Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr X/71/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 listopada 2007 roku

 

 

 

w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą “Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą.”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), oraz art. 9, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001
Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
w związku z art. 2, art. 11, art. 19 ust 2, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.539 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1.Z dniem 31 grudnia 2007 roku likwiduje się jednostkę organizacyjną gminy       pod nazwą „Biblioteka Publiczna  w Dobrzyniu nad Wisłą”.

2.Z dniem 01 stycznia 2008 roku tworzy się samorządową instytucję kultury  pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą”.

3.Biblioteka może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru         gminnych instytucji kultury.

 

§2

 

Siedziba Biblioteki Publicznej mieści się w Dobrzyniu nad Wisłą przy ulicy Szkolnej2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Terenem działania jest obszar Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§3

 

Do zadań Biblioteki Publicznej należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie

w upowszechnianiu wiedzy i kultury głównie poprzez zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych. Szczegółowe zadania Biblioteki określa Statut.

 

 

§4

 

1.Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odda Bibliotece Publicznej na podstawie użyczenia część budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy położonej na działce ewidencyjnej oznaczonej Nr 694 i Nr 695 przy ul. Szkolnej 2.

2.Składniki majątku ruchomego zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

§5

 

1.Działalność Biblioteki Publicznej będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2.Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe
z darowizn, spodków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy
z  dnia 27.06.1997 o bibliotekach.

 

§ 6

 

Nadaje się Bibliotece Publicznej Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§7

 

Traci moc Uchwała Nr XXIX/136/93 Rady Miejskiej Dobrzynia n. Wisłą
z dnia 28 grudnia 1993 roku w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej
w Dobrzyniu n. Wisłą.

 

§8

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2008 roku.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 14:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1619
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 14:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168681
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony