Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.62.2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 31 października 2012 r.

 

w sprawie:  ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.), a także art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.  z 2001r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą umożliwia się wydruk oraz udostępnienie w formie elektronicznej aktów ze zbiorów: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B oraz aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miasta i Gminy.
  2. Ustala się cenę arkusza wydruku oraz udostępnienia w formie elektronicznej aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, w wysokości (brutto) jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek, po przedstawieniu dowodu wpłaty kwoty obliczonej w sposób określony w ust. 2 w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą lub po przedstawieniu potwierdzenia dokonania przelewu ww. kwoty na rachunek bankowy Urzędu.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Jeśli udostępnieniu podlega informacja publiczna na wniosek w formie wydruku, kserokopii lub skanu zastosowanie ma opłata w wysokości podanej w par. 1 ust. 2

 

§ 3

 

Ceny określone w par. 1 ust. 2 obowiązują również w przypadku wykonywania wydruków, kserokopii czy skanów innych dokumentów.

 

§ 4

 

Wpłaty należności za wykonanie czynności, o których mowa w par. 1 - 3 dokonuje się z góry w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą lub na rachunek bankowy Urzędu.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

drukuj ()

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.62.2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 października 2012 r.

 

Ceny arkusza wydruku aktu normatywnego oraz innego aktu prawnego

 

  1. Cena za kartkę wydruku (brutto):

 

Rodzaj wydruku

A4

A3

jednostronnie

dwustronnie

jednostronnie

dwustronnie

wydruk czarno-biały

0,30 zł

0,40 zł

0,50 zł

0,75 zł

wydruk kolorowy

0,60 zł

1,00 zł

1,55 zł

2,05 zł

kopia czarno-biała

0,30 zł

0,40 zł

0,50 zł

0,75 zł

kopia kolorowa

0,60 zł

1,00 zł

1,55 zł

2,05 zł

skan czarno-biały (format PDF lub JPG)

0,20 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,50 zł

skan kolorowy  (format PDF lub JPG)

0,20 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,50 zł

  1. Ceny przygotowania nośnika elektronicznego:

 

Nagranie płyty CD-R             - 4,50 zł

Nagranie płyty DVD-R           - 6,00 zł

drukuj ()

 

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.62.2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 października 2012 r.

…………………………………………

              (imię i nazwisko)

………………………………………..

………………………………………..

                    (adres)

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

Wniosek o udostępnienie kopii lub wydruku aktu normatywnego

lub innego aktu prawnego

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)

wnoszę o udostępnienie kserokopii, wydruku lub skanu aktu normatywnego lub innego aktu prawnego*:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Sposób udostępnienia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w formie kserokopii lub

wydruku i formacie (właściwe zaznaczyć):

 

[ ] A4 jednostronnie czarno-biały

[ ] A4 dwustronnie czarno-biały

[ ] A4 jednostronnie kolorowy

[ ] A4 dwustronnie kolorowy

[ ] A3 jednostronnie czarno-biały

[ ] A3 dwustronnie czarno-biały

[ ] A3 jednostronnie kolorowy

[ ] A3 dwustronnie kolorowy

 

Sposób udostępniania aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w formie elektronicznej:

 

[ ] skan jednostronnego dokumentu A4

[ ] skan dwustronnego dokumentu A4

[ ] skan jednostronnego dokumentu A3

[ ] skan dwustronnego dokumentu A3

 

oraz:

[ ] nagranie płyty CD-R

[ ] nagranie płyty DVD-R

[ ] wysłanie na adres e-mail ……………………………………………….**

 

 

1*Udostępnienie kopii, wydruków lub skanów aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne zgodnie z art. 28a ww. ustawy.

** Przed zaznaczeniem tej opcji prosimy o upewnienie się, że Państwa serwer pocztowy odbiera przesyłki z dużymi załącznikami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

 

 

……………………………,                            ……………… ………………………………………

   (miejscowość, data)                                                             (podpis wnioskodawcy)

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-10-31 21:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1679
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-10-31 21:18

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4806397
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:14

Stopka strony