Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.27.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 
z dnia 25.07.2014 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o zawarcie umowy w 2014r. w zakresie budowy, eksploatacji i użytkowania przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie:
1. art. 30, ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)
2. Uchwały Nr 25/196/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2002 roku w sprawie udziału mieszkańców gminy w partycypacji kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej.
3. Wniosku Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego z dnia 28 maja 2008r.
 

z a r z ą d z a m

§1.


Stosowne pojęcia oznaczają odpowiednio: 
1. Inwestor – Gmina Dobrzyń nad Wisłą
2. Partycypujący – właściciele nieruchomości z terenu Gminy Dobrzyń nad  Wisłą, którzy złożyli do tut. Organu wniosek o dofinansowanie budowy  przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
 

§2.


Warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Inwestorem, a Partycypującym w zakresie budowy przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w 2014 roku jest spełnienie przez Partycypującego następujących wymagań:
1. Złożenie wniosku zarejestrowanego w rejestrze tut. Organu na pozycji kwalifikującej do realizacji na podstawie daty wpływu wniosku, w ramach możliwości budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą uchwalonego na 2014 rok. 
2. Złożenie pisemnego oświadczenia udziału w budowie, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania dotyczącego w/w sprawy. Dokonania wpłaty zaliczki na budowę oczyszczalni ścieków w wysokości 4 500.00 zł, co zakwalifikowane będzie na poczet wymaganych 25% udziału w całkowitym koszcie budowy, zgodnie z Uchwałą Nr 25/196/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2002 roku w sprawie udziału mieszkańców gminy w partycypacji kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach 
o zabudowie rozproszonej. Wymaganą kwotę należy uiścić do dnia 29.08.2014r. na konto bankowe nr 97 9550 003 2006 0040 0477 0030 (w tytule wpisując „Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków”) lub w kasie tut. Urzędu. 
(Uwaga: na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wnioskująca osoba nie 
może zalegać z opłacaniem podatku na rzecz Gminy, gdyż wniosek taki nie 
będzie zakwalifikowany do dalszego postępowania).
 

§3.

Osoby, które dokonają wymaganej wpłaty do dnia 29.08.2014r. podlegać będą dalszej ocenie
w zakresie:
1. Posiadania aktualnego tytułu prawnego władania nieruchomością wraz z mapami geodezyjnymi. 
2. Uzyskania pozytywnej oceny warunków techniczno-lokalizacyjnych wykonanych 
przez projektanta na zlecenie Inwestora.


§4.


Z osobami, które dokonają wymaganej wpłaty do dnia 29.08.2014 r. i spełnią pozostałe wymagania określone w §3. pkt 1-2 zostaną podpisane umowy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
 

§5.

Inwestor zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy z osobami zakwalifikowanymi o których mowa w §4. w przypadku większego naboru wniosków niż możliwości finansowe Inwestora. O kolejności podpisania umów decydować będzie kolejność wpływu podań do tut. 
Urzędu. W stosunku do osób z którymi nie zostanie podpisana umowa, a dokonali wpłaty, Inwestor dokona zwrotu środków finansowych na konto bankowe Partycypującego podane w oświadczeniu.
 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-07-28 15:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 686
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-28 15:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3962222
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-22 10:49

Stopka strony