Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr II)03

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, z dnia 16 stycznia 2003 roku.Obradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski - Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło siedmiu członków Komisji, zatem frekwencja wynosiła 100 %. Ponadto w obradach uczestniczyli : Grzegorz Ryczkowski
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, Celina Witkowska – Skarbnik Miasta
i Gminy oraz Grzegorz Mazurek - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.
( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu )
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 7 radnych, będących członkami Komisji. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad
( zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy ).

Porządek obrad :

1. Analiza celowości wydatkowanych środków budżetowych za rok 2002
w dz. 926 „ Kultura Fizyczna i Sport „ przez poszczególne Kluby sportowe oraz ocena działalności Klubów na podstawie złożonych sprawozdań.
2. Wypracowanie propozycji podziału środków finansowych na działalność klubową uchwalonych w budżecie gminy na rok 2003.
3. Sprawy bieżące.

do punktu 1

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła informację o rozliczeniu się poszczególnych Klubów sportowych z dotacji udzielonych na działalność sportową przez Urząd Miasta i Gminy. Poinformowała również, że przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie zawartych umów z wyżej wymienionym podmiotami. W umowie określono zadanie i miejsce realizacji, termin rozliczenia, kwotę i zakres rzeczowy zdania. Wszystkie jednostki z wyjątkiem Akademickiego Związku Sportowego w Toruniu, korzystające z dotacji, przedstawiły rozliczenia zadania zleconego wraz z fakturami i rachunkami
w terminie określonym umową.
.
( pełna treść informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie, dlaczego udzielono dotacji dla Akademickiego Związku Sportowego w Toruniu. Skarbnik wyjaśniła, że decyzję podjął Zarząd Miasta i Gminy na wniosek w)w Klubu – jako dofinansowanie dla studenta p. Zielińskiego z terenu naszej gminy, który osiąga bardzo dobre wyniki w wioślarstwie, także w mistrzostwach Polski.
Następnie Komisja przystąpiła do analizy sprawozdań złożonych przez Prezesów poszczególnych Klubów sportowych w)g następującej kolejności :

- UKS „ Junior „ przy Szkole Podstawowej w Mokowie,
- UKS „ Chalin „ przy Szkole Podstawowej w Chalinie,
- UKS „ Atut „ przy Szkole Podstawowej w Krojczynie,
- UKS „ Skarpa „ przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą,
- UKS „ Mateusz” przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą,
- UKS „ „ Technik „ przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą,
- UKS „ Dobrzyń „ przy Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą,
- UKS „ Gol „ przy Publicznym Gimnazjum w Chalinie,
- Społecznej Grupy Sportowej w Glewie,
- Środowiskowej Sekcji Piłki Siatkowej w Dobrzyniu n. Wisłą,
- DKŻ w Dobrzyniu n. Wisłą,
- MLKS „ Wisła „ w Dobrzyniu n. Wisłą,
- Szkoła Podstawowa w Płomianach – pomoc na działalność sportową.
( sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 3 do nr 15 )

Komisja pozytywnie oceniła działalność Klubów sportowych oraz rzetelność złożonych sprawozdań.

do punktu 2

Inspektor d)s kultury, strategii i promocji gminy - Ryszard Bartoszewski poinformował członków Komisji, że w tegorocznym budżecie gminy w dz. 926 na działalność Klubów sportowych 75.000 zł z tego na dotacje w ramach zawartych umów 60.000 zł i 15.000 zł na wsparcie działalności sportowej, społecznych grup sportowych oraz dla szkół, w których nie zarejestrowano Uczniowskich Klubów Sportowych.
Komisja po zapoznaniu się z preliminarzem wydatków poszczególnych Klubów sportowych przystąpiła do prac nad propozycją podziału środków dla poszczególnych podmiotów. W efekcie tych prac środki finansowe podzielono w sposób następujący :

Wynajem sali w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą 3.500 zł.
Wynajem sali w P. G. w Krojczynie dla S.G.S. z Glewa 1.000 zł.
Społeczna Grupa Siatkarska w Dobrzyniu n. Wisłą 1.500 zł.
Społeczna Grupa Sportowa w Glewie 600 zł.
Publiczne Gimnazjum w Krojczynie 1.500 zł.
Szkoła Podstawowa w Płomianach 500 zł.
Razem : 8.600 zł.
Propozycje podziału w ramach zawartych umów ( dotacje )

UKS „ Skarpa „ przy Szkole Podst. w Dobrzyniu n. Wisłą 4.000 zł,
UKS „ Mateusz „ przy Szkole Podst. w Dobrzyniu n. Wisłą 3.800 zł,
UKS „ Chalin „ przy Szkole Podst. w Chalinie 2.200 zł,
UKS „ Technik „ przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą 3.300 zł,
UKS „ Dyblinianka „ przy Szkole Podst. w Dyblinie 1.200 zł,
UKS „Junior „ przy Szkole Podst. w Mokowie 1.500 zł,
UKS „ Atut „ przy Szkole Podst. w Krojczynie 2.200 zł,
UKS „Gol „ przy P. G. w Chalinie 2.200 zł,
UKS „ Dobrzyń „ przy P. G. w Dobrzyniu n. Wisłą 3.000 zł,
MLKS „ Wisła „ w Dobrzyniu n. Wisłą 29.000 zł,
DKŻ w Dobrzyniu n. Wisłą 12.000 zł.
Razem : 64.400 zł.

Komisja zaproponowała zachować rezerwę w kwocie 2.000 zł z tego 1.000 zł na udział Gminy Dobrzyń n. Wisłą w eliminacjach do Spartakiady Gmin
„ Ateny 2004 ”.
W związku z faktem, że w budżecie gminy w dz. 926 „ dotacje celowe na Kluby sportowe „ zaplanowano kwotę 60.000 zł, a Komisja wypracowując propozycje podziału rozdysponowała kwotę 64.400 zł, stawia wniosek do Rady Miejskiej, aby na najbliższej Sesji Rady dokonać przeniesień kwoty 4.400 zł z wydatków rzeczowych do § 283 „ dotacje „.
do punktu 3
a) Inspektor d)s kultury, strategii i promocji gminy - Ryszard Bartoszewski złożył informację w temacie przygotowania i przebiegu Koncertu Świąteczno – Noworocznego, powiązanego z wręczeniem Nagrody im. Adama, Adamandego Kochańskiego.
b) Poinformował również o zmianie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji imprez masowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawi na następnych obradach po ukazaniu się Rozporządzeń wykonawczych. Następnie poinformował o udziale naszej Gminy
w Spartakiadzie „ Ateny „ 2004.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2023
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167868
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony