Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                 

                                           UCHWAŁA NR XVI/60/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

                                         z dnia 29 czerwca 2015 roku

 

           w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku,

zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku,

-Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,

-Uchwałą IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku,

-Uchwałą X/43/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 maja 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.33.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2015 roku,

- Uchwałą XIV/52/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2015 roku

 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 59.623,35 zł zgodnie  z załacznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów wynosi 26.533.253,63 zł – z tego:
 1. dochody bieżące w kwocie 26.214.316,03 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 318.937,60 zł;
 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.411.324,38 zł – załącznik nr 3.
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 10.376,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Ostateczna kwota wydatków wynosi 27.563.091,03 zł –  z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości 26.213.213,03 zł w tym na: 
 1.   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     13.036.468,24 zł,
 2.  Dotacje                                                                       1.284.845,00 zł,
 3. wydatki na obsługę długu                                                   120.000,00 zł,
 1. wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 4      1.349.878,00 zł;
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości –  3.411.324,38 zł – załacznik nr 3a.

 

§ 2         

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.029.837,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.029.837,40 zł.

                                                                              § 3

 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.593.424,78 zł z tytułu:

1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.923.536,04 zł;

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 669.888,74 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu  w wysokości 2.563.587,38 zł z tytułu:

1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 882.377,00 zł;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł;

3) lokaty – 1.578.690,38 zł.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 5.

                                                                            § 4

1. Zwiększa się o 27.000,00 zł planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 358.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 926.845,00 zł

           zgodnie z  załącznikiem Nr 6.

§ 5

Zmienia się zadanie z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

 § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego

- Rocznik: 2015

- Pozycja: 2225

- Data ogłoszenia: 6 lipca 2015

- jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/2225/akt.pdf

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 942
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-10 13:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5182881
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony