Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXII/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 25 lipca 2006 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziewiątej, a zakończono o godzinie dwunastej.

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 12 radnych, 18 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych na 12 obecnych.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian.

 

do punktu  2

 

Odpowiedzi na złożony wniosek na trzydziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej udzielił  z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Grzegorz Ryczkowski.

( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 5)

 

do punktu 3

 

Przewodniczący Rady miejskiej poprosił Pana Grzegorza Mazurka – Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół o przedstawienie informacji na temat stanu oświaty
w mieście i gminie.

( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

Pytań nie zgłoszono.


do punktu 4

 

Projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2006 przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik. Zmiany dotyczą działu 600 Transport i łączność – zwiększenie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej
w Płomianach, Dz.750 Administracja publiczna – zmniejszenie 40.000,00 zł wydatki rzeczowe, Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na OSP Grochowalsk, Dz.801 Oświata i wychowanie – zwiększenie 1.002,00 zł dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, Dz. 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska - zwiększenie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup motoreduktora dla oczyszczalni ścieków, zwiększenie 14.000 zł
z przeznaczeniem na remont chodników w Dobrzyniu, Dz. 921 Kultura i sztuka – zwiększenie 2000 zł środki ze środków ZMN na dofinansowanie zadania pod nazwa Festyn z okazji Dni Dobrzynia „Nasza Wisła” w dniach 17-23. 06.2006 r.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały dotyczącej zmian budżetu gminy na rok 2006 i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami – za.

( uchwała nr XXXII/177/06 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )

                do punktu 5

 

Ludomir Bylicki – radny zgłosił wniosek dotyczący wytoczenia kamieni
na drodze bierzycznej w związku z czym utrudniony jest przejazd.

 

do punktu 6

 

Przewodniczący Rady Miejskiei – Jerzy Żurawski i Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski złożyli życzenia tut. Policji z okazji ich święta i wręczyli dwa rowery, które będą wykorzystane do pracy w terenie.

W imieniu policjantów podziękował  Kierownik Posterunku Policji
w Dobrzyniu nad Wisłą – Sławomir Kwiatkowski.

Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa.

Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Chciałby na wstępie podziękować
za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Jest ważne, że możemy wspólnie z Panem Wadoniem Dyrektorem Departamentu rozwoju gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim zaprezentować możliwości skorzystania z funduszy  Unii Europejskiej  w latach 2007 – 2013, którymi będzie zarządzał Urząd Marszałkowski. Chcieli byśmy Państwa zachęcić do tego żeby się dobrze przygotować i pokazać jakie są możliwości. Oczywiście pieniądze będą, my wiemy orientacyjnie jakie to będą pieniądze dla całego województwa w tych latach 2007-2013. Jeżeli nic się nie zmieni to będzie to ok. 930 mln euro do tego dołożyć wkład własny ok. 15% to daje kwotę ok. 6 mld złotych w latach 2007-2013, którymi będzie zarządzał tak jak powiedziałem urząd marszałkowski.
To nie jest jednak tak, że te pieniądze będą proporcjonalnie dzielone
na wszystkie gminy, bo one maja inny mechanizm podziału. One są dzielone wg wypracowanych priorytetów i poprzez ogłaszanie konkursów w ramach
na najlepsze projekty w ramach tych priorytetów. Żeby pozyskać te środki
to trzeba mieć przygotowane już teraz dobre projekty z zakresu gospodarki, infrastruktury, edukacji, ochrony środowiska czy też służby zdrowia. Oczywiście nie ma pewności do końca jeżeli się przygotuje projekt i on pozyska jakieś środki. Mimo wszystko myślę, że warto jest ryzykować, warto przygotowywać te projekty i zachęcam Państwa żebyście to robili. Najlepiej
to robić własnymi siłami ponieważ niektórzy to zlecają wyspecjalizowanym firmom ale ja myślę, że najlepiej inwestować we własnych pracowników. Realnie oceniając pierwsze konkursy będzie można ogłosić w granicach maja, czerwca przyszłego roku. wtedy trzeba mieć przygotowane projekty wraz
z dokumentacją i jeżeli uda się uzyskać pozytywna opinię i decyzje zatwierdzającą te projekty to wówczas jest możliwość skorzystania w 85%.

W latach 2004-2006 można było otrzymać dofinansowanie do 75%. To potem uległo zmniejszeniu, w niektórych działaniach była dotacja 10%, a teraz będzie regułą, że na pewno te projekty będą otrzymywać do 85% dofinansowania.
Są to pieniądze rozwojowe, które będzie można zainwestować.
Zwracam się do władz Dobrzynia n/W aby już myśleli o pozyskiwaniu tych pieniędzy. Teraz już kończymy to co mieliśmy do dyspozycji jako zarząd województwa, a mieliśmy 142 mln euro. Chcę Państwu jeszcze powiedzieć,
że one już zostały wykorzystane praktycznie w 100%. Za te pieniądze jest zrealizowanych
w całym naszym województwie całym naszym województwie ok. 300 różnych inwestycji  w zakresie drogownictwa, ochrony środowiska, służby zdrowia
i oświaty. To tyle tytułem wprowadzenia, proponuję żeby Pan Jan Wadoń powiedział o szczegółach na co będą przeznaczone te środki.

Jan Wadoń – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rolnictwa.

Polityka spójności 2007-2013 obejmuje 3 cele:

1.        Konwergencja.

2.        Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach.

3.        Europejska współpraca terytorialna.

Celem głównym programu jest poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

Priorytet 1.

Rozwój infrastruktury technicznej 30% alokacji środków programu.

Priorytet 2.

Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska przyrodniczego.

Priorytet 3.

Rozwój infrastruktury społecznej 10% alokacji środków.

Priorytet 4.

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 6% środków alokacji.

Priorytet 5.

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 30% środków alokacji.

Priorytet 6.

Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy 10% środków alokacji.

Priorytet 7.

Pomoc techniczna 3% środków alokacji.

Przewidywane obszary uproszczenia procedur.

1.           Zarządzanie programem – będzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.           Wybór projektów

-          lista projektów kluczowych dla realizacji programu,

-          projekty do pełnej procedury konkursowej – analizowana jest możliwość preselekcji w oparciu o uproszczoną dokumentację.

3.           Umowy wykonawcze z beneficjentami podpisywane przez Marszałka Województwa.

4.           Płatności na rzecz beneficjentów realizowane przez jednostkę finansującą wyodrębnioną w strukturze Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o pytania.

Ludomir Bylicki – radny. Co się dzieje  pieniędzmi jeżeli projekt jest zły.

Jan Wadoń – środki programowe podzielone są na poszczególne lata. Jednostka zarządzająca musi rozliczyć to w układzie n+2. jeżeli w danych latach nie jest to wykorzystane to wówczas przepadają. Od 2007-2013 będzie obowiązywała zasada n+3.

Wicemarszałek województwa – dzisiaj wykorzystane środki 142 mln były rozdysponowane już w 2004 roku teraz tylko kontrolujemy wykorzystanie tych środków. U nas bardzo sprawnie są przygotowywane projekty i dlatego zajmujemy dobrą lokatę w rankingu województw.

Przyjechaliśmy aby zachęcić Państwa do składania projektów inwestycyjnych celem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Dlatego przy okazji prośba
o większa aktywność Dobrzynia n/W.

Ludomir Bylicki – radny. Na interesuje co było złego w naszych projektach konkretnie sali gimnastycznej, placów zabaw skoro zostały odrzucone.

Jan Wadoń – wg mojej wiedzy ten problem nie dotyczy oceny natomiast tego, że była stosunkowo mała alokacja środków.

Wicemarszałek województwa – jeżeli chodzi o place zabaw było zgłoszonych 200 projektów. Wybrano 40. Zarząd ustalił, po 2 projekty na powiat. Otrzymały te miejscowości, których projekty dotyczyły placów zabaw w miejscach gdzie jest siedziba gminy. Musiał być dokonany jakiś wybór.

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski. Nas akurat interesuje większy projekt bo praktycznie cała infrastruktura jest zrobiona.

 

do punktu 7

 

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady trzydziestej drugiej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady trzydziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej.

 

 

Protokółowała  :                                                                Przewodniczący  Rady

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1759
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 09:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218479
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony