Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI/29/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2011 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” za lata 2009-2010

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia   2001 roku o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. Nr 185, poz. 1243)

 

Rada Miejska postanawia:

 

§ 1

 

Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” za lata 2009-2010 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. Nr 185, poz. 1243) nałożyła na gminy obowiązek opracowania gminnego planu gospodarki odpadami, w celu osiągnięcia założeń zawartych w polityce ekologicznej państwa.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 4 cytowanej wyżej ustawy organ wykonawczy gminy przygotowuje sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany „okresem sprawozdawczym”.

Na podstawie art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy o odpadach organ wykonawczy gminy jest obowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami radzie gminy i zarządowi powiatu.

Załączone do projektu uchwały sprawozdanie, obrazuje stan wykonania zadań wytyczony przez „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” za lata 2009-2010, a ich realizacja służy poprawie środowiska.

 

                          Załącznik Nr 1
                                               do Uchwały Nr VI/29/2011

                                                           Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                                              z dnia 31 marca 2011 roku

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
DLA MIASTA I GMINY
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

 

 

Sporządziła:

Zofia Jóźwiak

Inspektor ds. ochrony środowiska

i gospodarki lokalowej 

 

Dobrzyń nad Wisłą, marzec 2011 r.

 

 

Spis treści

 

1. Wprowadzenie

1.1. Cel przygotowania sprawozdania

1.2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

1.3. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

1.4. Data i nr uchwały rady gminy w prawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami

1.5. Okres objęty sprawozdaniem

1.6. Źródła i sposób zbierania informacji

2. Ilości i rodzaje odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

2.1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy

2.2.  Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy

2.3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy

3. Stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów

4. Podsumowanie

4.1. Ocena realizacji planu

4.2.  Kierunki działań

 

 

 

 

1. Wprowadzenie

 

1.1. Cel przygotowania sprawozdania

Celem przygotowania niniejszego sprawozdania jest:

- wywiązanie się z obowiązku ustawowego,

-określenie stopnia realizacji zadań wynikających z uchwalonego przez Radę Miejską   Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

1.2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

W myśl art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010r. – Dz. U. Nr 185, poz.1243 ze zmianami) dla osiągnięcia celów założonych  w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym opracowywane są plany gospodarki odpadami.

Stosownie do ust. 12b pkt 4 cytowanego wyżej artykułu sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowuje organ wykonawczy gminy.

Pierwsze sprawozdanie obejmowało okres od dnia uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami do dnia 31 grudnia 2006r., drugie sprawozdanie okres 2007-2008.

Sporządzone opracowanie stanowi kolejne - trzecie sprawozdanie.

 

1.3. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1  w/w ustawy sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada:

·         radzie gminy,

·         zarządowi powiatu

w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

 

1.4. Data i nr uchwały rady gminy w prawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą został przyjęty uchwałą Nr XVI/84/04 przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 7 października 2004 roku, a następnie zaktualizowany i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/9/10 w dniu 29.12.2010r.

Ustawa o odpadach nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania  z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Wobec powyższego przy sporządzaniu sprawozdania uwzględniono zalecenia opracowania „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska.

 

1.5. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2010 roku.

 

1.6. Źródła i sposób zbierania informacji

Do przygotowania sprawozdania wykorzystano dane własne oraz informacje niżej wymienionych podmiotów:

· firmy SITA Płocka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Płocku przy ulicy Przemysłowej 31,

·  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie ul. Wyszyńskiego 47,

·  F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz,

·  PPHU ,,ABBA-EKOMED” Sp. z o. o. ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń,

 

2. Ilości i rodzaje odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

 

2.1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2009-2010 określa poniższa tabela.

 

2009 r.

2010 r.

Kod odpadu

Masa [Mg]

Oznaczenie procesu unieszkodli-wiania

Masa [Mg]

Oznaczenie procesu unieszkodli-wiania

20 03 01

zmieszane

291,00

D5

składowanie

-

-

20 03 03

z czyszcze-

nia ulic

3,50

D5

    -

-

 

Gmina Dobrzyń nad Wisłą posiada zezwolenie Starosty Lipnowskiego na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania, poprzez składowanie odpadów – decyzja OŚ. 7628-34/03 z dnia 06.08.2003 r. zmieniona decyzją
OŚ. 7628-34/03/05 z dnia 17.10.2005 r.

Zbieranie i transport obejmują niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z własnych zasobów mieszkaniowych w ilości 291,00 Mg i 3,50 Mg z czyszczenia ulic w 2009r., składowane na składowisku w Płomianach.

Ponadto zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odebrała w 2009r. firma SITA w ilości 332,29 Mg, a zatem w 2009r. odebrano od właścicieli łącznie 626,79 Mg odpadów. Ilość odpadów odebranych w 2010r. przez ten podmiot wynosi 550,14 Mg.

Stosownie do art. 9a ust. 2 pkt  1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania i przekazywania burmistrzowi informacji dotyczącej masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Wszystkie odpady komunalne zmieszane odebrane przez firmę SITA przekazane zostały do utylizacji Zakładowi Utylizacyjnemu Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.

W związku z przystąpieniem do zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Płomianach w miesiącu październiku 2009r. zaprzestano przyjmowania odpadów na składowisku. Wszystkie odpady komunalne zmieszane od początku 2010r. utylizowane są poza terenem gminy.

 

2.2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2009-2010 przedstawiono poniżej.

 

2009r.

2010r.

Kod odpadu

Masa [Mg]

Oznaczenie procesu unieszkodli-wiania

Masa [Mg]

Oznaczenie procesu unieszkodli-wiania

19 08 01

skratki ściekowe

3,40

D5

składowanie

  -

-

19 08 02

osad z piaskow-

ników

17,50

D5

-

-

19 08 05

osad  z oczysz-

czalni

2,66

D5

-

-

 

2.3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2009-2010 ilustruje poniższa tabela.

 

2009r.

2010r.

Kod odpadu

Masa [Mg]

Oznaczenie procesu odzysku

Masa [Mg]

Oznaczenie procesu odzysku

20 01 02

szkło

82,80

R14

wykorzystanie odpadów            w całości lub części

85,95

R14

wykorzystanie odpadów           w całości lub części

20 01 39

tworzywa

sztuczne

15,70

R14

19,45

R14

 

3. Stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów

Integralną częścią sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest określenie stanu formalno-prawnego i technicznego składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w m. Płomiany. W tym celu przygotowano „Kartę składowiska odpadów – stan na 31 grudnia 2010r.” przedstawioną niżej.

 

 

Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2010 r.

L.p.

Elementy charakterystyki składowiska odpadów

Zakres danych

Informacje o składowisku odpadów

1.

Ogólne informacje o obiekcie

1.1.

Nazwa i adres składowiska odpadów

 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne
w m. Płomiany

1.2.

Gmina

 

Dobrzyń nad Wisłą

1.3.

Powiat

 

lipnowski

1.4.

Województwo

 

kujawsko-pomorskie

1.5.

REGON (jeśli posiada)

 

000527434

1.6.

NIP (jeśli posiada)

 

893-000-40-02

1.7.

Typ składowiska

(N/O/IN; OUO)1)

IN

1.8.

Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

1.9.

REGON (jeśli posiada)

 

000527434

1.10.

NIP (jeśli posiada)

 

893-000-40-02

1.11.

Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

1.12.

REGON (jeśli posiada)

 

000527434

1.13.

NIP (jeśli posiada)

 

893-000-40-02

1.14.

Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów

Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego).

Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

1.15

REGON (jeśli posiada)

 

000527434

1.16

NIP (jeśli posiada)

 

893-000-40-02

1.17.

Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje?

[tak/nie]

nie dotyczy

1.18.

Liczba kwater

szt.

1

1.19.

Liczba kwater eksploatowanych

szt.

0

1.20.

Liczba kwater zamkniętych

szt.

1

1.21.

Czy składowisko jest w trakcie budowy?

[tak/nie]

nie

 

1.22.

Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)?

[tak/nie]

nie

1.23.

Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji?

[tak/nie]

nie

1.24.

Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji?

[tak/nie]

 

tak

1.25.

Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu?

[tak/nie]

nie

2.

Decyzje administracyjne

2.1.

Decyzja lokalizacyjna

(jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

nie dotyczy

2.2.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

nie dotyczy

2.3.

Pozwolenie na budowę

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji;

wskazać, jeśli decyzja została uchylona.

Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego we Włocławku 23.06.1983 r. WBPP/AU-1574/N-592/83

2.4.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

nie dotyczy

2.5.

Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

Starosta Lipnowski 08.02.2002 r. OS.7647/9/02

2.6.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2)

(jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

nie dotyczy

2.7.

Czy warunki decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) zostały wykonane?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane.

nie dotyczy

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona?

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać:

podstawę prawną,

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok dostosowania.

nie dotyczy

2.9.

Czy przedłużona decyzja została wykonana?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane.

nie dotyczy

2.10.

Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów

Podać datę dostosowania.

nie dotyczy

2.11.

Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2)

(jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok zamknięcia.

nie dotyczy

2.12.

Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) zostaławykonana?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

nie dotyczy

2.13.

Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona?

Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać:

podstawę prawną,

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok zamknięcia.

nie dotyczy

2.14.

Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana?

[tak/nie]

Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego.

nie dotyczy

2.15.

Zgoda na zamknięcie  wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

wyznaczony rok zamknięcia,

datę zaprzestania przyjmowania odpadów.

nie dotyczy

2.16.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji, znak decyzji,

wyznaczony rok zamknięcia,

datę zaprzestania przyjmowania odpadów.

Starosta Lipnowski 5.08.2009r.

OŚ.7624-29-2/09

zamknięcie – 2009r.

zaprzestanie przyjmowania odpadów 30.09.2009r.

 

2.17.

Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów

Podać datę zamknięcia.

2009r.

2.18.

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji.

Starosta Lipnowski 17.03.2003 r. OŚ.7628/04/2003

2.19.

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa?

Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres.

nie

2.20.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

termin obowiązywania.

Starosta Lipnowski 6.08.2003r. OŚ. 7628/34/03 termin do 03.07.2013 r.

2.21.

Pozwolenie zintegrowane

(jeśli dotyczy)

Podać:

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

termin obowiązywania.

nie dotyczy

2.27.

Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku.

nie

2.28.

Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności?

Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji:

podstawę prawną,

organ wydający,

datę wydania decyzji,

znak decyzji,

termin wstrzymania działalności.

nie

3.

Bazy danych i wykazy

3.1.

Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami?

[tak/nie]

 

tak

3.2.

Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska?

Jeżeli tak, to podać rok.

 

nie

3.3.

Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami?

[tak/nie]

 

tak

3.4.

Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska?

[tak/nie]

 

tak

3.5.

Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego?

[tak/nie]

 

tak

3.6.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.?

[tak/nie]

 

nie

3.7.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.?

[tak/nie]

 

tak

3.8.

Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.?

[tak/nie]

 

 

-

4.

Wymagania techniczne

4.1.

Pojemność całkowita

m3

ca 28000

4.2.

Pojemność zapełniona

m3

ca 28000

4.3.

Pojemność pozostała do zapełnienia

m3

0

4.4.

Powierzchnia w granicach korony

m2

6600

4.5.

Uszczelnienie

Brak [tak/nie]

nie

Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

brak

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

brak

Izolacja syntetyczna

(materiał, grubość)

folia o grubości 0,2 mm

4.6.

Drenaż odcieków

Brak [tak/nie]

tak

Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

brak

Kolektory (materiał, średnica)

brak

Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

brak

Zewnętrzny system rowów

brak

4.7.

Gromadzenie odcieków

Brak [tak/nie]

tak

W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

brak

4.8.

Postępowanie z odciekami

Odprowadzenie do kanalizacji wiejskiej  [tak/nie]

nie

Wywóz do oczyszczalni  miejskiej [tak/nie]

nie

Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?)

nie

Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych)

nie

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego

Brak [tak/nie]

nie  - 3 studnie odgazowania

Z emisją do atmosfery

tak

Spalanie w pochodni

nie

Odzysk energii

nie

4.10.

Pas zieleni

Brak [tak/nie]

tak

Szerokość pasa [m]

brak

4.11.

Ogrodzenie

[tak/nie]

nie

4.12.

Rejestracja wjazdów

[tak/nie]

nie

4.13.

Ewidencja odpadów

[tak/nie]

nie

4.14.

Waga

[tak/nie]

nie

4.15.

Urządzenia do mycia i dezynfekcji

[tak/nie]

nie

4.16.

Wykonywanie warstw przekrywających odpady

[tak/nie]

nie

Materiał

(jeśli odpady, podać kod)

nie

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

Dane meteorologiczne

nie dotyczy

Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu

nie dotyczy

Wody powierzchniowe

nie dotyczy

Wody podziemne

nie dotyczy

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

Opad atmosferyczny

nie

Wody powierzchniowe

nie

Wody odciekowe

nie

Wody podziemne

Tak – 2 razy w roku

Gaz składowiskowy

tak – 2 razy w roku

Osiadanie powierzchni składowiska

tak – raz w roku

Struktura i skład odpadów

nie

5.

Dofinansowanie

5.1.

Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego.

Jeśli nie, wstawić „0”.

„0”

„”5.2.

Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)?

Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego.

Jeśli nie, wstawić „0”.

„0”

6.

Odpady

6.1.

Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne?

[tak/nie]

nie

6.2.

Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?.

[tak/nie]

nie

6.3.

Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3)

 

nie dotyczy

6.4.

Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4)

[tak/nie]

nie dotyczy

6.5.

Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy)

Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów.

nie dotyczy

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady?

Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji.

nie dotyczy

6.7.

Masa odpadów składowana w 2009 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

318,06

6.8.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2009 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

nie dotyczy

6.9.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2009 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

(kod odpadów)

nie dotyczy

6.10.

Masa odpadów składowana w 2010 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

nie dotyczy

6.11.

Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2010r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

 

nie dotyczy

6.12.

Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2010 r. (jeśli dotyczy)

[Mg]

(kod odpadów)

nie dotyczy

Na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą nie ma instalacji odzysku, zaś  składowisko odpadów w Płomianach w fazie poeksploatacyjnej podlega monitoringowi obejmującemu okres 30 lat, poczynając od 2010r.

4. Podsumowanie

4.1.Ocena realizacji planu

 

Cele szczegółowe w gminnym planie gospodarki odpadami zrealizowane są dotychczas częściowo.

Stosownie do przyjętego przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIII/180/06 w dniu  31 sierpnia 2006 r. Regulaminu czystości i porządku w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów od właścicieli, posiadającym zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, co oznacza, że każdy mieszkaniec winien być objęty  zorganizowaną zbiórką odpadów.

Podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od listopada 2004 roku jest firma SITA Płocka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Płocku przy ulicy Przemysłowej 31, a od stycznia 2010r. taką działalność może wykonywać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie ul. Wyszyńskiego 47.  

Prowadzony jest na bieżąco rejestr umów z właścicielami, zarządcami, najemcami nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych. Dane do ewidencji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przekazywane są przez firmy świadczące usługi komunalne.

Dane te umożliwiają weryfikację właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. podpisanymi umowami na odbiór odpadów dysponowało:

- 285 właścicieli nieruchomości i 25 przedsiębiorców w mieście, co stanowi ca 73 % wszystkich nieruchomości w mieście,

- 642 właścicieli nieruchomości i 25 przedsiębiorców na terenie wsi, co stanowi ca 50 % wszystkich nieruchomości na terenie wsi,

Gminny plan gospodarki odpadami zakładał do 2007r. objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców miasta oraz 95% mieszkańców wsi. Z prowadzonej statystyki wynika, że sytuacja uległa tylko minimalnej poprawie. Liczba zawartych umów wzrosła zarówno na wsi jak i w mieście tylko o ok. 3% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nie osiągnięto zatem zakładanych wielkości. Przyczynami takiego stanu rzeczy są:

  1. opieszałość właścicieli nieruchomości w zawieraniu umów z firmami zajmującymi się odbieraniem odpadów komunalnych,
  2. rozwiązywanie już zawartych umów ( w 2009r. – 1 umowa w mieście i 13 umów na wsi obejmujących osoby fizyczne i po 1 umowie w mieście i na wsi dotyczącej  przedsiębiorców, w 2010r. - 6 umów w mieście i 21 umów na wsi obejmujących osoby fizyczne i  3 umowy w mieście i 2 umowy na wsi dotyczące przedsiębiorców), gros umów rozwiązała firma wywozowa z powodu zaległości w opłatach za usługi,
  3. spalanie odpadów w domowych piecach i systemach centralnego ogrzewania,
  4. porzucanie odpadów w przydrożnych rowach, lasach i innych miejscach.  

Powyższa sytuacja może być wynikiem ubożenia części społeczeństwa, jak również niedostatecznej wiedzy i świadomości oraz niewłaściwych przyzwyczajeń. Część osób z uporem przekonuje, że nie wytwarza odpadów i trwa w dotychczasowym nawyku pozbywania się odpadów bez ponoszenia kosztów i w sposób zagrażający środowisku.

Pomimo tego, że  z końcem 2009r. zamknięto składowisko odpadów w Płomianach, na które część mieszkańców dotychczas wwoziła odpady, aby uniknąć systematycznego ponoszenia kosztów za usługę świadczoną w tym zakresie przez firmę wywozową, nie zlokalizowano dotychczas miejsc o znacznej ilości dziko składowanych odpadów.

Od 2006 roku prowadzona jest segregacja odpadów w zakresie szkła i plastiku. Aktualnie segregacją objęte są następujące miejscowości: Dobrzyń nad Wisłą, Grochowalsk, Płomiany, Chalin, Mokowo, Szpiegowo, Główczyn, Dyblin, Lenie Wielkie, Bachorzewo, Zbyszewo, Krojczyn, Tulibowo, Glewo i Mokówko. Koszty odbioru segregowanych odpadów ponosi w całości gmina.

 Łącznie funkcjonuje   47 pojemników 1100 l, w tym 27 pojemników na plastik  i 20 pojemników na szkło,  z czego w mieście 12 pojemników na plastik i 6 na szkło oraz na terenie wiejskim  15 pojemników na plastik i 14 na szkło. Coraz częściej pracownicy firmy wywozowej bezpośrednio odbierający plastik i szkło informują, że w pojemnikach na odpady segregowane umieszczane są odpady zmieszane, co jest niedopuszczalne. Fakt ten potwierdzają również pracownicy urzędu, którzy porządkują tereny przy pojemnikach.

W 2009r. rozwiązano problem zagospodarowania przeterminowanych leków. Gmina Dobrzyń nad Wisłą podpisała umowę z F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz na odbiór i dalsze zagospodarowywanie przeterminowanych lekarstw od mieszkańców miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. W tym celu zakupiła pojemniki, które zostały umieszczone przez Odbiorcę odpadów w 2 aptekach w mieście i Punkcie Aptecznym w Chalinie. Aktualnie Punkt Apteczny  w Chalinie nie funkcjonuje. W 2009r. odebrano 12 kg, a w 2010r. 28,3 kg przeterminowanych lekarstw. Koszt odbioru odpadów ponosi gmina Dobrzyń nad Wisłą.

Ze względu na rolniczy charakter gminy odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywane są przez mieszkańców gminy we własnym zakresie np. w przydomowych kompostownikach. Część odpadów organicznych wytworzona w gospodarstwach jest wykorzystywana jako pasza dla zwierząt. Brak jest danych dotyczących ilości odzysku tego rodzaju odpadów.

Bardzo istotnym problemem gospodarki odpadami jest usunięcie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest stosownie do  przyjętego przez Radę Ministrów w dniu  14 lipca 2009r.  „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Nałożone w nim cele mają być osiągane przez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań na trzech poziomach centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym   i gminnym.

W związku z powyższym oraz mając na względzie fakt, że gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest jest ważnym elementem całej gospodarki odpadami, w 2010r. gmina przystąpiła do opracowania Programu usuwania azbestu z terenu miasta gminy Dobrzyń nad Wisłą. Projekt dokumentu na lata 2011-2032 po poddaniu procedurze  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożony zostanie Radzie Miejskiej celem uchwalenia.

W okresie 2009-2010 odebrano od właścicieli ogółem 333,291 Mg eternitu, w tym 219,258 Mg w 2009r. i 114,033 Mg w 2010r. Demontaż, spakowanie i transport na składowisko odpadów niebezpiecznych w Dobrowie, 28-142 Tuczępy realizował Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu gminy z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Starosty Lipnowskiego, a dotyczyło pokryć budynków uszkodzonych w wyniku gradobicia.

Na terenie gminy brak jest punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie będących punktami sprzedaży.

W związku z powyższym w 2009r. przeprowadzono akcję nieodpłatnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta  i gminy Dobrzyń nad Wisłą przez PPHU ,,ABBA-EKOMED” Sp. z o. o. ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń. Zebrane zostały odpady niebezpieczne w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne składniki oraz urządzeń zawierających freony. Dzięki działaniom gminy podjętym wspólnie z w/w Firmą mieszkańcy gminy  zebrali łącznie 988 kg odpadów.

Podobną zbiórkę przeprowadzono w 2010r. wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno w wyniku, której zebrano łącznie 1,5 Mg elektrośmieci.

 Z uwagi na ilość zebranych odpadów i zainteresowanie mieszkańców miasta i gminy można domniemywać, że podobna zbiórka raz w roku jest wystarczająca i daje możliwości właściwego pozbycia się przedmiotowych odpadów.

W 2009r. gmina podjęła również działania w sprawie zagospodarowania zużytych opon. Posiadacze dowieźli opony na składowisko odpadów w Płomianach. Gmina  nawiązała kontakt z Centrum Utylizacji Opon, Organizacją Odzysku S.A.  w Warszawie. Dzięki temu w sposób zgodny z prawem i nie obciążający budżetu gminy zagospodarowano  7,5 Mg w/w odpadów ( ponad 200 sztuk  opon ).

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym gmina zapewnia odbiór, transport  i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części, korzystając z usług podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie (aktualnie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe HETMAN Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno).

Kompleks działań przedstawionych powyżej spowodował poprawę w gospodarce odpadami w Gminie Dobrzyń nad Wisłą, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia.

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wyznacza kierunki prawidłowego gospodarowania odpadami, natomiast aktem prawa miejscowego wdrażającym założenia planu jest wspomniany wcześniej regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. W regulaminie przyjętym przez Radę Miejską wskazano prawa i obowiązki mieszkańców miasta i gminy.

Osiągnięcie zadowalających efektów jest uzależnione od wszystkich mieszkańców, którzy przestrzegając zasad określonych w przepisach porządkowych zadbają o środowisko.

 

4.2.  Kierunki działań

 

W celu dalszej poprawy jakości prowadzonej gospodarki odpadami niezbędne są poniższe działania:

-objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców miasta i gminy,

-doskonalenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych  wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

-podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego,

-zorganizowanie przez gminę odbierania odpadów komunalnych w odniesieniu do właścicieli, którzy nie zawarli umów o odbiór odpadów komunalnych ( stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), co wykluczy motywację mieszkańców do nielegalnego pozbywania się odpadów poprzez wywóz na dzikie składowiska odpadów,  czy też poprzez spalanie,

-likwidowanie „dzikich wysypisk” w przypadku ich zlokalizowania,

-docelowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”,

-rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów o odpady ulegające biodegradacji, przede wszystkim w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

-organizowanie przynajmniej raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych,  w przypadku takiego zapotrzebowania.

Dalsza realizacja zadań ujętych w Planie Gospodarki Odpadami powinna przynieść pozytywne efekty nie tylko w odniesieniu do gospodarki odpadami, ale w szerszym zakresie przyczynić się do minimalizacji oddziaływania na środowisko, wywieranego przez różne formy działalności mieszkańców. Właściwy nadzór nad realizacją Planu Gospodarki Odpadami pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy i umożliwi jej trwały i zrównoważony rozwój, powodując ograniczenie degradacji środowiska – zwłaszcza gleb, wód powierzchniowych i podziemnych.

Za realizację zadań ujętych w w/w dokumencie odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy, który na bieżąco monitoruje jego realizację oraz w cyklu dwuletnim przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-21 15:00
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1145
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155774
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony