Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/204/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2014 roku

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/192/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku dotyczącej  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art.96 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182, ze zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (MP z 2013r. poz.1024),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchyla się uchwałę Nr XXXV/192/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/192/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  

 

Z przepisu art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że wydatki na pomoc rzeczową podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 Rada Gminy określa w drodze uchwały, zasady zwrotów wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2 będących w zakresie zadań własnych.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Ww. uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę na sesji w dniu 20-02-2014r.

W tym dniu również zgodnie z zaleceniami przesłanymi przez Wydział Polityki Społecznej została wywołana uchwała nr XXXV/192/2014 dot. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym jest mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Jednakże Nadzór Wojewody zakwestionował zasadność tej Uchwały, gdyż decyzje w sprawie dożywiania nie będą wydawane pod warunkiem dokonywania zwrotu całości lub części udzielonego świadczenia, tak jak określa to art. 96 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z tym do realizacji Programu wystarczy podjęta przez Wysoka Radę uchwała na podstawie art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej podwyższająca kryterium dochodowe do 150%.

 

W związku z powyższym zasadne jest uchylenie uchwały nr XXXV/192/2014.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 09:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 932
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 09:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211536
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony