami chemicznymi, a zwłaszcza ropopochodnymi, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po uprzednim ich przepływie przez łapacz oleju i odstojnik. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych.

3.Dopuszcza się wykonywanie prostych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi (np. wymiana żarówek, wymiana świec zapłonowych, wymiana kół, uzupełnienie płynów itp.), pod warunkiem zapewnienia porządku i czystości w miejscu naprawy oraz nie zanieczyszczania olejami, smarami i zanieczyszczeniami ropopochodnymi wód i gleby oraz nie powodowania uciążliwości dla terenów sąsiednich (hałasu, emisji spalin)

 

Rozdział 3

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.                                Warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

§ 7

1.        Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach), wyłącznie do tego celu przeznaczonych i przystosowanych do mecha­nicznego wyładunku.

2.        Właściciel nieruchomości wyposaża ją w pojemniki (kontenery) o odpowiedniej liczbie
i pojemności, gwarantującej ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.

3.        Właściciel nieruchomości zapewnia jej wyposażenie w odpowiednie pojemniki poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie lub w inny sposób ustalony w drodze umowy             z przedsiębiorcą.

§ 8

Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym przeznacza się pojemniki metalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności 120 – 240l.

2. Dla budynków wielorodzinnych przeznacza się na odpady niesegregowane pojemniki          o pojemności 1100 l i pojemniki oznakowane na odpady segregowane opróżniane                           z częstotliwością określoną w umowie.

3. Dla obiektów handlowych przeznacza się w zależności od powierzchni pojemniki od 120l do 1100 l, przy czym przyjmuje się:

a)            w obiektach o powierzchni do 50 m2 - pojemnik o pojemności 110 l,

b)            w obiektach o powierzchni od 50 m2 do 100 m2 – pojemnik o pojemności minimum 240l ,

c)            w obiektach o powierzchni powyżej 100 m2 – pojemnik  o pojemności minimum 1100 l.

4. Dla obiektów rzemieślniczych, usługowych i innych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w stosunku do ilości zatrudnionych pracowników pojemniki                        o pojemności od 120 do 1100 l, przy czym przyjmuje się:

a)            dla zatrudnionych 4 pracowników powinien być pojemnik o pojemności 110 l,

b)            od 5 do 10 pracowników – pojemnik o pojemności minimum 240 l,

c)            powyżej 10 pracowników – pojemnik o pojemności minimum 1100 l lub jego wielokrotność, przy zwielokrotnionej liczbie pracowników.

5         Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze uliczne         o pojemności od 5 do 40 l, ustawione przy głównych ciągach pieszych, przystankach           i w parkach.

§ 9

1. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z przedsiębiorcą.

2.  Liczba pojemników (kontenerów) na odpady na terenie nieruchomości powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem oraz dla zachowania czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów,          a ich rodzaj uzgodniony z przedsiębiorcą.

 

§ 10

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.

2. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników przedsiębiorcy w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

 

                                                                                        Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych           z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 

§ 11

Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenów nieruchomości:

1. Z pojemników selekcyjnej zbiórki surowców wtórnych, z koszy w miejscach publicznych oraz zbiorników bezodpływowych, w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie.

2. Z pojemników na odpady komunalne:

a)            dla budynków jednorodzinnych, nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b)            dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c)            dla targowisk, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 

§ 12

Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w urządzenia do oczyszczania ścieków - małe  oczyszczalnie przydomowe (zgodnie z właściwymi przepisami).

Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego                   w przepisach odrębnych.

 

§ 13

Przy usuwaniu zawartości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) korzystać można tylko z usług przedsiębiorcy, posiadającego ważne zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie tej działalności na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wielkość zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by nie dopuścić do przepełnienia.

 

§ 14

Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia wystarczającej liczby szaletów oraz pojemników do gromadzenia odpadów. Odpady stałe i/lub nieczystości ciekłe muszą być usunięte niezwłocznie po zakończonej imprezie masowej przez przedsiębiorcę posiadającego ważne zezwolenie Burmistrza Miasta            i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie tej działalności na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 15

Odpady stałe i nieczystości płynne pochodzące z działalności gospodarczej muszą być gromadzone w sposób odrębny i usuwane w sposób określony przepisami dotyczącymi tej działalności i zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

§ 16

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na żądanie przedstawiciela Burmistrza lub Policji.

 

 Rozdział 5

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-01 17:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1926
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-01 17:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156853
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony