Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Protokół Nr 14/08

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

z dnia 16 czerwca 2008 roku

Obradom przewodniczyła Maria Pruchniewska – Przewodnicząca Komisji.

W obradach uczestniczyło 6 członków komisji.

( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu )

Temat posiedzenia to: „Wizytacja placówek oświatowych / spotkanie wyjazdowe/.

Wizytacja placówek oświatowych odbyła się przy współudziale komisji budżetu / lista obecności w załączeniu obecnych 6 członków komisji/

Wizytowane były szkoły: Szkoła Podstawowa w Krojczynie, Publiczne Gimnazjum w Krojczynie, Szkoła Podstawowa w Dyblinie, Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu n/W

Szkoła Podstawowa w Krojczynie

- ilość uczniów 154

Z obwodu 152 spoza obwodu 23, oddział „0” 21

- ilość oddziałów 8

- nauczyciele w pełnym wymiarze 14

- w niepełnym wymiarze 4

- pracownicy obsługi 4 w pełnym wymiarze pracy / 3 sezonowych pracowników/

- nauczyciele w/ stopnia awansu zawodowego:

* dyplomowani 6

* mianowani 9

* kontraktowi 3

* stażyści -

- nauczyciele w/ wykształcenia

* z tyt. dr -

* mgr 17

* licencjat -

* SN -

* inne 1 średnie / prawa nabyte/

- nauczyciele z innego województwa -

- nauczyciele z innej gminy 7, z naszej 11

- wakaty

- nadgodziny ilość ogólna 37 przypadająca na 1 nauczyciela /2,5/

- obecna liczba nadgodzin / było 30/

- ilość dzieci dowożonych z obwodu 117 spoza 23

- ilość dzieci w świetlicy 75

- ilość godzin dodatkowych płatnych

*zajęcia indywidualne 9

*zajęcia wyrównawcze 12

*terapia pedagogiczna 22

* gimnastyka korekcyjna 24

- ilość godzin dodatkowych tzw. społecznych 3 historyczne, polonistyczne, caritas

- ilość uczniów z niepełnosprawnością umysłową 3

- udział w konkursach na szczeblu województwa i ogólnopolskim

Ekoplaneta wyróżnienie

- plany remontowe i inwestycyjne na następny rok

Okna, dach, blacharka, sala gimnastyczna, remont kotłowni / piec ok. 7.000 zł /

- potrzeby szkoły

Koła zainteresowań – polonistyczno-recytatorskie, ekologiczne, klub europejski, matematyczne, SKS

Pracownia - 10 uczniów, skaner rzutnik laptop, 3 komputery oraz drukarka.

Stołówka – „dopinana” jest dokumentacja

Publiczne Gimnazjum w Krojczynie

- ilość uczniów 116 z obwodu 105 spoza obwodu 18

- ilość oddziałów6

- nauczyciele w pełnym wymiarze 8

- w niepełnym wymiarze 9

- pracownicy obsługi 1,5 etatu

- nauczyciele w/ stopnia awansu zawodowego:

* dyplomowani 4

* mianowani 5

* kontraktowi 7

* stażyści 1

- nauczyciele w/ wykształcenia

* z tyt. dr -

* mgr 16

* licencjat 1

* SN -

* inne-

- nauczyciele z innego województwa 0

- nauczyciele z innej gminy - 7

- wakaty -

- nadgodziny ilość ogólna 15 przypadająca na 1 nauczyciela

- obecna liczba nadgodzin

- ilość dzieci dowożonych z obwodu 83 spoza 18

- ilość dzieci w świetlicy 50

- ilość godzin dodatkowych płatnych -

*zajęcia indywidualne 6h

*zajęcia wyrównawcze 4h

*terapia pedagogiczna 3h

- ilość godzin dodatkowych tzw. społecznych 4

- ilość uczniów z niepełnosprawnością umysłową 5

- udział w konkursach na szczeblu województwa i ogólnopolskim

Pierwsze miejsce na szczeblu powiatowym, teatr w jeżyku angielskim

- plany remontowe i inwestycyjne na następny rok
remont dachu, stolarka okienna, schody frontowe, fundamenty / zawilgocenie ścian / piwnice – odbywają się zajęcia lekcyjne

Godziny społeczne – 1 recytatorskie, 1 mat-przyrod., 1 polonistyczne

Na wyposażeniu szkoły znajdują się komputery 10 szt. / przeniesiona pracownia z byłej Szkoły Podstawowej w Mokowie, laptop, rzutnik multimedialny

Uwagi;

Komisja wyraziła niezadowolenie z uwagi na fakt prowadzenia zajęć lekcyjnych w pomieszczeniach piwnicznych z uwagi na to, że nie jest ono przystosowane do tego typu zajęć / brak odpowiedniego oświetlenia, duże zawilgocenie pomieszczenia oraz odrębność lokalizacji /dzieci muszą wychodzić z budynku szkoły aby dojść do tej „sali”/

Szkoła Podstawowa w Dyblinie

- ilość uczniów 59 oddział „0” 6

z obwodu spoza obwodu 4

- ilość oddziałów 7

- nauczyciele w pełnym wymiarze 8

- w niepełnym wymiarze 5

- pracownicy obsługi 4

- nauczyciele w/ stopnia awansu zawodowego:

* dyplomowani 4

* mianowani 7

* kontraktowi 2

* stażyści -

- nauczyciele w/ wykształcenia

* z tyt. dr -

* mgr 8

* licencjat 4

* SN - 1

* inne -

- nauczyciele z innego województwa -

- nauczyciele z innej gminy 8

- wakaty -

- nadgodziny ilość ogólna 9 przypadająca na 1 nauczyciela 5

- obecna liczba nadgodzin / było 16 /

- ilość dzieci dowożonych z obwodu 30 spoza obwodu 2

- ilość dzieci w świetlicy

- ilość godzin dodatkowych płatnych

*zajęcia indywidualne -

*zajęcia wyrównawcze 6+2 + 10h wspomagających

*terapia pedagogiczna – 2

* gimnastyka korekcyjna 1 godz.

- ilość godzin dodatkowych tzw. społecznych

- ilość uczniów z niepełnosprawnością umysłową

- udział w konkursach na szczeblu województwa i ogólnopolskim

Konkurs historyczny, kangur, gramatyczno- ortograficzny

- plany remontowe i inwestycyjne na następny rok

Rynny, gzyms, tynk, konserwacja stolarki okiennej

- potrzeby szkoły

Ogrzewanie Sali gimnastycznej, boazeria

Szkoła jest w posiadaniu 10 komputerów z dostępem do Internetu, 1laptop
oraz 1 rzutnik multimedialny.

Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu n/Wisłą

46 dzieci

3-4 latki grupa łączona

3 godz. Dziennie rozdzielnie, bez języka angielskiego i dodatkowych zajęć.

Poddasze – 1 pomieszczenie magazyn, pozostała część pustostan ze względu
na warunki ppoż.

Kadra

3 nauczycieli 1 dyrektor

Stopnie awansu zawodowego

1 dyplomowany,

3 mianowanych

Intendentka 1

Kucharz

Pomoc kuchenna

Sprzątaczka

Woźna oddziałowa

Pomoc dla pięciolatków z urzędu pracy

Budynek przedszkola posiada ogrzewanie olejowe.

Wskazana by było aby przystosować poddasze na pomieszczenia socjalne dla pracowników.

W drugiej części posiedzenia komisji wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy oraz Zastępca Burmistrza.

Burmistrz poinformował zebranych o tym, że będą budowane wiatraki
na naszym terenie. W związku z tym trzeba będzie utwardzić niektóre drogi. Koszty takiego przedsięwzięcia będzie ponosić firma od wiatraków. Jedynym wydatkiem z budżetu gminy będzie koszt geodetów, którzy muszą wytyczyć pas drogi ponieważ w większości są nie tak jak powinny.

- Urząd Marszałkowski przyznał 300.000 zł dofinansowania na organizację olimpiady młodzieży.

- obecna firma zajmująca się budową nabrzeża chce dokończyć ul. Zjazd. Zrobi to za kwotę 400.000 zł. Są to jednak bardzo duże pieniądze.

- jesteśmy w trakcie przetargu jeśli chodzi o modernizacje centrum Dobrzynia. Mamy na to przeznaczone 600.000 zł.

- złożony jest projekt na drogę Mokówko-Borowo. Możliwe jest otrzymanie kwoty do 500.000 zł. Zobaczymy czy się to uda.

- jest problem z płatnością za ul. Zjazd dotyczy to kwoty 915.000 zł. Obawiamy się, że te pieniądze mogą nie dojść z Warszawy. Termin płatności to 10 sierpień. Mamy na myśli krótkoterminowy kredyt. Chciałbym aby wywołać taką uchwałę bo może się przydać.

Zastępca Burmistrza – Ryszard Bartoszewski. Złożony został wniosek na plac zabaw w Grochowalsku. Pan Paweł Szymański od 1 czerwca zajmuje się tym zagadnieniem.

- Są gotowe materiały do podpisania umowy jeśli dotyczące budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Krojczynie.

Onka Remigiusz – radny. Uważam, że koszt będzie wysoki jeśli chodzi

o ul. Zjazd. Musimy z czegoś zrezygnować bo kwota jest duża. Jest susza
w przyszłym roku będzie problem z podatkami. Nie wszystko od razu.

Jerzy Żurawski – radny. Myślę, że w firma sama ta drogę uszkodziła niech też ma udział w naprawie.

Maria Pruchniewska – Przewodnicząca komisji. Należy się zastanowić czy jest sens planować komisje wyjazdowe po szkołach. Okazało się, że dokumenty przez nas przygotowane otrzymali dyrektorzy szkół bez naszej wiedzy. Tak nie powinno być.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. 24.06.2008 r. jest przetarg na remont dachu w Krojczynie. Będzie również ogłoszony konkurs na dyrektora w Szkole Podstawowej w Dyblinie ponieważ obecna pani dyrektor nie zdecydowała się na to stanowisko w następnej kadencji.

Jerzy Żurawski – radny. Proszę przygotować informacje kto, gdzie i ile płaci jeśli chodzi o obiekty mieszkalne placówek oświatowych. Musimy to w końcu uregulować. Druga sprawa to pytanie czy dzieci w Gimnazjum w Krojczynie maja uczyć się w piwnicach bez warunków do tego stworzonych.
To co zobaczyliśmy to Rumunia proszę Państwa.

Maria Pruchniewska w jaki sposób jest naliczany budżet danej szkoły?

Grzegorz Mazurek - jest opracowany w sposób zadaniowy. Główne wydatki

to płace, opał, energia itd.. wszystkie stałe składniki porównujemy ile ich było
w danym roku i mamy obraz tego ile przeznaczyć na kolejny rok.

Wojciech Reznerowicz – radny. Sygnalizuję na niewłaściwe eksploatowanie budynków oświaty. Przeglądu dokonały osoby, które nie miały do tego kwalifikacji. Będę domagała się ukarania osób, które dokonały przeglądu
w Krojczynie i dopuściły dzieci do nauki w piwnicach. Mam wrażenie,
że dokonuje się przeglądu tak aby grało w dokumentach. Powinien odbyć się przetarg na eksploatacje tych budynków.

Tadeusz Pogorzelski – radny. Sytuacja lokalowa spowodowała to, że dzieci musza uczyć się w piwnicy.

Grzegorz Mazurek – to nie jest tak, że dzieci uczą się po 8 godz. Dziennie. Mają może najwyżej 2 godz.

Burmistrz – nie dawno odbył się strajk nauczycieli w Krojczynie i Dobrzyniu. Zw. Zawodowe zwróciły się do mnie aby zapłacić za okres strajku. Są gminy, które zapłaciły ale SA tez takie, które nie zapłaciły chciał bym znać państwa opinię.

Stanisław Bazan – radny. Ci co pracowali powinni mieć zapłacone, natomiast strajkującym niech płaci związek.

Reznerowicz Wojciech radny. Dlaczego był wolny dzień w jednej ze szkól gdzie choinka odbywała się w tygodniu, a nie dzień wolny od pracy.

Grzegorz Mazurek – wyjaśnię ta sytuację o Państwa poinformuję .

Podsumowanie

Komisja Rewizyjna była przeciwna zapłaceniu nauczycielom za dzień strajku.

10 osób było za niepotrącaniem jedna się wstrzymała.

Na tym protokół zakończono:

Protokółowała

Przewodnicząca Komisji

Maria Pruchniewska

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-05-11 08:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1053
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-11 08:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180561
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony