Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIV/95/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie:ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokość opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą

 

                   Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 15 art.. 40 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.)
w związku z art. 67a ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm),

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się regulamin określający zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą w brzmieniu określonym w załączniku nr 1do uchwały, który stanowi jej integralną część.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-21 11:20

Załącznik nr 1

do uchwały nr XIV/95/08

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

             z  dnia14 kwietnia 2008r.

 

                                                           Regulamin

 

 określający zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki  w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą

 

§ 1

 

Regulamin określa zasady korzystania ze stołówek szkolnych, a w szczególności określenie uprawnionych do korzystania z posiłków  oraz wysokości opłat.

 

§ 2

 

1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

   1) szkole  - należy przez to rozumieć szkoły, których organem prowadzącym jest  Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą

   2) uczniu – należy przez to rozumieć dzieci  i młodzież uczęszczającą  do oddziałów przedszkolnych, szkół  podstawowych i gimnazjów,

   3) pracownikach szkoły – należy przez to rozumieć aktualnie zatrudnione w niej  osoby.

 

§ 3

 

Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać :

1) uczniowie

2) pracownicy szkoły

 

§ 4

 

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, przy czym finansowane mogą być z następujących źródeł :

1)     wpłat rodziców (opiekunów prawnych) stołujących się dzieci,

2)     wpłat stołujących się pracowników,

3)     dotacji z budżetu państwa lub budżetu gminy,

4)     wpłat sponsorów.

2. Opłata za posiłek dla ucznia, uwzględnia koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.

3. Opłata za posiłek dla pracowników szkoły, obejmuje pełny koszt  przygotowania posiłku i składa się z dwóch części:

    1) koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku,

    2) wydatki na wynagrodzenie i składki naliczane od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, oraz koszty utrzymania stołówki.

 

§ 5

 

1.Ustala się  koszt posiłku  dla ucznia w wysokości 2,00 zł.

2.Ustala się koszt posiłku dla pracowników szkoły w wysokości 4,00 zł.

 

§ 6

 

Środki finansowe pochodzące z wpłat, o których mowa w § 4 są lokowane na rachunku dochodów własnych jednostek i wydatkowane na cele wskazane w § 3 pkt II Uchwały Nr XIX/111/05 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 4 marca 2005 r.
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych.

 

§ 7

 

Opłaty  za posiłki należy wnieść za cały miesiąc z góry do dnia 15 danego miesiąca
u osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły, bądź na konto rachunków dochodów własnych.

 

§ 8

 

Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne. Posiłki wydawane są na podstawie imiennego abonamentu żywieniowego.

 

§ 9

 

W przypadku nieobecności trwającej powyżej 3 dni, zgłoszonej osobie wyznaczonej przez dyrektora szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), pracowników stołujących się, na koniec miesiąca przysługuje zwrot należności za posiłki w formie odpisu w kolejnym miesiącu.

                                                         

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-21 11:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1462
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-21 11:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159476
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony