Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała nr XIV/78/12

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 24 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 

 Dochody budżetu w wysokości 24.785.999,00 zł,  z tego:

- bieżące w wysokości 24.755.999,00 zł,

- majątkowe w wysokości 30.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

         - plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodne z załącznikiem Nr 3.

§ 2 

1. Wydatki budżetu w wysokości 25.015.999,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości  24.248.399,00 zł, 

- majątkowe w wysokości  767.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 

Deficyt budżetu w kwocie 230.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu – zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

§ 4

 

Przychody budżetu w wysokości 1.525.955,00 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 230.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.295.955,00 zł:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.525.955,00 zł

Rozchody budżetu  w wysokości 1.295.955,00 zł

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.008.035,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 287.920,00 zł

Przychody i rozchody określa załącznik nr 5.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.225.955,00 zł,  w tym na:

a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

b)      pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 230.000,00 zł

c)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 1.295.955,00 zł

- spłatę pożyczki na udział środków unijnych 1.008.035,00 zł

- spłatę pożyczek i kredytów krajowych 287.920,00 zł 

§ 6 

W budżecie tworzy się rezerwy:                                                                 

1)   ogólną w wysokości – 92.000,00 zł,

2)   celową w wysokości – 58.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 7 

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 599.032,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 zł,

zgodnie z  załącznikiem Nr 6.           

§ 8 

Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

1) przychody 349.775,00 zł,

2) wydatki  349.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.        

§ 9

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

      1)      dochody w wysokości 19.000,00 zł,

      2)      wydatki w wysokości 19.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.                

§ 10 

Ustala się dochody w kwocie  100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

 

§ 11

 

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 293.456,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 12 

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

      1)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;

      2)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań

 z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.225.955,00 zł,  w tym na:

a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

b)      pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 230.000,00 zł

c)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 1.295.955,00 zł

- spłatę pożyczki na udział środków unijnych 1.008.035,00 zł

- spłatę pożyczek i kredytów krajowych 287.920,00 zł

2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, także wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych; 

4)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

Opublikowano dnia 13.03.2012  pozycja 500

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-20 11:57
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:52
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 07:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1381
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159568
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony