Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała  Nr IV/21/11

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012r. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk w wysokości 1,80 zł  za  1 m3  netto.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXX/184/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia  1 lutego 2010 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin  i Grochowalsk

 

Postawą do ustalenia taryf (cen i stawek) za dostawę i odprowadzanie ścieków są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2006,  Nr 127, poz.886) .

Stosownie do art. 24 ust 2 w.w ustawy Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, przy ul. 22-go Stycznia 3, złożył w dniu 16-12-2010 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisła z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk, na okres od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r., który zakłada  wzrost  taryfy za wodę o 5,9 % dla wszystkich odbiorców.

Zgodnie z 24 ust.4 w.w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy w dniu 20 stycznia 2011 r. sprawdził zgodność wniosku z przepisami ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia.

 

W trakcie postępowania sprawdzającego tut. Organ ustalił, że:

1.      Wniosek został złożony terminowo tj. na 70 dni przed wejściem w życie nowych taryf.

2.      Wniosek został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w.w ustawą oraz zgodnie z w.w  rozporządzeniem Ministra Budownictwa.

3.      Wysokość opłaty za wodę pobieraną z wodociągów gminnych z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk wyniesie 1,80 zł za m3 netto , plus należny podatek VAT  w wysokości 8%, co będzie stanowić 1,94 zł za m3 brutto.

4.      Koszty ujęte w taryfie ustalone zostały z uwzględnieniem wzrostu poszczególnych pozycji kosztowych jako efekt zastosowania wskaźnika inflacji  na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo–Kanalizacyjnego.

5.      Zakładana marża zysku wynosi 9,4 %

 

Przedmiotem analizy przeprowadzonej przez tut. Organ były także skutki finansowe, jakie dotkną mieszkańców w związku z wprowadzeniem nowych taryf. Przy założeniu średnim miesięcznym zużyciu wody 3 m3 na jednego mieszkańca, opłata z tytułu wprowadzenia nowej taryfy wzrośnie o 0,32 zł w stosunku  miesięcznym  na osobę.

 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę  o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2011-03-10 09:34
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-22 11:31
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1766
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 10:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159491
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony