Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY

1. W/w organom zapewnia się:

- możliwość swobodnego działania w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w ich regulaminach,

- możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

- możliwość bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych bądź planowanych decyzjach.

2. Dyrektor szkoły może zapraszać przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na posiedzenia Rady Pedagogicznej.

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci przez rozmowy i spotkania indywidualne z rodzicami, zebrania Komitetu Rodzicielskiego, uwzględniając prawo rodziców do:

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

- znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

- uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w nauce,

- uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

- wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

- organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji wychowawczych w ilości czterech do pięciu w ciągu roku.

4. Sprawy, które wymagają współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego, Samorządu Uczniowskiego powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

5. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora szkoły zgodnie z podanymi zasadami:

- stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na nie mniej niż dwanaście oddziałów,

- za zgodą organu prowadzącego na wniosek dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych można utworzyć dodatkowe stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

Zakres kompetencji wicedyrektora:

- zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

- przygotowuje projekt dokumentów zgodnie z przydziałem zadań w zakresie czynności,

- sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedmiotami zgodnie z zakresem czynności,

- przygotowuje projekt oceny pracy nauczycieli nad pracą, których sprawuje nadzór pedagogiczny,

- wnioskuje do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośredni nadzoruje,

- opracowuje materiały analityczne oraz ocenę dotyczącą efektów kształcenia i wychowania,

- wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły zawarte w zakresie czynności.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-19 12:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-19 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1392
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-19 12:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4930236
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony