Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 


 

Uchwała Nr XXXV/207/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 sierpnia 2010 roku


 


 

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego


 


 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)


 


 

uchwala się, co następuje :


 

§ 1

  1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 509.730,00 zł ( słownie: pięćset dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100 ) na realizację zadania inwestycyjnego w 2010 roku, pn:

Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą (zad.1,2) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”


 

  1. Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się :

- weksel własny in blanco


 

§ 2


 

Zaciągnięte zobowiązanie finansowe, określone w §1 uchwały zostanie w całości pokryte z dochodów własnych budżety Gminy – udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


 

§ 3


 

Ustala się okres spłaty pożyczki w latach 2011 do 2017


 

§ 4


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 

§ 5


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 


 


 


 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki


 

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą (zad.1,2) zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej” jest ujęte w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do realizacji w 2010 rok oraz jest zgodne z „Programem ogólnym budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą”


 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie:


 

  1. Kanalizacji sanitarnej i budowie przyłączy kanalizacyjnych dla określonych obszarów terenu miasta nieposiadających uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej tj. w obrębie ulic : Słowackiego, Lipnowskiej, Zduńskiej, Mickiewicza, Kilińskiego z włączeniem się do istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Franciszkańskiej. System kanalizacji grawitacyjny. Odprowadzane ścieki posiadają charakter typowych ścieków socjalno-bytowych. Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w wyżej wymienionym obrębie pozwoli na likwidację nieszczelnych szamb zlokalizowanych na indywidualnych posesjach , a zanieczyszczających wody gruntowe, jak również zlikwiduje bezpośrednie dzikie włączenia ścieków do wód powierzchniowych.

  2. Kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Słowackiego, Mickiewicza, Plac Wolności z włączeniem jej w istniejący system kanalizacji deszczowej, który posiada elementy podczyszczania (piaskowniki). Realizowane przedsięwzięcie stanowi kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w systemie kanalizacji rozdzielczej dla zurbanizowanych terenów miasta Dobrzyń nad Wisłą.

  3. Sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejsce istniejącej zdekapitalizowanej sieci wodociągowej, której wiek średnio wynosi około 50 lat. Ze względu na parametry eksploatacyjne istniejący wodociąg wraz z przyłączami nie spełnia swojego zadania. Występuje duża awaryjność istniejących przewodów ze względu na aktualny stan techniczny. Wykonanie przewodu wodociągowego w ul. Słowackiego, Zduńskiej, Mickiewicza, Kilińskiego i Plac Wolności spowoduje poprawę istniejącego układu hydraulicznego przewodów wodociągowych.


 

Przedmiotowa inwestycja finansowana jest w części z przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013


 

Planowana wartość dofinansowania zgodnie z zawartą umową pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, a Gminą Dobrzyń nad Wisłą wynosi kwotę 685.277,00 zł, jednak ostatecznie stanowiło to będzie nie więcej niż 75% rzeczywiście poniesionych przez Gminę kosztów kwalifikowanych inwestycji.


 

Udział własny na pokrycie pozostałych kosztów inwestycji tut. Samorząd planuje sfinansować z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


 


 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1125
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170484
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony