Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 19/03 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ N. WISŁA Z DNIA 22 SIERPNIA 2003 R.

W sprawie: ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego , szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w mieście i gminie Dobrzyń n. Wisłą .

Na podstawie art. 5 c pkt 2 , art. 36 a ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. Z 1996 r Nr 67, poz. 329 ze zm. )

zarządza co, następuje :

Ustala się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, zwanych dalej „ szkoła '', w mieście i gminie Dobrzyń n. Wisła, o treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

& 2

Tracą moc uchwały Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą :

- Nr 64 / 01 z 20 listopada2001 r .

- Nr 78 / 02 z 14 maja 2002 r

& 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół .

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 19/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła z dnia 22 sierpnia 2003 r.

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY W MIEŚCIE I GMINIE DOBRZYŃ N. WISŁĄ

I KOMISJA KONKURSOWA.

1.Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła .

2.Do przeprowadzenia konkursu powołuje się Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą komisję konkursową zwaną dalej „ komisją '' , w skład której wchodzą :

- trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła ( w tym przewodniczący komisji konkursowej ) ,

- trzech przedstawicieli Kuratorium Oświaty,

- dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej ,

- dwóch przedstawiciel rodziców ,

- po jednym przedstawicielu oświatowych zakładowych ( międzyzakładowych ) organizacji związkowych ( jeżeli dany związek działa w szkole , tzn. co najmniej jeden pracownik oświaty będący członkiem danego związku jest zatrudniony w tej szkole ) , przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole , której konkurs dotyczy .

3.W szkołach nowo zakładowych skład komisji określa Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n Wisła w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty .

4.Prace komisji prowadzone są jeżeli w posiedzeniu uczestniczy nie mniej niż 50% składu komisji .

5.Konkurs odbywa się dwuetapowo:

- w pierwszym etapie członkowie komisji zapoznają sie z dokumentami złożonymi przez kandydata i podejmują decyzję, co do dopuszczenia do drugiego etapu konkursu ,

- w drugim etapie komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

6.Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół , który Przewodniczący komisji przekazuje do Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisła

7.Członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy z całokształtu przebiegu konkursu.

II.GŁOSOWANIE.

1.Głosowanie jest tajne .

2.Głos jest ważny , gdy na karcie do głosowania podkreślone jest tylko jedno nazwisko.

3.Jeżeli w konkursie uczestniczy jeden kandydat to głosem „za '” jest podkreślenie jego nazwiska , a głosem „ przeciw '' jest przekreślenie jego nazwiska na karcie do głosowania.

4.Konkurs jest rozstrzygnięty wówczas, gdy kandydat uzyska bezwzględna większość głosów ( 50% + 1 ) .

5.Jeśli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, do drugiej tury glosowania przechodzą kandydaci , którzy uzyskali największą liczbę głosów, dotyczy to również osób , które uzyskały po 50 % głosów ( ilość kandydatów do drugiej tury głosowania określa komisja ) .

6.Jeżeli w drugiej turze głosowania dwaj kandydaci uzyskają po 50 % głosów o wyborze kandydata do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

7.W przypadku kiedy w drodze konkursu nie wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (poza sytuacją określoną w pkt II pkt 6) Burmistrz Miasta i Gminy powierza to stanowisko wybranemu kandydatowi, w myśl art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r Nr 67, poz. 329 ze zm)

III. WYMAGANE KWALIFIKACJE I WARUNKI KANDYDOWANIA.

1.Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły dopuszcza się tych kandydatów, którzy spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826).

2.Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w konkursach na stanowisko dyrektora w więcej niż jednej szkole.

3.Do udziału w konkursie nie mogą być dopuszczeni dotychczasowi dyrektorzy szkół, którzy w okresie ostatnich dwóch lat zostali odwołani ze stanowiska w związku z nieprawidłową realizacja zadań związywanych z kierowaniem szkołą za wyjątkiem sytuacji, gdy dyrektor został odwołany ze stanowiska z naruszeniem prawa, tzn. Sąd uznał prawomocnym wyrokiem, że odwołanie było bezprawne.

IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU.

1.Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

- pisemne zgłoszenie kandydata wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora.

- Kwestionariusz osobowy z fotografią poświadczony przez pracodawcę,

- odpis dokumentów stwierdzający kwalifikacje kandydata, staż pracy,

- aktualna ocenę pracy,

- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

2.Zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Zespole Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

3.O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni. Termin konkursu nie będzie wcześniej niż 7 dni i późniejszych niż 1 miesiąc od terminu zgłoszeń.

V. UWAGI KOŃCOWE.

1.Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą wyznacza swych przedstawicieli spośród członków Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miasta i Gminy i Zespołu Obsługi Szkół.

2.Przedstawicieli Kuratorium Oświaty wyznacza Kurator Oświaty.

3.Przedstawiciele Rady Pedagogicznej wyznaczani są zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej.

4.Przedstawiciele rodziców wyznaczani są zgodnie z decyzją rodziców.

5.Przedstawiciele organizacji związkowych wyznaczeni są według zasad przyjętych przez organizacje związkowe.

6.Kandydatów na członków komisji konkursowej ustala się na podstawie:

- imiennego upoważnienia wydanego przez Kuratora Oświaty,

- imiennego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego delegującego organizacji związkowej,

- wyciągu z protokółu posiedzenia Rady Pedagogicznej,

- wyciągu z protokółu zebrania rodziców.
Przewodniczący komisji przed przystąpieniem do prac sprawdza tożsamość członków komisji.

7.Komisja ma obowiązek dopuścić do konkursu kandydata spełniającego wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie. Kandydat, którego komisja nie dopuściła do konkursu, może wnieść sprzeciw do organu ogłaszającego konkurs, w terminie 3 dni od daty decyzji komisji. O zamiarze zgłoszenia sprzeciwu kandydat zobowiązany jest powiadomić komisję przed przystąpieniem komisji do następnego etapu konkursu. Następny etap konkursu może w takim przypadku odbyć sie nie wcześniej niż po rozpatrzeniu sprzeciwu. Decyzja organu rozpatrującego sprzeciw jest ostateczna.

8.Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą powierza stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata umotywowanego zastrzeżenia chyba, że po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przypadki uniemożliwiające powierzenie powierzenie kandydatowi stanowiska dyrektora.

9.Obsługę techniczną prace organizacyjne spełnia Zespół Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

10.Powyższy regulamin został uzgodniony z przedstawicielami ponad zakładowych organizacji związkowych działających na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w dniu 22 sierpnia 2003 roku.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-07 11:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-07 11:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2280
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-07 12:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4910930
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony