Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 39/04
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z dnia 23.08.2004 r.


Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik
nr 1 )
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad.
Ponadto w obradach uczestniczyła Celina Witkowska – Skarbnik.
Tematem spotkania była analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku
Przewodniczący komisji poprosił Panią skarbnik o przedstawienie informacji na w/w temat.
Dochody budżetowe zaplanowane zostały w 2004 roku w ogólnej kwocie 13.417.706,00 zł. Zrealizowano je w wysokości 7.168.806,00 zł, co stanowi 53,4% planu określonego uchwałami budżetowymi.
W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: subwencje – 63,7%, dochody własne 25,9%, dotacje 10,4%.
Najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa i wynosi 47,2% wykonania budżetu.
W podziale trójstopniowym najwyższy poziom wykonania dochodów do planu stanowi subwencja oświatowa i wynosi 58,4%. Na powyższe wykonanie subwencji oświatowej ma wpływ przekazanie w I półroczu o jedna ratę więcej tytułem wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych w m-cu marcu.
Najniższe wykonanie do planu stanowią dotacje i wynoszą łącznie 39,1%.
Na niskie wykonanie dotacji ma wpływ przekazanie do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzonych do m-ca maja, gdzie wykonanie stanowi 27,5%, bez świadczeń rodzinnych wykonanie dotacji stanowi 57,9%.
Podstawowe dochody podatkowe na planowane 3.010.116 zł wykonano 1.402.518 zł, co stanowi 46,6%. Wpływ na niskie wykonanie dochodów podatkowych w wysokości 46,6% mają przekazane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 39,7%.
Jeśli chodzi o wydatki przedstawia się to następująco.
Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 6.393.462,00 zł, co stanowi 45,70% planu.
Za I półrocze gmina osiągnęła dodatki wynik finansowy 775.344,00 zł na planowany deficyt w kwocie 572.000,00 zł pokryty pożyczką z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 120.000,00 zł i wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 689.566,00 zł przy planowanych rozchodach – spłata pożyczek 237.500,00 zł.
Na planowane przychody 809.566,00 zł wykonano 689.566,00 zł, różnice stanowi wpływ pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
w II półroczu.
Na planowane rozchody w kwocie 237.500,00 zł wykonano zgodnie
z harmonogramem spłat pożyczek 107.500,00 zł, co stanowi 45,27% planu.
(szczegółowa informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku
w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2 )
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji Pani Celinie Witkowskiej i prosił o pytania.
Henryk Ziółkowski – członek komisji zwrócił uwagę na duże wydatki związane z siecią komputerową. Zapytał czy nie można znaleźć rozwiązania aby te wydatki zmniejszyć.
Celina Witkowska odpowiedziała, że na to składają się m.in. dość wysokie koszty za usługi informatyczne, które świadczy Pan Dąbkowski. Ten temat będzie jeszcze analizowany.
Pytań więcej nie było.
Na tym spotkanie zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Marek Skonieczny


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 10:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1680
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 09:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159632
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony