Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


 

UCHWAŁA NR XXI/98/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

 

w sprawie: ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2011 roku Nr 45 poz. 236 z późn. zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) gminie - rozumie się przez to Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą,

2) burmistrzu gminy - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe, sportowe, świetlice i remizy wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będące własnością Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną działalność statutową, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami,

4) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych,

5) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy, dzierżawy, wynajmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń,

6) imprezie - rozumie sie przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności, odbycie spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, zabawy, dyskoteki, wesela, uroczystości rodzinnych, widowiska, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym.

 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:

1) obiekty i urządzenia udostępniane są:

  1. mieszkańcom Gminy Dobrzyń nad Wisłą i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy - po uzgodnieniu z Burmistrzem gminy,

  2. innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę lub za zgodą burmistrza gminy w przypadku braku konieczności zawarcia umowy,

3) korzystanie z obiektów i urządzeń może być odpłatne, a środki finansowe stanowią dochód własny Gminy Dobrzyń nad Wisłą i przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój obiektów i urządzeń

4) z opłat zwalnia się:

  1. dzieci i uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę,

  2. organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy np.: profilaktyczne, edukacyjne,

  3. organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Gminy,

  4. organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Gminy,

  5. organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą,

  6. osoby niepełnosprawne.

2. Określa się sposób ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:

1) wysokość opłat ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Gminy z uwzględnieniem pkt 2, 3 i 4,

2) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu,

3) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit b, powinna uwzględniać pełne koszty dotyczące utrzymania danego obiektu,

4) wysokość stawki za najem lub dzierżawę obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może być ustalana w drodze przetargu.

 

§ 3. Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków w szczególności należy:

1) respektowanie postanowień niniejszej uchwały oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

 

-Nazwa Dziennika Urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego

- Rocznik - 2016

- Pozycja - 136

-Data ogłoszenia - 8 styczeń 2016 r.

- jednolity identyfikator aktu -http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2016/136/akt.pdf

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 828
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-11 09:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5189833
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony