Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXIV/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 29 listopada 2005 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dziesiątej trzydzieści.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul.Szkolna 1.
Otwierając obrady dwudziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Przewodniczący poinformował zebranych, że dzisiejsza sesja zwołana została w związku z projektem uchwały dotyczącej „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013”. Wspomniana uchwała była uchwalona na dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, ale z uwagi na błąd merytoryczny musi być podejmowana ponownie, a termin złożenia dokumentów w tej sprawie w Ministerstwie Środowiska określony jest do 30 listopada 2005 roku.
W związku z tym dzisiejsza sesja jest zwołana pod tym kątem.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, po czym poinformował, że na wniosek Burmistrza proponowane jest usunięcie punktu 2 z uwagi na krótki odstęp między sesjami oraz wprowadzenie do punktu 3 podpunktu „b” dotyczącego projektu uchwały w sprawie „zmian budżetu gminy na rok 2005”.
Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach. Rada jednogłośnie przyjęła wprowadzone zmiany do porządku obrad – głosowało 15 radnych.


Porządek obrad po zmianach:


1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013
b) zmian budżetu gminy na 2005 rok,
4. Składanie wniosków.
5. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożony wniosek na dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy- Czesław Bender
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4 )
Przewodniczący zwrócił się do wnioskującego radnego Grzegorza Zycha
z zapytaniem czy odpowiedź jest satysfakcjonująca.
Pan Grzegorz Zych – radny nie wniósł zastrzeżeń.

do punktu 3 p-pkt „a”

Pan Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Zastępcę Burmistrza – Grzegorza Ryczkowskiego o zapoznanie zebranych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013.
Zmiana dotyczyła zapisu w załączniku do uchwały „środki własne” i „inne źródła” / Norweski Mechanizm Finansowy/.
Jeśli chodzi o kwotę w stosunku do poprzedniej uchwały ta różni się tylko 7% podatkiem VAT. Jest sprawa w zasadzie tylko proceduralna takie są wymogi. Dziękuję.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Czesław Bender. Myślę, że kolega zastępca bardzo obrazowo przedstawił sprawę, koledzy radni też są zapoznani ponieważ było to już wcześniej omawiane również na posiedzeniach komisji. Uchwała dotyczy jak wiemy budowy oczyszczalni ścieków. W myśl przepisów wszyscy będziemy musieli okazywać się potwierdzeniem jeśli chodzi o wywóz nieczystości. Dlatego musimy to przedsięwzięcie realizować.
Ponieważ pytań nie było Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( Uchwała Nr XXIV/140/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 5)

do punktu 3 p-pkt”b”

Pani Celina Witkowska – Skarbnik przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian budżetu gminy na rok 2005.
Zmiany dotyczyły działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Ponieważ pytań nie było Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( Uchwała Nr XXIV/141/05 w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 6)

do punktu 4

Wniosków nie zgłoszono.

do punktu 5

Wolnych wniosków i zapytań brak

do punktu 6

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej czwartej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 11:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-15 11:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1497
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-15 11:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4509260
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 09:26

Stopka strony