Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr III)03

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 03 kwietnia 2003 roku.
Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki - Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji, zatem frekwencja
wynosiła 100 %. Ponadto w obradach uczestniczyli : inż. Czesław Bender Burmistrz Miasta i Gminy oraz Andrzej Stępczyński - Inspektor ds. dróg
i gospodarki komunalnej.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Komisji powitał obecnych uczestników , a następnie stwierdził prawomocność obrad. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji oznajmił, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy, tematem dzisiejszych obrad jest :

1. Ocena stanu dróg i ulic na terenie miasta i gminy oraz analiza wykorzystania środków finansowych w dz. „Transport” za 2002 rok.
2. Harmonogram na 2003 rok w zakresie remontu i modernizacji dróg oraz ulic na terenie miasta i gminy.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku obrad, nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że przedstawiony porządek został przyjęty przez aklamację.
do punktu 1
Przewodniczący Komisji poprosił inspektora Andrzeja Stępczyńskiego
o zreferowanie tematu do punktu 1 obrad.
Inspektor przedstawił informację w, której wyodrębnił zaangażowane środki finansowe rozdzielnie na inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników oraz na remonty. Najdroższą inwestycją było wykonanie podbudowy betonowej drogi gminnej Chalin – Ruszkowo na odcinku 1860 mb o szerokości jezdni 5m.
Wykonawcą była firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” z Włocławka, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych. Pośród złożonych ofert właśnie ta, przedstawiła najkorzystniejsze warunki, oferując wykonanie zadania za kwotę 318,000,00 zł.

- 2 -

Inne inwestycje absorbujące stosunkowo duże środki finansowe to: ułożenie dywanika asfaltowego na całej szerokości jezdni w ulicy Zamkowej
w Dobrzyniu n. Wisłą, przebudowa chodnika w ulicy Licealnej z płytek chodnikowych na kostkę POLBRUK. Wykonawcy analogicznie jak przy inwestycji – budowa drogi, zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Płytki chodnikowe z odzysku na ul. Licealnej zostały wykorzystane na pobudowaniu chodnika w ulicy 1 Maja, zakupiono tylko nowe krawężniki. Ponadto Gmina partycypowała w kosztach inwestycji, polegającej na poszerzeniu jezdni i pobudowanie chodnika przy drodze powiatowej
w Mokowie. Łącznie w dz. „Transport” w roku 2002 wydatkowano
kwotę 440,000,00 zł.
(szczegółowa informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2).
do punktu 2
Inspektor Andrzej Stępczyński poinformował, że w roku bieżącym strategicznymi inwestycjami w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych oraz ulic będą; modernizacja ul. Polnej, polegająca na poszerzeniu jezdni, ustawieniu nowych krawężników i ułożeniu nowego dywanika. Aktualnie przygotowywane są materiały związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na przedmiotową inwestycję. Bardzo pilnym zadaniem jest ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie betonowej na drodze gminnej
w Krojczynie. Planowana jest również realizacja bardzo pilnego zdania, jakim jest modernizacja ul. Farnej w Dobrzyniu n. Wisłą. Jednak środki zaplanowane w tegorocznym budżecie gminy są dalece nie wystarczające na zrealizowanie zamierzonych inwestycji. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego o dofinansowanie ze środków budżetu wojewódzkiego. Na dzień dzisiejszy wg nieoficjalnych jeszcze informacji Gmina ma otrzymać środki finansowe w wysokości 33,480,00 zł. Mówca poinformował członków Komisji, że wystąpił z wnioskiem do Burmistrza o dofinansowanie inwestycji
w zakresie budowy i modernizacji dróg z wolnych środków budżetowych (nadwyżka budżetowa). Śladem lat ubiegłych, także w roku bieżącym planuje się bieżące remonty dróg gminnych poprzez nawożenie żużla i skorzystanie
z usług równiarką. Na ten cel w tegorocznym budżecie gminy zaplanowane
jest 80,000 zł.
Przewodniczący Komisji ogłosił dyskusję nad przedłożonym materiałami przez inspektora Andrzeja Stępczyńskiego.
Radny Bogusław Żuchowski podniósł kwestię dewastacji dróg gminnych poprzez przyorywanie pasa drogowego oraz niszczenie kamieni granicznych wytyczających szerokość pasa drogowego. Zdaniem mówcy dzieje się tak, ponieważ brakuje stosowania konsekwentnych sankcji wobec winnych.
- 3 -

Posłużył się przykładem z niedalekiej przeszłości, mianowicie Gmina zleciła dokonanie wznowienia pasa drogowego z pełnym oznakowaniem granic, a już nocą zostały wykopane słupki graniczne. Wobec takiego faktu Gmina znając winnego, wniosła o ukaranie winnego naruszenia pasa drogowego, lecz sprawa została umorzona, ponieważ winowajca miał określone „wejścia” i nadal czynił proceder.
Przewodniczący Komisji – Ludomir Bylicki zwrócił się do Burmistrza
i kolegów członków komisji z zapytaniem jak rozgryźć problem podorywania drogi gminnej t z w. „bieżyczka”. Otóż dwóch rolników nota-bene bliskich sąsiadów podorują drogę, ponieważ ich pola usytuowane są wzdłuż tej drogi.
Na zebraniu sołeckim w Zbyszewie nawet wypłynął wniosek, aby Gmina dokonała wytyczenia pasa drogowego na odcinku ca 500 mb przedmiotowej drogi, a następnie z powództwa cywilnego obciążyć winnych, ja nie jestem zorientowany ile szerokości powinna mieć ta droga wg map.
Inspektor Andrzej Stępczyński po sprawdzeniu na mapie, poinformował, że szerokość pasa drogowego wynosi 3 m. b. Komisja zdecydowała, że po wyczerpaniu tematu obrad na miejscu, pojedzie dokonać wizji lokalnej tej drogi.
Ponadto Przewodniczący Komisji zwrócił się do Inspektora z prośbą
o dokonanie remontu drogi gminnej przez nawiezienie tłucznia w Bachorzewie w kierunku przysiółka p. n. „Kózki”. Dotychczas była nawożona żużlem, ale nie daje to oczekiwanego efektu, ponieważ ze względu na konfigurację terenu przy większych opadach atmosferycznych zmywany jest do Wisły.
Radny Krzysztof Jankowski zgłosił analogiczną potrzebę nawiezienia drogi tłuczniem w Grochowalsku.
Komisja zapoznała się z treścią wniosków w zakresie naprawy i modernizacji dróg gminnych, które zostały zgłoszone podczas kampanii zebrań wiejskich sprawozdawczo wyborczych. Wszyscy członkowie Komisji otrzymali takie zestawienie.

(jeden egzemplarz w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 3)

Burmistrz Miasta i Gminy przypomniał, że na obradach czwartej Sesji poinformował, że wszystkie wnioski zgłoszone na zebraniach wiejskich zostały usystematyzowane tematycznie i przekazane na poszczególne stanowiska pracy, merytorycznie związane z zakresem czynności. Niemniej najwięcej wniosków zgłoszono w temacie naprawy i modernizacji dróg gminnych. Będą one przedmiotem głębszej analizy i rozpoznania możliwości ich realizacji. Wiadomo, że zrealizowanie wszystkich zgłoszonych potrzeb jest niemożliwe, ponieważ determinuje je, dostateczny brak środków budżetowych i dlatego trzeba będzie nadać priorytet ich realizacji.


- 4 -

Komisja wypracowała dwa wnioski, mianowicie :

1. wystąpić z pismem do Zarządu Powiatowego Dróg o zebranie poboczy przy drogach powiatowych Zbyszewo – Bachorzewo oraz na skrzyżowaniu Szpiegowo – Grochowalsk. Zbyt wysokie pobocza powduję, że szosa automatycznie pozostaje niżej i tworzą się zastoiska wodne, które w efekcie degradują jej trwałość.
2. dokonać analizy pod kątem doboru materiału na remont dróg (żużel, czy inny materiał bardziej trwały n. p. grys betonowy) biorąc pod uwagę również aspekt ekonomiczny.

do punktu 3
Burmistrz Miasta i Gminy poinformował członków Komisji, że wspólnie
z Przewodniczącym Rady analizowali kwestię rozwiązania problemu odbioru padłych zwierząt gospodarskich z terenu miasta i gminy. Nosiliśmy się
z zamiarem podpisania umowy z firmą „HETMAN” na odbiór padliny z naszego terenu, lecz ta nie wyraziła zgody, ponieważ związana jest prowadzeniem działalności ze spółką cywilną Adamowicz, która dostarcza im padłe zwierzęta. Trzeba bardzo poważnie podejść do negocjacji ze spółką cywilną z naszego terenu, bowiem skądinąd wiadomo, że Adamowicz wnosi
o dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 600,00 zł w stosunku miesięcznym.
Po wyczerpaniu tematu Komisja dokonała wizji lokalnej podorywanej drogi
o której sygnalizował Przewodniczący Komisji. W wyniku dokonania wizji w terenie komisja stwierdziła, że faktycznie droga jest podorywana, ponieważ jest węższa ca 60 cm aniżeli widnieje na mapie. Jednak słupków granicznych niema, a obydwaj sąsiedzi wzajemnie się oskarżają o naruszenie pasa drogowego
i polubownie z pewnością nie dojdą do porozumienia.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1693
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156197
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony