Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr II )03

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego,
z dnia 24 lutego 2003 roku.
Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki - Przewodniczący Komisji.
W obradach brało udział 7 członków komisji, zatem frekwencja wynosiła 100 % Ponadto w obradach udział brali : Burmistrz Miasta i Gminy i Jego Zastępca oraz Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami – Jurek Statkiewicz.

( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Komisji powitał uczestników spotkania, a następnie stwierdził prawomocność obrad. Protokół ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji oznajmił, że tematem dzisiejszych obrad, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy jest :

1. Analiza kosztów wyprodukowania m3 wody w Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n . Wisłą.
2. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą przetargu na wybór oferenta na obsługę eksploatacji wodociągów i kanalizacji zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzyniu n. Wisłą.
3. Sprawy bieżące.

do punktu 1

Przewodniczący Komisji poprosił Inspektora – Jurka Statkiewicza
o zreferowanie zagadnień będących przedmiotem dzisiejszych obrad.
Inspektor wyjaśnił, że do punktu 1 obrad nie dysponuje żadnymi materiałami, bowiem żaden z podmiotów prowadzących eksploatację SUW nie złożył kalkulacji kosztów m 3 wody, zaś cena m 3 wody w roku bieżącym nadal pozostaje na poziomie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą
Nr XV)128)200 i Nr XV)129)200 z dnia 28 grudnia 2000 roku. Jeżeli tylko zostanie złożona takowa kalkulacja, niezwłocznie zostanie powiadomiony o tym fakcie Przewodniczący Komisji, aby Komisja mogła dokonać zasadności przedstawionych kosztów.
- 2 -

do punktu 2

Inspektor - Jurek Statkiewicz poinformował członków Komisji, że w dniu
28 lutego 2003 roku wygasa umowa na eksploatację wodociągów i kanalizacji zasilanych przez SUW w Dobrzyniu n. Wisłą łącznie z siecią nową pobudowaną na terenie działek i starego miasta, zawarta z Panem Wojciechem Reznerowiczem. W związku z tym przeprowadzona została wszelka procedura do przeprowadzenia przetargu na wybór oferenta. Jednocześnie poinformował, że trzy podmioty złożyły wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację wodociągów i kanalizacji i taką decyzję otrzymały od Burmistrza Miasta i Gminy. Na ogłoszony przetarg wpłynęły trzy oferty od następujących podmiotów, które spełniły warunki określone ustawą o zaopatrzeniu w wodę, mianowicie :
1. Pana Wojciecha Reznerowicza zam. w Dobrzyniu n. Wisłą,
2. Pana Andrzeja Wyszyńskiego zam. w Dobrzyniu n. Wisłą,
3. Pana Zdzisława Klińskiego zam. w Nasiegniewie gm. Fabianki.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2003 roku ( środa ) o godzinie dziesiątej w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. Komisja dokładnie przeanalizuje złożone oferty, jednak ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Burmistrz Miasta i Gminy, jako osoba kompetentna z mocy ustawy.

Bogusław Żuchowski – członek komisji zwrócił się z zapytaniem, kto będzie ustalał cenę m 3 wody i kanału. Inspektor – Jurek Statkiewicz wyjaśnił, że znowelizowana ustawa w sprawie zaopatrzenia w wodę daje większe uprawnienia Przedsiębiorcy, który ustala cenę w)g opracowanych kosztów produkcji wody, Rada Miejska jednak musi zatwierdzić koszty jednostkowe.
W przypadku gdy będzie zachodziło podejrzenie, że Przedsiębiorca przedłożył nierzetelną kalkulację, wówczas Burmistrz może powołać komisję poszerzoną
o eksperta branżowego, która zbada zasadność poniesionych kosztów. Jeżeli komisja taka uzna zasadność wykazanych kosztów w przedstawionej kalkulacji to Rada podejmuje uchwałę.

Ludomir Bylicki - Przewodniczący komisji zapytał, jakie elementy będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta, czy również cena jednostkowa produkcji wody i kanału. Inspektor - Jurek Statkiewicz wyjaśnił, że komisja przetargowa zawsze bada ofertę pod kątem zasad określonych w specyfikacji przetargowej i wybiera się najkorzystniejszą dla Gminy. Jeżeli chodzi o cenę jednostkową produkcji wody to wybrany w drodze przetargu Przedsiębiorca, może wnioskować o zmianę ceny wody, dopiero po upływie jednego roku.

- 3 -

Przewodniczący Komisji zapytał również o cenę jednostkową wody w gminach ościennych, bo jego zdaniem w Dobrzyniu n. Wisłą jest bardzo droga.
Inspektor - Jurek Statkiewicz poinformował, że w Tłuchowie 1,20 zł,
Skępe 1,20 zł, Kikół 1 zł, Wielgie 1,33 zł, Fabianki 1,38 zł, natomiast w Dobrzyniu 1,40 zł + podatek VAT. Średnia cena w kraju 1,98 zł, zaś
w regionie 1,73 zł. Na terenie powiatu lipnowskiego faktycznie Dobrzyń
n. Wisłą ma najwyższą cenę, jednak inne Gminy stosują miesięczne dotacje do produkcji wody. W naszej Gminie nie stosuje się dotacji, jedynie prowadzi się remonty oraz niezbędne inwestycje, ponieważ jest to mienie komunalne Gminy.
Bogusław Żuchowski - członek Komisji zapytał, co było przyczyną wypowiedzenia umowy na eksploatację wodociągów z Panem Wojciechem Reznerowiczem. Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że była to decyzja Zarządu Miasta i Gminy, podjęta w drodze głosowania ( „ za „ 5 i 2 „ przeciw „ motywem zaś, była źle układająca się współpraca, a sprawa i tak przeciągała się zbyt długo. Burmistrz poinformował również, że po dokonaniu wyboru oferenta na eksploatację wodociągów zasilanych ze Stacji w Dobrzyniu n. Wisłą, umowa będzie zawarta o zmienionej treści, jest już opracowany wzór przez radcę prawnego. Bogusław Żuchowski zaproponował, aby nową umowę zawrzeć na czas określony, wówczas Burmistrz Miasta i Gminy byłby w lepszej sytuacji
w przypadku nie sprawdzenia się podmiotu eksploatującego.
Henryk Ziółkowski - członek Komisji wniósł o rozważenie możliwości powołania gminnej jednostki organizacyjnej – jako podmiotu zajmującego się zaopatrzeniem w wodę, gospodarką ściekową, zaopatrzeniem w opał, prowadzeniem remontów dróg gminnych i. t. p. , takie rozwiązanie z pewnością zapobiegnie niepotrzebnym domysłom i będzie pod ścisłym nadzorem Gminy.
Komisja wypracowała wniosek, aby w każdej wiosce były przynamniej dwa czynne hydranty naziemne dla celów przeciw pożarowych.

do punktu 3
Burmistrz Miasta i Gminy zapoznał z treścią pisma RIO o szkoleniu dla nowo wybranych radnych w dniu 11 marca 2003 roku, które odbędzie się we Włocławku ul. Zielony Rynek 11)13. Koszt w kwocie 55 zł od jednego uczestnika szkolenia pokryje budżet gminy. W szkolenie weźmie udział czterech radnych : Ludomir Bylicki, Tomasz Gęsicki, Krzysztof Jankowski
i Stanisław Nnowakowski .
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1740
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209439
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony