Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 31/03

Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 22 sierpnia 2003 roku.


Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji budżetu i finansów. ( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1 )
Ponadto w obradach uczestniczył Czesław Bender - Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą oraz Celina Witkowska – Skarbnik.
Przewodniczący Komisji powitał uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji oznajmił, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy termin komisji wyznaczony był na miesiąc lipiec i dzisiejsze posiedzenie jest zaległym. Tematem dzisiejszych obrad będzie analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji na temat wykonania budżetu.
Pani Celina Witkowska rozpoczęła od treści Uchwały Nr 203/2003 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20.08.2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003 roku. Opinia RIO jest pozytywna.

( uchwała w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2 )

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła informację z wykonania budżetu stronę dochodów i wydatków. Po wysłuchaniu Przewodniczący rozpoczął dyskusję.
Radny Stanisław Wojciechowski – członek komisji zapytał czy jest możliwość wprowadzenia do tabeli przypisu poszczególnych sołectw dot. podatku rolnego, podatku od nieruchomości. Pozwoli to na dokładniejszą analizę.
Radny Ryszard Dobieszewski – członek komisji zwrócił się z zapytaniem do skarbnika jakie czynności są podejmowane w sferze windykacji zaległości ze strony Urzędu Miasta i Gminy. Skarbnik wyjaśniła, że wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze, oraz skierowano do hipoteki przymusowej 43 wnioski na łączna kwotę ( podatek należny + odsetki ) – 135.383,00 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy wskazał, że sytuacja w niektórych sołectwach się poprawiła. Ze swojej strony stara się pomóc rolnikom, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej poprzez umorzenie odsetek. Są również tacy, którzy sukcesywnie nie płacą co ma ogólny wpływ na całe sołectwo.
Skarbnik podsumowując wskazała, że dochody budżetowe zaplanowane na 2003 rok w ogólnej kwocie 11.968.240,00 zł zrealizowano w wysokości 6.735.925,00 zł, co stanowi 56,28% planu określonego uchwałami budżetowymi.
W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział w ich realizacji maja odpowiednio: subwencje 66,47%, dochody własne 23,96%, dotacje 9,57%. Najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa i wynosi 51,04% wykonania budżetu.
Wpływ na niskie wykonanie podatku rolnego maja zaległości podatkowe wynoszące 16,24% planu.
Radny Ryszard Dobieszewski – członek komisji. Ja uważam, że powinniśmy znać nazwiska osób zalegających w podatku, znając tych ludzi możemy dokładniej poznać przyczynę zaległości w podatkach.
Skarbnik wyjaśnił, że ochrona danych osobowych nie pozwala na sporządzanie imiennych wykazów.
Pytań w kwestii dochodów nie było.
Jeśli chodzi o wydatki kontynuowała Pani Skarbnik nie wystąpiło przekroczenie.
Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 6.165.105,00 zł, co stanowi 47,23% planu.
( szczegółowa informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku w załączeniu do niniejszego protokółu )

Następnie Burmistrz omówił zmiany w budżecie na najbliższą sesję.
Wskazał na jednostki gdzie będzie brakowało pieniędzy:
Przedszkole – 15.000,00 zł na c.o.
DKŻ Dobrzyń n. Wisłą – 3.500,00 zł
Stworzenie sali komputerowej w Klubie Żak –20.000,00 zł jeżeli zostanie utworzona PUP w Lipnie przekaże na ten cel 40.000,00 zł
Remont placu apelowego przy szkole podst. w Dobrzyniu n. Wisłą – 10.000,00 zł
ADM – 10.000,00 zł – wydatki bieżące / remont pomieszczenia socj. po ZGM /
Pomoc Społeczna – 10.000,00 zł
Inwestycje – 30.000,00 zł oraz 1.467,00 zł na ul. Robotniczą 2
Przekazać trzeba na Izbę Wytrzeźwień we Włocławku 2.000,00 zł
Będą zmiany wprowadzone również w Dz. 750 Administracja

Na tym obrady zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Renata Kwiatkowska Marek Skonieczny  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1744
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 08:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153427
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony