Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr VIII/51/2011
Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia15 czerwca 2011 roku

 

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z póź.zm),

 


Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1


1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
    w rodzinie, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym, Burmistrz występuje do:
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą,
- Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniu nad Wisłą ,
- Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą ,
- Dyrektorów Szkół i Przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
- Ośrodka Zdrowia w Dobrzyniu nad Wisłą ,

- wybranych organizacji pozarządowych
o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych przez Burmistrza Miasta i Gminy
z  ww. podmiotami, a także podmiotami, o których mowa w ust. 2.
2. Burmistrz może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego także do

    innych podmiotów niż wskazanych w ust.1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
    w rodzinie.  
3. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie        

    następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.

4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który z ważnych powodów nie może pełnić wyznaczonej 

    funkcji, zwraca się do Burmistrza z prośbą o odwołanie.

5. O odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego może także w uzasadnionych przypadkach

     zwrócić się do Burmistrza, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuję
    w drodze zarządzenia Burmistrza.


§ 2

 

1.  Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek, których przedstawiciele wchodzą w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez:
diagnozowanie problemu przemocy rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań
w  stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

2.  Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz w zarządzeniu o powołaniu  członków tegoż Zespołu.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zwany dalej przewodniczącym Zespołu.

4.   Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Zespołu.

5.   Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby nie będące jego członkami, jeśli zajdzie taka konieczność.

6.  Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do przewodniczącego Zespołu, który wyznaczy termin posiedzenia w ciągu 14 dni roboczych.

7.   Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą , do którego zadań w szczególności należy: przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o miejscu i terminie posiedzeń, sporządzanie protokołu posiedzeń, przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu.


§ 3

 

1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzy się grupy robocze w celu rozwiązywania  

     problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 

     przypadkach.

2. Skład grup roboczych ustala przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. W celu powołania grupy roboczej przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego w wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.

4. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy przede wszystkim: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także efektów tych działań.

5. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

6. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami
i wyznacza termin jej posiedzeń nie rzadziej niż raz na miesiąc.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Opublikowano dnia 20.09.2011 pod numerem 2011.213.1963

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-27 08:06
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:44
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 12:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1478
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169666
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony