Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXVIII/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 maja 2014 roku

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie 1130. Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnymi. W obradach uczestniczyło: 14 radnych

(lista obecności w załączeniu do protokółu)

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Poinformował zebranych, że na wniosek Burmistrza zwołana została sesja nadzwyczajna z uwagi na konieczność podjęcia uchwał, których uchwalenie umożliwi uruchomienie wolnych środków z 2013 roku.

Następnie odczytał porządek obrad:

1. Sprawy proceduralne.

2. Podjęcie uchwała w sprawie:

a) zmian budżetu gminy na 2014 rok,

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020,

c) Udzielenia dotacji celowej Powiatowi lipnowskiemu na zadanie pn. „Sztandar dla Policji”.

3. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2014 rok omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Propozycja podziału nadwyżki budżetowej przedstawia się następująco:

- spłata kredytów i pożyczek 1.028.491,00 zł

- lokaty 1.030.000,00 zł,

- wydatki 1.079.454,00 zł /inwestycje – 813.409,00zł, bieżące 266.045,00 zł/.

/ szczegółowa treść w załączeniu do protokółu/

Maria Pruchniewska – radna. W pkt 24 propozycji podziału nadwyżki jest zapis „Projekt nadbudowa komina – Zespół Szkół Dobrzyń nad Wisłą, o jaki zespół szkół chodzi?

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. To zadanie dotyczy Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu.

Maria Pruchniewska – radna. Tak dla jasności to Zespołem Szkół jest Szkoła Rolnicza, nie powinno używać się takich zapisów.

Wiesław Jaworski – radny. Dlaczego w Grochowalsku na remizę, drogę, boisko do kosza są zaplanowane wydatki, a w innych miejscowościach się odrzuca?

Jerzy Wasiołek – radny. Podział nadwyżki w moim odczuciu to mały cyrk. Nasze posiedzenia to tylko strata czasu, np. budowa wodociągu w Chudzewie kwota 100.000 zł dlaczego tak drogo? Poza tym rozmawiałem z Panem Składanowskim, który poinformował mnie, że kanalizacja dla 7 osób w Dyblinie będzie kosztowała 180.000 zł., tak przynajmniej wynika z kosztorysu. Trzeba pomyśleć, aby było taniej. Kolejny zapis to zakup samochodu dla OSP Mokowo. Miało być 80.000 zł teraz jest już kwota zwiększona do 110.000 zł. Proszę powiedzieć, który to ma być rocznik?

Ryszard Dobieszewski –Burmistrz, to są roczniki 2004-2005.

Jerzy Wasiołek – radny. Marszałek ogłaszał możliwość skorzystania z zakupu nowego samochodu strażackiego. My z tego nie skorzystaliśmy. Pieniądze się „rozrzuca” w różne strony bez większego uzasadnienia.

Wydaje się pieniądze na zadania, z których nie ma pożytku. Z podziału nadwyżki „wypadło” oświetlenie w Szpiegowie. Nie rozumiem tej decyzji. Jest to najbardziej oblegany przystanek przez młodzież szkolną i nie tylko.  Na ten przystanek przychodzą ludzie z 4 miejscowości. Jak wyglądają wydatki inwestycyjne dla Szpiegowa myślę, że Pan Burmistrz na najbliższym zebraniu wiejskim poinformuje mieszkańców o tym. Nie ma zapisu odnośnie boiska szkolnego w Krojczynie. Czas na odpowiedź od Pana Starosty, który już powinien udzielić odpowiedzi już minął.

Zbigniew Pawłowski – radny. Temat kanalizacji w Dyblinie omawiany jest już od 4 lat. Ktoś kiedyś popełnił błąd, który musimy naprawić teraz. Realny koszt budowy to 120.000 zł. Chętnych jest więcej, ale można do istniejącej podłączyć tylko 4 rodziny. Mieszkaniec, który kupił spichrz nie wyraża na to zgody. Kupując taką nieruchomość powinien sobie zdawać sprawę z tego, że jest ona położona w pobliżu oczyszczalni. Uważam, że Pan Burmistrz powinien podjąć rozmowy z właścicielem tej nieruchomości.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Przy każdej inwestycji my się odnosimy do kosztorysu. Musi być przetarg być może będzie taniej. Jeżeli chodzi o Szpiegowo, to będzie robiony chodnik, natomiast w kwestii oświetlenia to nie mamy pewności czy obecny przystanek nie będzie przenoszony. Mam tego świadomość, że Pan radny Wasiołek chciałby się czymś wykazać, jako radny, ale to nie jest tak, że wszystko od razu możemy zrobić. Trzeba również i poczekać. Jeśli chodzi o samochód dla straży to również szukamy niższej ceny i proszę nie podejrzewać nas o przesadę w podejmowaniu decyzji.

Ludomir Bylicki – radny. Chciałem przypomnieć, że Pan radny Wasiołek również uczestniczy w tym cyrku. Jeżeli są możliwości finansowe i przeznaczamy na określone zadania tzn., że jest to zasadne. Uważam, że Pan radny nie powinien ośmieszać całej rady swoimi przemyśleniami.

Ewa Tomczyk – radna. Chciałam zapytać na czyj wniosek zostało wpisanie zadanie dot. zabudowy lamp oświetleniowych i w którym miejscu mają być? Pamiętam, że swego czasu w tej kwestii otrzymywałam odpowiedź negatywną.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. O lampach mówił sołtys sołectwa Kamienicy jak również i mieszkańcy. Cząstkowy udział jest wielu osób.

Wanda Hetflajsz – radna. Ja czekam na budowę boiska szkolnego i chodnika już cztery lata. W Krojczynie nic się nie dzieje i pewnie jeszcze długo tak będzie. Uważam, że Pan Starosta kieruje się osobistym poglądem w tej kwestii, a tak chyba nie powinno być.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Starosta ma 30 dni na odpowiedź. Zwrócił się z pismem do nas o przesunięcie terminu, ponieważ musi być założona księga wieczysta na tę działkę w Krojczynie, a to trochę trwa.

Wanda Hetflajsz – radna. Czekam cierpliwie, ale jestem tym zniesmaczona. Jeżeli do Dyblina chce się przeznaczyć tak dużą kwotę dla 7 rodzin to, o czym my mówimy.

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz. Ta oczyszczalnia w Dyblinie nie jest trafiona. Skoro jednak już jest to trzeba coś z tym zrobić.

Nie wszystko można zrobić zgodnie z planem czy przewidywaniami. Podam przykład, już kilkakrotnie był przykładany termin przyjazdu po stronie Dyrektora z Zarządu Dróg w Bydgoszczy w kwestii przebudowy skrzyżowania w Szpiegowie. Nie mam na to wpływu, a zagrożenie jest na pewno z uwagi na duży ruch samochodowy.

Maria Pruchniewska – radna. Do pewnych rzeczy trzeba podejść konstruktywnie. Nie mamy żadnego planu, jeśli chodzi o montaż lamp, a jeśli chodzi o Dyblin to również powinniśmy ten temat szczegółowo przeanalizować. Pewne zagadnienia powinien szczegółowo określić specjalista, ponieważ my, jako rada na tym się nie znamy.

Zbigniew Pawłowski – radny. Przyjechał swego czasu fachowiec i powiedział, że powinny być sypane odpowiednie środki do oczyszczalni i wówczas nie będzie nieprzyjemnych zapachów. Tego do tej pory nikt nie robił.

Jerzy Wasiołek – radny. Proszę uważnie słuchać moich wypowiedzi. Uważam, że pewne zadania trzeba planować z pewnym przemyśleniem i rozwagą. Nie chodzi mi o to, aby zabłysnąć dlatego, że jestem od niedawna radnym, a tak jestem postrzegany. Nie mam żadnych powiązań, mam natomiast pewną wrażliwość. Przez 8 lat nic nie zrobiono w Szpiegowie. Nie będę posługiwał się porównywaniem, ponieważ po raz kolejny będę odbierany negatywnie. Podam tylko przykład zabudowy oświetlenia za 20.000 zł dla 100 ludzi, który okazał się wielkim problemem dla tut. władzy.

Zbigniew Pawłowski – radny. Oświetlenie solarowe to ogromne koszty. Nie róbmy sobie dodatkowych wydatków. Tam gdzie są słupy to róbmy zwykłe oświetlenie.

Jerzy Wasiołek – radny. Tak dla przypomnienia w Szpiegowie jest zrobiony projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego na zwykłe oświetlenie, a nie na solary i również nie mam siły przebicia.

Ewa Tomczyk – radna. Wiele zadań jest planowanych bez głębszego zastanowienia.

Ludomir Bylicki – radny. Na razie montujemy na próbę solary, ponieważ też nie mamy szerokiej wiedzy dot. tego zagadnienia. Pan radny Pawłowski zasięgnął trochę informacji w tym temacie i teraz próbuje nas oświecić. Przecież zadania dotyczące montażu solarów możemy wykreślić, jeżeli to są wysokie koszty.

Maria Pruchniewska – radna. Uważam, że jeżeli jest słup energetyczny to chyba nie podlega dyskusji rodzaj oświetlenia.

Wanda Hetflajsz – radna. Wiele przesunięć w naszym budżecie jest bez kalkulacji np. astro-baza, oczyszczalnia w Dyblinie. Uważam, że hierarchę wartości trzeba mieć zawsze.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok i zarządził głosowanie:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

Za – 12,

Przeciw – 1,

Wstrz. – 1

Uchwała została podjęta.

do punktu 2  p-pkt „b”

Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przedkłada w załączeniu Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2027.

Uchwałę przygotowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.). Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych – aktualizacja – listopad 2013. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiązana jest z uchwałą budżetową na 2014 rok. Budżet gminy na rok 2014 i lata następne został zaplanowany w oparciu o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywany wzrost poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2014-2027. Prognozowane dochody i wydatki w latach 2014 – 2027 opracowane zostały na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

DOCHODY

Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Plan dochodów uwzględnia podstawowe źródła o charakterze dochodów podatkowych i opłat lokalnych oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy.

Plan dochodów ogółem na 2014 wynosi  28.029.288,89 zł.

Dochody zmniejszyły się o 3.066.804,68 zł od wykonanych dochodów za 2013 rok. Na niższy poziom dochodów wpływa zmniejszenie subwencji oraz przyznanie mniejszych kwot dotacji. Duży wzrost podatku od nieruchomości

w 2013 roku w stosunku do 2012 roku stanowił wpłatę zaległego podatku od budowli wiatrowych za 2010, 2011 oraz 2012 rok. Na 2014 rok nie przewidziano znacznego wzrostu dochodów pochodzących z tego źródła.      

W dochodach ogółem wyszczególniono:

1. Dochody bieżące – 27.686.788,89 zł

- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów pismo ST3/4820/2/2014,

- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr F.N.0050.32.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (na poziomie 2013 roku).

- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów pismo ST/4820/2/2014,

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.

2. Dochody majątkowe – 342.500,00 zł

Dochody majątkowe stanowią 1,22% dochodów ogółem. Dochody te zmniejszają się o kwotę 316.481,68 zł od dochodów z 2013 roku.

W poprzednim roku dochody te pochodziły głównie ze zwrotu dotacji inwestycyjnych. Dochody ze sprzedaży majątku w 2014 roku pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek. Planuje się sprzedaż trzech lokali mieszkalnych za kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

Nr XXI/129/05, zmienioną uchwałą Nr XXI/116/2012 oraz uchwałą

Nr XXVII/160/2013. Planuje się także sprzedaż trzech działek za kwotę 20.000,00 zł. Działki położone są w miejscowości Dyblin (uchwała XXI/117/2012), w miejscowości Mokowo (uchwała VIII/54/07) oraz w miejscowości Płomiany (uchwała XI/64/2011). Drugim źródłem dochodów będą wpływy od mieszkańców w wysokości 52.500,00 zł na budowę 15 przyzagrodowych oczyszczalni (wkład własny mieszkańca 3.500,00 zł).

Kwota 240.000,00 zł stanowi dotację na zadanie inwestycyjne.

Prognozowane dochody na lata 2015-2027

Planując dochody bieżące w następnych latach przyjęto następujący procentowy ich wzrost: na 2015 rok przyjęto 103,8%. Jest to wzrost zgodny ze wskaźnikami makroekonomicznymi.  Planowany jest wzrost podatku od nieruchomości w związku z zakończeniem budowy gazociągu na terenie gminy.

W latach 2016-2018 wszystkie dochody bieżące zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i zastosowano wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach mniejszych niż wytyczne Ministerstwa Finansów na poziomie 102,5%. W latach 2019 – 2027 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Finansów. Planując dochody majątkowe w latach 2015 – 2018 przyjęto uśrednioną kwotę 500.000,00 zł. Źródłem dochodów będą zwroty dotacji inwestycyjnych, wpłaty mieszkańców oraz sprzedaż majątku.

W następnych latach nie przewiduje się tak dużych dochodów ze sprzedaży, dlatego też ustala się ich wysokość na poziomie 30.000,00 zł.

WYDATKI

Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Plan wydatków ogółem – 29.508.742,89 zł.

Plan wydatków budżetowych jest planem realnym, uwzględniającym koszty utrzymania i funkcjonowania gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury. Po stronie wydatków bieżących uwzględniono kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Wydatki ogółem zwiększyły się o 1.947.648,31 zł od wykonanych wydatków za 2013 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2014 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Od 2014 roku kwota ta stopniowo wzrasta (2014 rok – 762.312,00 zł; 2015 rok 1.839.789,00 zł, 2027 rok 4.138.794,00 zł).

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 26.924.476,89 zł w tym: obsługa długu w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014. W roku 2014 nie planuje się większych remontów, a pozostałe wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.584.266,00 zł, co stanowi 8,76% wydatków ogółem. Są to wydatki zaplanowane na realizacje zadań i zakupów inwestycyjnych. Do realizacji w 2014 roku zaplanowano zadania, które są już rozpoczęte i zostały podpisane umowy oraz nowe zadania. Wprowadzenie do planu nowych inwestycji uzależnione będzie od pozyskanych środków zewnętrznych.

Prognozowane wydatki na lata 2015-2027

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w roku 2015 i w latach kolejnych należy dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2015-2027 zastosowane zostały wskaźniki makroekonomiczne, które kształtują się w następujący sposób:

2015-2017 – wzrost o 102,5%,

2018-2022 – wzrost o 102,4%

2023-2027 – wzrost o 102,3%.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2015 - 2027 wynika z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego dostosowanego do poziomu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców oraz do możliwości finansowych Miasta i Gminy, gdyż w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć niezbędne wydatki bieżące oraz spłaty zobowiązań gminy.

W najbliższych latach przewidywana jest poprawa, jakości wody na terenie gminy (modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa studni głębinowych, modernizacja sieci wodociągowej). Środki na ten cel pragniemy pozyskać z dochodów własnych oraz z zewnętrznych źródeł, jakimi są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz programy unijne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica miedzy dochodami, a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu ( art. 217 ust.1 u f p). Wynik budżetu w latach 2014 - 2027 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków.

W roku 2014 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.479.454,00 zł, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie.

Dzięki oszczędnościom i pozyskaniu dodatkowych dochodów, udało się spłacić w całości dwa kredyty i po dwóch latach gmina może zaciągać nowe zobowiązania. Planowany deficyt budżetowy pokryty będzie długoterminowymi pożyczkami z W F O Ś i G W, kredytem w innym banku komercyjnym oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. Zobowiązania planuje się zaciągnąć się na 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału. Na tym etapie są to kwoty wstępne, ponieważ przedsięwzięcia inwestycyjne planowano w wielkościach kosztorysowych, a zatem ich zmiana nastąpi po wyłonieniu wykonawców w drodze zamówień publicznych.

W latach 2015 -2027 planuje się nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu ( spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ).

Przychody budżetu

W 2014 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 3.537.945,00 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także spłat nowego zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku. Spłata przypadająca na 2014 rok – 1.028.491,00 zł. Obejmuje także lokatę w wysokości 1.030.000,00 zł.

Prognoza długu na lata 2014 – 2027.

Kwota długu na 31.12.2013 r., jako przewidywane wykonanie wynosi 4.039.127,04 zł.  Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 5.883.851,85 zł na koniec roku 2012 i pomniejszono o spłacone kredyty i pożyczki w 2013 roku w kwocie 1.599.684,81 zł oraz o umorzenia pożyczek 245.040,00 zł.

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Po wyliczeniu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia.

Z analizy wynika, że „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń” są niższe od „Dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 u f p”. I tak w 2014 roku wskaźnik wynosi 4,60%, a dopuszczalny to 6,53%;  w 2015 roku wskaźnik wynosi 4,67%, a dopuszczalny to 6,58%; w 2016 roku wskaźnik wynosi 4,14%, a dopuszczalny to 6,75%;  w 2027 roku wskaźnik wynosi 0,11%, a dopuszczalny to 10,05%.

Przedsięwzięcia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań.

Wobec braku dyskusji i pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

Za – 13,

Przeciw – 1,

Wstrz. – 0

Uchwała została podjęta.

do punktu 2 p p-kt „c”       

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Lipnowskiemu na zadanie pn. „Sztandar dla Policji” odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Wobec braku dyskusji i pytań zarządził głosowanie:

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 14.

Wyniki głosowania:

Za – 14,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0

Uchwała została podjęta.

do punktu 3

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej ósmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej.

 

Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

Renata Kwiatkowska                                         Henryk Domeradzki                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-07-01 09:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 898
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-01 09:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214021
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony