Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR IV/ 26 /03
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 marca 2003 roku

w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r.
Nr 36, poz. 230 ze zmianami )
uchwała się, co następuje:
§ 1.
Określa się zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów jak
w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2
Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży tych napojów jak w załączniku nr 2
do uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwała nr 22/ 173/02 z dnia 29 marca 2002 r.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/26/03
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 26 marca 2003 r.

Zasady usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.

I. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

1. Za warunek wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjmuje się zasadę, że w najbliższej okolicy punktu sprzedaży tych napojów nie powinny znajdować się obiekty szkolne, obiekty kultu religijnego (kościoły), obiekty opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki zdrowia) i obiekty sportowe (boiska, stadiony, hale sportowe, kryte baseny) oraz plaże i kąpieliska.
a) Za najbliższą okolicę punktu sprzedaży napojów alkoholowych uważa się obszar do 100 m. b. od punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektu wymienionego
w punkcie 1. mierzoną po najkrótszej drodze dojścia do punktu sprzedaży.
b) Za wejście na teren obiektu uważa się wejście do wnętrza obiektu w wypadku obiektów zamkniętych takich jak szkoły, kościoły, szpitale, ośrodki zdrowia, hale sportowe i kryte baseny, a w wypadku obiektów odkrytych takich jak stadiony, boiska sportowe, plaże i kąpieliska za wejście na teren uważa się faktyczną granicę obiekt stanowiącą.
c) W wypadku gdy obiekt jest trwale ogrodzony, za wejście na teren obiektu uważa się wejście przez to ogrodzenie stanowiące furtkę lub bramę.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii GKRPAL, może zezwolić na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie usytuowanym bliżej obiektu po przedłożeniu przez podmiot gospodarczy zgody administratora obiektu.- 2 -
II. Warunki sprzedaży napojów alkoholowych.
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii GKRPAL.
2. Napoje alkoholowe dostarcza się do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy.
3. W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być uwidocznione informacje o szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży alkoholu młodzieży do lat 18.
4. Na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie zezwolenie na każdy z rodzajów napojów:
- do 4, 5% zawartości alkoholu,
- pow. 4, 5% do 18% zawartości alkoholu,
- -pow. 18% zawartości alkoholu.
5. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi się w wyodrębnionych punktach sprzedaży, którymi są:
a) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,
b) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych,
6. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1, wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.
7. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży (gastronomia), wydaje się tylko wtedy, gdy punkt spełnia warunki podawania alkoholu (sala konsumpcyjna, woda, toaleta),


- 3 -
8. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
9. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, w trzech równych ratach : do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

III. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

- na terenie szkół ,oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych
i opiekuńczych,
- na terenie zakładów pracy,
- w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,
- w środkach i obiektach komunikacji publicznej.
2. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach , z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i w ich obrębie jeżeli wydane zezwolenie dotyczy detalicznej sprzedaży tych napojów do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Przez “obręb sprzedaży” należy rozumieć całą posesję na której znajduje się punkt
sprzedaży łącznie z przyległym do tej posesji chodnikiem.
4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwym,
- osobom do lat 18,
- na kredyt lub pod zastaw.
W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

- 4 -
5. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadku:
a) nieprzestrzegania zasad obrotu i sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim
i nietrzeźwym,
b) powtarzającego się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dana placówkę,
c) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących
z nielegalnych źródeł,
d) nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,
e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
6. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:
a) likwidacji punktu sprzedaży,
b) upływu ważności zezwolenia,
c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d) zmiany właściciela punktu sprzedaży, któremu udzielono zezwolenia,
e) nie dokonania w obowiązujących terminach opłatach ratalnych za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Podmiot gospodarczy, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
8. Na terenie miasta i gminy zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem, iż nie jest kierowana do małoletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzeń
z :
a) atrakcyjnością seksualną,
b) relaksem i wypoczynkiem,
c) sportem,
d) nauką, pracą lub sukcesem zawodowym,
- 5 -
e) zdrowiem lub sukcesem życiowym.
I nie jest prowadzona :
a) na kasetach video i innych nośnikach,
b) w prasie młodzieżowej i dziecięcej,
c) na okładkach czasopism,
d) na stałych i ruchomych powierzchniach reklamowych,
e) przy udziale małoletnich.
9. Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zm.)
jest produkt etylowy w stężeniu przekraczającym 0,5%.
10. Placówki handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych będą kontrolowane w zakresie przestrzegania niniejszych warunków sprzedaży oraz postanowień ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie swoich kompetencji.

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/26/03
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 26 marca 2003 r.
Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 37 (trzydzieści siedem) i do spożycia
w miejscu sprzedaży (gastronomia) w ilości 8 (osiem).


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 10:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2286
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 10:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200403
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony