Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XX/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 29 kwietnia 2005 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziewiątej, a zakończono o godzinie trzynastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul.Szkolna 1.
Otwierając obrady dwudziestej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

do punktu 2

Odpowiedzi na złożone wnioski na dziewiętnastej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 4 do nr 7 )
Przewodniczący zwrócił się do wnioskujących czy odpowiedź jest satysfakcjonująca. Uwag nie zgłoszono.

do punktu 3

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy Urzędu przedstawił Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski
( pełna treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )


do punktu 4

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Miasta i Gminy Czesława Bendera o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu za rok 2004
( pełna treść sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 4 p-pkt „a”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Bętlewski zapoznał z treścią wniosku Komisji w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2004 oraz z wnioskiem wystosowanym do RIO dotyczącym udzielenia absolutorium.
(wniosek w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 4 p-pkt „b”

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Grażyna Habasińska, zapoznała z treścią Uchwały Nr 114/2005 składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 04.04.2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
( uchwała nr 114/2005 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski zapoznał zebranych z treścią uchwały Nr 126/2005 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11.04.2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
( uchwała nr 126/2005 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

do punktu 4 p-pkt „c”

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004 poddano pod dyskusję.
Radni nie wnieśli zapytań ani zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2004 rok.

do punktu 5 p-pkt „a”

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy z wykonania budżetu przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Dobrzyń n/Wisłą – Jerzy Żurawski. Wobec braku dyskusji przewodniczący rady zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XX/117/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )
Przewodniczący zarządził 30 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.

do punktu 5 p-pkt „b”

Pani Celina Witkowska – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2005. wskazała, że w projekcie uchwały rozdysponowana jest nadwyżka budżetowa.
Wobec braku dyskusji nad przedstawionymi materiałami Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady zarządziła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Radny Ludomir Bylicki zapytał o kwotę 160.000 zł ujęta w budżecie na budowę pomostu spacerowego w Chalinie.
Grzegorz Ryczkowski – zastępca Burmistrza. Kilkakrotnie zmienialiśmy merytorycznie uchwały dotyczące programu odnowy wsi. Jest wymóg, że musimy mieć zapisane pieniądze. Jeśli wniosek przejdzie i dostaniemy pieniądze to po prostu nie wydamy tych 160.000 zł. jeżeli natomiast program nie przejdzie to pomostu nie będziemy budować. Jeżeli nie będzie takiego zapisu w uchwale budżetowej to nie przyjmą nam tego zadania.
Jerzy Żurawski – ja muszę o to zapytać. Wcześniej już była rozmowa na komisji budżetowej o tym, aby wygospodarować pewną kwotę z nadwyżki budżetowej na remont urzędu. Jak na razie nic na ten temat się nie mówi. Wystarczy spojrzeć na ten budynek z zewnątrz i wewnątrz. Nie wygląda on ciekawie.
To nie jest tylko moja opinia na ten temat.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Przeznaczyliśmy już pewną kwotę na modernizację schodów. Ja muszę myśleć o całej gminie, a nie tylko jednostkowo. Jeżeli zostaną środki to być może pomyślimy o remoncie. To co konieczne to w urzędzie robimy. Zobaczymy od półrocza jaka będzie realizacja budżetu.
Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski. Panie Burmistrzu urząd funkcjonuje od 1988 roku. To jest prawie 20 lat. Nic przez ten okres nie było robione. To nie jest moja kompetencja, my jako radni możemy tylko podpowiadać.
Ludomir Bylicki – radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja chciałbym odnieść się do podziału nadwyżki budżetowej. Nie znamy pełnego obrazu podziału tej nadwyżki. Sądzę, że każdy radny powinien o tym wiedzieć wcześniej. Tym bardziej, że dzisiaj jest sesja absolutoryjna. Zastanawiam się czy jest to towarzystwo wzajemnej adoracji, podnosimy rękę, klaszczemy. Zgodność niesamowita. Inne gminy powinny nam pozazdrościć, tym bardziej, że często czytamy w prasie jak to wygląda w innych gminach.
U nas jest super bez zastrzeżeń. Czy rzeczywiście tak jest, czy nie mamy sobie nic do zarzucenia, czy ten podział jest sprawiedliwy. Mogę przytoczyć tu przykład, że na strażnice w Chalinie i Grochowalsku zostały zaplanowane pokaźne sumy, z nadwyżki budżetowej również. Cały czas powiela się te same błędy. Panowie uderzcie się w piersi i pomyślcie głęboko, czy inne wioski nie potrzebują pieniędzy, ja uważam, że tak. Mogę nawet wskazać świetlicę w moim sołectwie, gdzie praktycznie potrzebny jest generalny remont. Mam takie pytanie czy to jest sprawiedliwie dzielone. Dziękuję.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 14 głosami - za, przy 1 wstrzymującym.
( uchwała nr XX/118/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14 )

do punktu 5 p-pkt „c”

Pan Roman Składanowski – insp. ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił projekt uchwały dotyczący ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji Gminnej Spółce Wodnej „Dobrzynianka” w Dobrzyniu nad Wisłą z budżetu gminnego.
Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała został podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XX/119/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15 )

do punktu 5 p-pkt „d”

Pan Roman Składanowski – insp. ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
Ludomir Bylicki – radny zapytał czy na 2005 rok jest jeszcze otwarta lista jeśli chodzi o przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków i ile zostało złożonych podań.

Roman Składanowski - insp. ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łącznie złożonych podań jest 53. w tym roku nie ma możliwości finansowych na taką liczbę chętnych. W roku 2005 będzie zrobionych około 25-30 oczyszczalni. Pozostałe podania będą realizowane w przyszłym roku.
Wobec braku dyskusji i dalszych pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XX/120/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 16 )

do punktu 5 p-pkt „e”

Przewodniczący Rady poprosił Pana Jacka Nowakowskiego – insp. ds. zamówień publicznych i administrowania zasobem mieszkaniowym
o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad polityki czynszowej.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały
i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XX/121/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 17 )

do punktu 5 p-pkt „f”

Pan Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Zofię Jóźwiak – Kierownika Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego i Urbanistyki o zapoznanie radnych z projektem uchwały dotyczącym zbycia zabudowanych nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
Projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości zabudowanych Domami Nauczyciela wraz z garażami. Projekt uchwały dotyczy działki nr 30/6 o pow. 0,2971 ha w Chalinie / 14 lokali / oraz działki nr 183/5 o pow. 0,1196 ha w Krojczynie / 4 lokale /. Nabywcy ponoszą koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej. Zbycie lokali odbywa się w trybie bez przetargowym na rzecz najemcy lokalu, po czym następuje wycena przez rzeczoznawcę mieszkaniowego. Bonifikata czyli jednorazowa zapłata kształtuje się od 70% - 90%, natomiast ratalna zapłata ceny 35%-45%. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski zapytał jakie mogą być ceny w przybliżeniu za te mieszkania.
Pani Zofia Jóźwiak – rzeczoznawca wykonujący operat szacunkowy sprawdza rynek każdorazowo. Są to ceny, które są na tym rynku. Jeżeli była by taka sytuacja, że nie ma np. lokali w Chalinie, to bada rynek w Dobrzyniu lub okolicznych gminach i ustala średnią cenę za m2 powierzchni. Oczywiście stosuje jeszcze inne wskaźniki jeśli chodzi o stan techniczny, położenie itd., które mają wpływ na ustalenie ceny. Natomiast nie chciała bym mówić ile na dzień dzisiejszy mieszkania będą kosztować bo po prostu trudno jest mi powiedzieć, ja nie znam w tej chwili rynku nieruchomości jeśli chodzi o lokale mieszkalne.
Przewodniczący Rady Jerzy Żurawski – ja mam trochę takie mieszane uczucia, dlatego, ze jak pamiętam wspólnie z Panem Burmistrzem chodziliśmy przy tym domu nauczyciela i tak 30.000 zł to były pieniądze z funduszu Balasza, 40.000 zł było z funduszu wyborczego Pana Lecha Wałęsy i dzisiaj jak słyszę o sprzedaży to nie mogę z tym się zgodzić. Taka uchwała wcześniej była przygotowana pod kątem sprzedaży lokali w mieście. Kiedy dzisiaj jeśli my sprzedamy takiej grupie zawodowej za niewielkie pieniądze, to uważam, że jest to nie w porządku. Na dzień dzisiejszy to nic nie zmieni, a przecież my nikogo
z tych mieszkań nie chcemy usuwać. Sprzedaż to dla mnie jest to, że można tym zasobem dysponować i można go zbyć. Czy to jest sprawiedliwe, że ktoś kupi np. za 9.000 zł, a sprzeda to mieszkanie za 50.000 zł. ja nie chcę się pod tym podpisywać nie chciał bym w swoim środowisku z takim obciążeniem żyć. Przykro mi to mówić Panie Burmistrzu, ale to Pan wystąpił z taką propozycją sprzedaży. Dla mnie jest to nie do przyjęcia.
Bogusław Żuchowski – radny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Na pewno jest to dylemat, dla nas rolników, dla radnych, gdzie kilka miesięcy temu przyjęliśmy najwyższy podatek nie bacząc na nic obciążyliśmy chłopa. Uważam, że takich prezentów nie powinniśmy jak na razie robić. Jestem przeciwko podjęciu tej uchwały.
Przewodniczący Rady Jerzy Żurawski – uważam, że gdybyśmy już wcześniej inne mieszkania sprzedali, łatwiej społeczeństwo by to przyjęło.
Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja prywatnie mam takie samo odczucie, nie będziemy się więc spierać. W Dobrzyniu przygotowaliśmy też pod tym kątem. Jedno jest sprzedane, bo zakładaliśmy, że mieszkania mają być w 100% wykupione. Bo chodziło o to, że powinien być jeden zarządca. Chcieliśmy naszej Polski Obywatelskiej, wolnego rynku. W Polsce była różna prywatyzacja, rolnik nic nie dostał. Dzisiaj w mediach podają, że przy wejściu do Unii Europejskiej, najwięcej dostał rolnik. Można by takich przykładów przytoczyć wiele.
Ten temat był poruszony na ostatniej sesji przez kolegę zastępcę, w protokóle jest zapisane. Dla gminy ma skutki administrowania o wiele pozytywne.
Po pierwsze byłoby z tej sprzedaży jednorazowo ok. 200.000 zł. To jest szacunkowa jak na razie kwota. W zasadzie mieszkania nie odzyskamy.
W związku ze sprzedażą koszty eksploatacji powinny się zmniejszyć. Na dzień dzisiejszy te mieszkania są w dobrym stanie. jednak za 10 lat dotyczy to wszystkich właścicieli i nie wiem czy skutki utrzymania tych mieszkań będą o wiele większe. Ja tam nie mieszkam i z tego nic nie mam. W całej Polsce sprzedaje się takie mieszkania i są skutki wymierne. Dziękuję.
Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski. też nie jest mi łatwo o tym mówić.
Nie chcę jednak dzielić społeczeństwa.
Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja nie chciał bym tutaj ani w jedną stronę ani w drugą się opowiadać. Chcę jednak się odnieść do tego co, powiedział Pan Przewodniczący o dzieleniu społeczeństwa. Tak jak powiedział wcześniej Pan Burmistrz przygotowujemy się do sprzedaży bloków komunalnych w Dobrzyniu. Nie wiem jaki będzie odzew tego, że jeżeli na blok w Chalinie i Krojczynie Rada nie wyrazi zgody, a zostanie podjęta uchwała na sprzedaż bloku w Dobrzyniu lub odwrotnie. W tym momencie przemawiam w imieniu nauczycieli, którzy są akurat w większości lokatorami, choć nie koniecznie lokatorami tych bloków. Dziękuję.
Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczącej zbycia zabudowanych nieruchomości stanowiących mienie komunalne i zarządził głosowanie.
Głosowało 15 radnych: trzy głosy – za,
dziewięć głosów – przeciw,
trzy – wstrzymujące.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poinformował, że uchwała o zbyciu nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy nie została podjęta.

do punktu 5 p-pkt „g”

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski poprosił Pana Grzegorza Mazurka – Dyrektora ZOS o przedstawienie projektu uchwały dotyczącego ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
Pan Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą wyjaśnił, że obecny projekt dotyczy tej samej uchwały, która podjęta była na ostatniej sesji. Z uwagi na błędy w zapisie podstawy prawnej musiała być naniesiona poprawka. Dlatego uchwała po naniesionych poprawkach musi być ponownie podejmowana.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XX/122/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 18 )


do punktu 5 p-pkt „h”

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski poprosił Pana Grzegorza Mazurka – Dyrektora ZOS o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Ta sama sytuacja nastąpiła w tej uchwale, również po sprawdzeniu przez Nadzór Prawny we Włocławku były pewne nieścisłości dotyczące merytorycznej treści uchwały. Dlatego została poprawiona i ponownie musi być podjęta.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 15 radnych.
( uchwała nr XX/123/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 19 )

do punktu 6

Wniosków nie zgłoszono.

do punktu 7

1. Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 3 maja 2005 r. odbędą się obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz dnia Strażaka w Dobrzyniu nad Wisłą. Zbiórka o godz. 1100 przed remizą OSP.
2. Sekretarz Urzędu Grażyna Habasińska poinformowała zebranych, że
10 maja 2005 r. odbędzie się bezpłatne badanie słuchu w Klubie „Żak”.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poinformował, że 09 maja 2005 r. w Łagiewnikach odbędą się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości.
4. Ludomir Bylicki poinformował zebranych, że 15 maja 2005 w Kikole odbędzie się Święto Ludowe, na które serdecznie zapraszają organizatorzy.

do punktu 8

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 12:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1674
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 11:18

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4509192
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 09:26

Stopka strony