Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXV/146/2013
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 marca 2013 roku
 
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami)
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w terminie:
 
1)  do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;
 
2)  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
 
3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
§ 3.
 
1. Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą osobiście, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną.
 
2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 
1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP lub na skrzynkę e-mail deklaracja.odpady@dobrzyn.pl;
 
2) deklaracje opatrywane są  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub,  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów  o informatyzacji.
 
§ 4.
 
Traci moc uchwała Nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z  dnia 18 grudnia 2012 roku.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
U z a s a d n i e n i e
 
Stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. rada gminy ma obowiązek w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Określony Uchwałą Nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012r. wzór deklaracji ustalony został dla metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego - jedna stawka.
W związku ze zróżnicowaniem stawki opłaty w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego konieczna jest również zmiana wzoru deklaracji. 
W deklaracji właściciel nieruchomości podaje dane identyfikacyjne, dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne oraz ilość gospodarstw domowych  zamieszkujących daną nieruchomość. Następnie wpisuje w odpowiednią rubrykę wielkość gospodarstwa domowego. W kolejnej  rubryce zaznacza czy odpady będą gromadzone selektywnie czy nieselektywnie. W dalszej części deklaracji następuje obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami, stanowiącej iloczyn stawki za wybrany sposób gromadzenia odpadów i wielkość gospodarstwa domowego zamieszkującego daną nieruchomość. W przypadku kilku gospodarstw domowych opłata stanowi sumę opłat dla poszczególnych gospodarstw domowych. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Informacja została umieszczona na druku deklaracji. 
Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w terminie do 30 kwietnia 2013r.
Ponadto właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszej osoby. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1650
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-26 13:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202056
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony