Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 14 luty 2011 r. o godz. 1700 w sołectwie Dyblin,

 

Na ogólną ilość 246 uprawnionych do głosowania, obecnych było 65 mieszkańców sołectwa co stanowi 26. %                                                        

 (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Dyblin, Pan Mieczysław Wojtowicz, który stwierdził prawomocność zebrania w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

 

Pan Mieczysław Wojtowicz zapytał zebranych czy jest ktoś na Sali kto zamieszkuje na terenie sołectwa Dyblin a nie posiada stałego zameldowania. Zgłosił się Pan Wyze, który złożył oświadczenie potwierdzające zamiar stałego pobytu na terenie sołectwa Dyblin.

(niniejsze zaświadczenie stanowi załącznik do listy mieszkańców uprawnionych do głosowania)

 

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

Ryszard Bartoszewski- zastępca Burmistrza

Renata Kwiatkowska- inspektor ds. obsługi rady

Mieczysław Wojtowicz- sołtys kadencji 2007-2011

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pani Dorota Ostrowicka

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pan Mieczysław Wojtowicz

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

b)      sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej złożył

 brak

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 Pani Renata Kwiatkowska poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Augostowski Jacek- przewodniczący

2.      Augustyniak Władysław- członek

3.      Skonieczny Paweł- członek

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Mieczysław Wojtowicz

2.      Skonieczny Marek

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Kruszczyński Czesław

2.      Nowiński Stnisław

3.      Różański Andrzej

 

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Wojtowicz Mieczysław - 33  głosów,

2.      Skonieczny Marek – 32 głosów,

Sołtysem wybranoPana Mieczysława Wojtowicza

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Kruszczyński Czesław – 63 głosów,

2.      Nowiński Andrzej - 63 głosów,

3.      Różański Andrzej - 63 głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1. Kruszczyński Czesław,

2 Nowiński Andrzej,

3 Różański Andrzej

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została Pani Ostrowicka Dorota

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Cieśnikowski Mariusz

 

Ad. 6

1.      Udostępnienie świetlicy w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży

2.      Usunięcie drzewa na wysokości posesji Pana Marka Skoniecznego

3.      Naprawa dróg w sołectwie Dyblin

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1162
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163233
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony